Факультет економiки та управлiння

Кафедра історії та теорії господарства

Кафедра історії та теорії господарства була заснована у 2000 році. На сьогоднішній день в складі кафедри працює 11 висококваліфікованих викладачів, серед них 2 професори і 4 доценти (1 доктор і 9 кандидатів економічних наук), 5 старших викладачів. Викладачі кафедри викладають історію економіки та економічної думки, історію економічної думки України, інституціональну економіка, сучасні економічні теорії, історію економіки, історію економічних думки, які за змістом відносяться до фундаментальних економічних курсів, що формують теоретичні засади успішного засвоєння спеціальних економічних знань. 

 

Детальніше про кафедру »

Історія кафедри

В складі кафедри працює 11 висококваліфікованих викладачів, серед них 2 професори і 4 доценти (1 доктор і 9 кандидатів економічних наук), 5 старших викладачів. Навчально-організаційне забезпечення кафедри здійснює менеджмент кафедри.

Викладання історико-економічних дисциплін розпочалося з початку заснування університету. Ще в дореволюційний час у Київському комерційному інституті читалися курси історії політичної економії та історії господарського ладу Західної Європи та Росії, спецкурс з історії господарства. До викладання залучалися відомі вчені, зокрема, перший ректор Комерційного інституту М. В. Довнар-Запольський; проф. Є. Д. Сташевський та ін.

У 1919 р. до переліку навчальних дисциплін, що викладалися в інституті, було включено історію банків. З приходом радянської влади (1920 р.) відбуваються зміни як у навчальних планах, так і в організації навчального процесу, відкриваються нові кафедри. На засіданні Ради економічного факультету було ухвалено рішення про створення кафедри економічної історії України.

Після завершення Другої світової війни та повернення навчального закладу до Києва, спеціалізованої кафедри у його складі вже не було, хоча дисципліни продовжували викладатися, зокрема, курс історії економічних учень. У 1952 р. було створено кафедру економічної історії та економічної географії, яку очолив доктор історичних наук, професор І. І. Кравченко, а після його смерті у 1953 р. — відомий пізніше історик-економіст, тоді доцент кафедри В. Т. Чунтулов. З 1954 р. на кафедрі працює доктор економічних наук, професор В.О. Голобуцький, спочатку за сумісництвом, а з 1961 р. він очолює новостворену кафедру історії народного господарства. Ця кафедра проіснувала 10 років, а після виходу В. О. Голобуцького на пенсію (1971 р.), її знов було об’єднано з кафедрою економічної географії, яка з 1988 р. отримала назву кафедри розміщення продуктивних сил.

Дисципліна історія економічних учень в 70-ті роки минулого століття вилучається з навчальних програм і знову повертається до них лише в середині 90-х років. Її викладання забезпечували викладачі кафедр політичної економії, зокрема, докт. екон. наук, професор Л. Я. Корнійчук, доценти Г. Ю. Кирилова, Н. О. Татаренко та ін.

Протягом усіх років існування нашого навчального закладу його викладачі виконували значну наукову та науково-методичну роботу з історико-економічних проблем. Досить згадати, що у стінах Київського комерційного інституту були підготовлені та опубліковані праці М. В. Довнар-Запольського «На заре крестьянской свободы» (1911), «Русский вывоз и мировой рынок» (1914), «История русского народного хозяйства (до ХV ст.)» (1911). Уже з 1919 р. в інституті почали видавати «Наукові записки», в яких друкувалися праці на історико-економічну тематику.

Після Великої Вітчизняної війни, у 50-70-ті роки колективом викладачів було підготовлено та видано цілий ряд видань, серед яких «Экономическая история зарубежных стран» (1959) під ред. В. П. Кривня та В. Т. Чунтулова, «История народного хозяйства СССР» В. Т. Чунтулова (1964), «Економічна історія Української РСР» (1970) В. О. Голобуцького.

В умовах незалежної України постала гостра необхідність у забезпеченні навчального процесу новими навчальними програмами та навчальними посібниками. У розробці типових (нормативних) програм з дисциплін економічної історії та історії економічних учень, економічної історії України та історії економічної думки України приймали активну участь співробітники кафедри історії економічних учень та економічної історії — проф. Л. Я. Корнійчук та доц. Н. О. Тимочко. Авторськими колективами, до яких також входили співробітники кафедри, підготовлені навчальний посібник та підручник «Історія економічних учень» (1996, 1999) (проф. Л. Я. Корнійчук), посібник «Економічна історія: Лекції» (2000) (доц. Н. О. Тимочко, доц. О. А. Пучко, ст. викл. Л. М. Рудомьоткіна, доц. А. О. Маслов); навчальний посібник «Економічна історія України» (2005) (доц. Н. О. Тимочко), навчально-методичні посібники з цих дисциплін — «Економічна історія» (2001) та «Історія економічних учень» (2002). Професор Л. Я. Корнійчук підготувала та видала посібник «Історія економічної думки України» (2004).

Нині колектив кафедри активно працює над втіленням в навчальний процес принципів Болонської декларації. Підготовлені програми та навчально-методичне забезпечення нової інтегрованої дисципліни «Історія економіки та економічної думки». Зокрема, видані тексти лекцій та навчально-методичний посібник для самостійного вивчення цієї дисципліни. (Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с. ; Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2010, - 743 с.

2002 року при кафедрі відкрито докторантуру, а 2003 року — аспірантуру зі спеціальності «Економічна теорія та історія економічної думки». Першим докторантом стала доцент кафедри Фещенко В. М., а аспірантами — асистенти кафедри Ю. В. Тимченко, О. М. Волкова, випускник Київського національного університету Тараса Шевченка Е. А. Бахтарі.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Інституціональна економіка (вибіркова)

Інституціональна економіка – це сучасний напрямок розвитку економічної теорії. Він виник в результаті неспроможності класичної  та неокласичної економічної теорії пояснити складні процеси що відбуваються в економіці постіндустріальних країн.

Історія економічної думки

В дисципліні «Історія економічної думки» розглядається історичний  процес виникнення, розвитку й зміни систем економічних поглядів на різних етапах розвитку суспільства.

Історія економічної думки України

Виховання висококваліфікованого економіста, громадянина і патріота України передбачає опанування ним історичного досвіду господарської діяльності минулих поколінь, внеску української економічної думки у скарбницю світової економічної науки.

Історія економіки та економічної думки

Історія економіки та економічної думки на методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкриває генезис та розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності та наукове відображення цих процесів в економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських та національних особливостей її наукових шкіл та напрямів.

Історія економіки та економічної думки (вибіркова)

Історія економіки та економічної думки належить до дисциплін економічної теорії що вивчає:

  • історичні факти і події в розвитку господарських систем суспільств, які вплинули на її сучасний стан;
  • здобутки світової економічної думки про господарське життя людей.
Сучасні економічні теорії 6505 (вибіркова)

Сучасна економічна теорія, будучи результатом багатовікового розвитку економічної думки, відображає широку палітру сучасних  економічних доктрин як з позицій досліджуваних проблем, різноманітними школами  і напрямами економічної науки, так і з позицій аналітично-дослідного інструментарію їх вивчення

Дисципліни магістерського рівня
Інституціональна економіка 8E01

Інституціональна економіка– це сучасний напрям економічної теорії що, спираючись на принципи цивілізаційної парадигми суспільствознавства,  обґрунтовує цілісну систему наукових категорій, понять, моделей, методів дослідження та дозволяє більш повно та глибше відображати спеціальними економічними науками власні об'єкти та предмети досліджень, застосовувати нові методи наукового аналізу

Сучасні економічні теорії 8E01

Сучасна економічна теорія, будучи результатом багатовікового розвитку економічної думки, відображає широку палітру сучасних  економічних доктрин як з позицій досліджуваних проблем, різноманітними школами і напрямами економічної науки, так і з позицій аналітично-дослідного інструментарію їх вивчення.

Інституціональна економіка 8E09 (вибіркова)

Інституціональна економіка– це сучасний напрям економічної теорії що, спираючись на принципи цивілізаційної парадигми суспільствознавства,  обґрунтовує цілісну систему наукових категорій, понять, моделей, методів дослідження та дозволяє більш повно та глибше відображати спеціальними економічними науками власні об'єкти та предмети досліджень, застосовувати нові методи наукового аналізу