Факультет економiки та управлiння

Положення про кафедру

Типове положення про кафедру (далі – Положення) Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) розроблене відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., «Про освіту» від 5 вересня 2017 р., «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р., Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 422 від 1 червня 2006 р.), інших нормативно-правових актів, які регулюють освітню діяльність в Україні, Статуту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) та інших нормативних актів Університету.Кафедра національної економіки та публічного управління - випускова кафедра відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти,  виконання освітньо-професійної та/або освітньо-наукової програми, за якість викладання навчальних дисциплін освітньої програми, забезпечення програмних результатів навчання і формування фахових компетентностей випускника.

Положення визначає:

  • основні принципи, мету, цілі та напрями діяльності кафедри;
  • основні завдання кафедри, в тому числі щодо навчальної діяльності; науково-методичної діяльності; науково-дослідної та інноваційної діяльності; організаційної та профорієнтаційної діяльності; виховної діяльності; міжнародної діяльності;
  • структуру кафедри та управління;
  • права та обов'язки кафедри;
  • відповідальність кафедри;
  • взаємовідносини з іншими підрозділами університету;
  • документальне забезпечення кафедри.

Положення затверджене на засіданні кафедри національної економіки та публічного управління (протокол №2  від 26.08.2018 р.).

 

Положення про кафедру:

 

 

 

Остання редакція: 03.06.19