Факультет економiки та управлiння

Наукові дослідження

Сучасні наукові дослідження кафедри охоплюють фундаментальні та прикладні розробки та присвячені проблемам макроекономічного прогнозування та регулювання економіки, державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки, а також формування стратегії регіонального розвитку України. Їх наукова новизна полягає в критичному осмисленні сучасних тенденцій суспільного розвитку й обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо диверсифікації інститутів державного управління для забезпечення макроекономічної стабільності, інноваційного економічного зростання та добробуту населення. Результати проведених наукових досліджень відображені в численних наукових публікаціях.

НАУКОВІ ШКОЛИ

На сьогодні на кафедрі сформовано дві наукових школи, що самостійно реалізують теоретико-методологічні та прикладні дослідження:

 • наукова школа «Методологія макроекономічного аналізу нестабільності національної економіки», яка була започаткована ще на початку 90-х рр. минулого століття та зорієнтована на пошук ефективних шляхів розбудови ринкової економічної системи в Україні та розробку механізмів макроекономічного регулювання розвитку національної економіки. Фундаторами наукової школи стали Б. Я. Панасюк, О. М. Тітьонко, Г. О. Пухтаєвич, а очільником — проф. А. Г. Савченко. Сьогодні наукову школу очолює проф. І. Ф. Радіонова, під керівництвом якої здійснено ґрунтовні розробки в галузі методології діагностики нестабільності, прогнозування та державного регулювання національної економіки.
 • наукова школа «Державне антикризове управління економікою України: національний, регіональний, муніципальний рівень», базові ідеї якої були закладені на початку першого десятиліття ХІХ ст. Засновником школи став проф. І. Й. Малим. Перші дослідження стосувалися суперечностей у розподілі суспільного продукту країн із трансформаційною економікою та проблематики взаємодії держави та ринку. Подальші розробки, здійснені професорами Т. Л. Желюк, О. П. Тищенко, Л. М. Ємельяненко, А. Є. Никифоровим, було спрямовано на формування ефективної системи державного, регіонального та муніципального управління розвитком національної економіки.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплює макроекономічне управління фінансовою сферою, державне управління збалансуванням економічного розвитку в Україні, управління соціально-економічним розвитком просторових систем, управління реальним та суспільним сектором економіки, державне управління інвестиційно-інноваційною діяльністю, діагностика макрофінансових дисбалансів, аналіз трансмісії імпульсів від органів монетарної та фінансової влади, аналіз стабільності агрегованих ринків, підвищення ефективності муніципального управління економікою.

П’ЯТИРІЧНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 • «Державне антикризове управління національною економікою» (2011-2015 рр., номер державної реєстрації №0111U002616)
 • «Вдосконалення методів та механізмів державного управління національною економікою» (2005-2010 рр., номер державної реєстрації №0106U004361)

 • «Прогнозування та регулювання соціально-економічного розвитку країни» (2000-2004 рр., номер державної реєстрації №0101U007346)

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

 • Державне антикризове управління економікою України: національний, регіональний, муніципальний рівень.

 • Методологія макроекономічного аналізу нестабільності національної економіки.

Результати наукових досліджень кафедри втілено у нових наукових монографіях, серед яких «Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління» (А. Є. Никифоров, 2010), «Соціально–економічні домінанти людського і технологічного розвитку України » (Л. М. Ємельяненко, 2011), «Ефективність управління в процесі реформування: макро– та мікроекономічний аспекти» (І. Ф. Радіонова, О. П. Тищенко, 2012), «Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання» (О. П. Тищенко, 2012), «Макрорегулювання фінансового сектору» (І. Й. Малий, Т. О. Королюк, 2015), «Державний сектор у економічному зростанні: досвід Китаю»  (Д. П. Єфремов, 2015) та ін.

 

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На матеріалах наукових розробок викладачів кафедри лише протягом 2009-2015 років було підготовлено та захищено 4 докторських та 8 кандидатських дисертаційних дослідження.

На базі наукових розробок за останні 5 років видано видано наукових праць:

На базі наукових розробок за останні 5 років видано навчально-методичних видань:

Результати наукових досліджень кафедри використовуються у навчальному процесі при викладанні наук: «Державне та регіональне управління», «Макроекономічний консалтинг», «Моніторинг макроекономічної динаміки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Оцінка ефективності державних управлінських рішень», «Управління економічним розвитком територіальних одиниць», «Публічне адміністрування», «Муніципальні фінанси», «Економіка суспільного сектору», «Управління економічним потенціалом міста», «Інвестиційно-інноваційна політика», «Національні рахунки в державному управлінні», що дозволяє суттєво збагатити організаційно-методичне забезпечення навчального процесу та підвищити його науковий рівень.

Результатом виконання тематичних наукових досліджень протягом 2009-2015 рр. стало 20 наукових доповідей щодо практичних управлінських рекомендацій, які були передані державним установам виконавчої влади та отримали позитивну оцінку їх практичної значимості та об’єктивної необхідності (Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, Київській міській державній адміністрації, Державному комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, Національній Державній Академії при Президентові України, Національному агентству України з питань державних службовців, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»).

Наукові працівники кафедри макроекономіки та державного управління здійснюють співробітництво (тематичне наукове дослідження, наукове консультування, підготовка кадрів, стажування) з державними інституціями, академічними установами, закладами вищої освіти, науково-дослідними установами. Кількість наукових партнерів щороку збільшується і на сьогодні налічує понад десять установ, серед яких: Міністерство економіки Австрії, Міністерство торгівлі та економічного розвитку України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Головне управління державної служби України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки, Центр перспективних соціальних досліджень, ЦМП КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київський інститут технології та дизайну, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості та ін.

 

 

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

На початок 2016/2017 навчального року на кафедрі здійснювалась підготовка 10 кандидатських та 2 докторських дисертацій.

Тематика наукових досліджень аспірантів і здобувачів у 2016-2017 рр.:

 • «Державне регулювання розвитку ринку продовольчих товарів» (аспірант Постоєнко Катерина Іванівна, науковий керівник Пухтаєвич Г.О., к.е.н., професор);
 • «Прогнозування розвитку секторів економіки як інструмент регіонального управління» (аспірант Москаленко Валентина Володимирівна, науковий керівник Ємельяненко Л.М., д.е.н., професор);
 • «Модернізація державної інвестиційної політики економічного розвитку» (аспірант  Артеменко Інна Леонідівна, науковий керівник д.е.н. професор Малий І.Й.)
 • «Управління державним боргом за умов макроекономічної нестабільності» (аспірант  Фоя Ольга Володимирівна, науковий керівник д.е.н. професор Малий І.Й.)
 • «Державне регулювання інноваційного розвитку регіонів України» (аспірант Гудима Олександр Петрович, науковий керівник Никифоров А.Є., д.е.н., професор);
 • «Державне регулювання збалансованості національного ринку праці» (аспірант Стрільчик Альона Василівна, науковий керівник Ємельяненко Лариса Михайлівна, д.е.н., професор);
 • «Регулювання політичної ренти в системі державного антикризового управління економікою» (аспірант Грушко Олександр Володимирович, науковий керівник д.е.н. професор Радіонова І.Ф.);
 • «Макрофінансове регулювання економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць в Україні» (аспірант Нечипуренко Антон В’ячеславович, науковий керівник д.е.н. професор Малий І.Й.)
 • «Регулювання політичної ренти в системі державного антикризового управління економікою» (аспірант Грушко Олександр Володимирович, науковий керівник д.е.н. професор Радіонова І.Ф.);

Тематика наукових досліджень докторантів і здобувачів у 2015-2016 рр.:

 • «Регулювання національного економічного потенціалу: регіональний аспект» (здобувач Кравченко Лариса Анатоліївна, науковий консультант Малий І.Й., д.е.н., професор);
 • «Управління соціально-економічним потенціалом міста в умовах трансформації суспільства» (докторант Котенок Дарія Михайлівна, науковий консультант Малий І.Й., д.е.н., професор);
 • «Управління суспільним сектором в умовах макроекономічної нестабільності» (докторант Єфремов Дмитро Петрович, науковий консультант Малий І.Й., д.е.н., професор).
 • «Макрофінансове регулювання розвитку національної економіки за умов глобальної нестабільності» (здобувач Королюк Тетяна Олександрівна, науковий консультант д.е.н. професор Малий І.Й.)
Остання редакція: 24.07.18