Факультет економiки та управлiння

Навчально-методична робота

Кафедра стратегії підприємств — центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на удосконалення та розвинення вищої освіти в сфері економіки та стратегічного управління з урахуванням запитів ринку освітніх послуг.

Навчально-методична робота кафедри стратегії підприємств спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх економістів стратегічного спрямування на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. 

Колективом кафедри підготовлено та викладається 18 навчальних дисциплін бакалаврського рівня та 14  дисциплін магістерського рівня підготовки. Всі навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою стратегії підприємств, забезпечені підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами. Основними навчально-методичними виданнями є:

Мікроекономіка: навчально-методичний посібник для самост. вивчення дисцип. / А.П.Наливайко, Н.М. Євдокимова, Н.В. Задорожна. - К. : КНЕУ, 1999. - 207 с.

Мікроекономічна теорія виробництва і витрат : Навч. посібник / Н.В. Задорожна. - К.: КНЕУ, 2003. - 219 с..

Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. / Л.А. Азьмук, Н.В. Задорожна. - К. : КНЕУ, 2005. - 160 с

Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Н.М.Євдокимова, А. В. Кірієнко— К.: КНЕУ, 2005. — 110 с.

Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник / Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.

Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2001. – 103 с.

Управління витратами: Навч.-метод. посіб.для самост. вивч. дисц./ Грещак М.Г., Коцюба О.С.  - К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.

Управління витратам : навч. посібник / [М. Г. Грещак та ін.] ; за ред. М. Г. Грещака ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 259 с.

Управління витратами: практикум / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба, Ю.М. Лозовик; за заг. ред. М.Г. Грещака. - К. КНЕУ, 2011. - 190 с.

Проектний аналіз: Підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. - К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.

Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков . - К. : КНЕУ, 2002. - 297 с.

Проектний аналіз: слайд - курс. Навч. посібник / В.А. Верба, О.М. Гребешкова. - К.: КНЕУ, 2006. – 236 с.

Проектний менеджмент: просто про складне : навч. посібник / [В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова, О. О. Кизенко та ін.] ; за заг. ред. В. А. Верби ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 299 с.

Планування діяльності підприємства : Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; Ред. В. Є. Москалюк. - К. : КНЕУ, 2002. - 252 с.

Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник / Л.П. Батенко, М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова та ін.; Ред. В. Є. Москалюк. - К. : КНЕУ, 2005. - 384 с.

Науково-дослідна робота студента на прикінцевому етапі навчання в бакалавраті: науковий семінар. Курсова робота-есе: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н.В.Задорожна, Н.М.Євдокимова, Т.І. Решетняк. — К.:КНЕУ, 2007.-120 с.

Організація консалтингової діяльності : Навч. посібник / В. А. Верба, Т. І. Решетняк. - К.: КНЕУ, 2000. - 244 с.

Управління проектами  : Навч. посібник / Л.П. Батенко, О. А. Загородніх, В.В.Ліщинська. - К. : КНЕУ, 2004. - 231 с.

Стратегічний процес на підприємстві: Навч. посібник. / О.В. Востряков, О.М.Гребешкова. - – К.: КНЕУ, 2009. – 313 с.

Основи бюджетування: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /[Л.П. Батенко, Т.О. Зінькевич, О.О. Кизенко та ін.]; за заг.ред. Л.П. Батенко. – К.: КНЕУ, 2010. – 202с.

Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг: навч. посіб. / [П. Г. Банщиков, В. М. Гордієнко, О. О. Кизенко, Г. С. Скитьова]. – К.: КНЕУ, 2010.

Мікроекономіка: Підручник [Текст]/ Кол. авторів під ред. Наливайка А.П. — К.: КНЕУ, 2010. — 510 с.

Економічне управління підприємством: навч. посіб. / [Н.М. Євдокимова, Л.П. Батенко, В.А. Верба та ін.]; за заг. ред. Н.М. Євдокимової. - К. КНЕУ, 2011. - 327 с.
Практикум з мкроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за наукю ред. А.П. Наливайка  / [Є.В. Прохорова (кер.кол. авт), Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков та ін.]. - К.: КНЕУ, 2013. - 522 с.
Управління стратегічними змінами на підприємстві: практикум /[Є.В. Прохорова (кер.кол. авт), В.Б. Галушко, Н.М. Гаращенко та ін.]. К.: КНЕУ, 2013. - 211 с.
Стратегія підприємства: адаптаці організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / [Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М. та ін.; за ред. д-р екон. наук, проф. Наливайка]. - К.:КНЕУ, 2013. - 454 с.

Кафедра стратегії підприємств здійснює викладання нормативної дисципліни «Мікроекономіка» для всіх спеціальностей. Для подальшого удосконалення навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Мікроекономіка» на кафедрі реалізується концепція підготовки комплексу методичного забезпечення цієї дисципліни.  

Викладачами кафедри розроблені авторські навчальні курси, що успішно впроваджені в навчальний процес, серед яких:

  • в бакалавраті – «Стратегія підприємства» (керівник курсу – професор Наливайко А.П.), «Мікроекономічна теорія виробництва і витрат» (курс розроблено під науковим керівництвом професора Задорожної Н.В.), «Управління витратами» (курс розроблено під науковим керівництвом професора Грещака М.Г.),  комплексний тренінг «Управління бізнес-процесами підприємства» (керівник курсу – доцент Банщиков П.Г.);
  • в магістратурі – «Стратегічний процес на підприємстві» (керівник курсу – професор Наливайко А.П.), «Управління знаннями підприємств» (автори курсу – доценти Гаращенко Н.М., Решетняк Т.І., Коцюба О.С.), «Стратегічні партнерства підприємств» (автори курсу – доценти Гребешкова О.М., Махова Г.В.), «Управління розвитком компанії» (автори курсу – професор Верба В.А., доцент Гребешкова О.М.), «Управління проектами» (керівник курсу – професор Батенко Л.П.), «Управління консалтинговою діяльністю»  (керівник курсу – професор Верба В.А.).

Кафедра стратегії підприємств забезпечує підготовку фахівців на таких магістерських програмах:

Магістерська програма професійного рівню підготовки «Менеджмент проектів і консалтинг», яку започатковано кафедрою стратегії підприємств у 1994 році, спрямована на слухачів, що в рамках навчання в магістратурі прагнуть отримати професійну підготовку за двома спеціальностями – «Економіка підприємства» та «Управління проектами», остання з яких підтверджується міжнародним сертифікатом ІРМА «Молодший менеджер проекту» та забезпечує додаткові конкурентні переваги на ринку праці.

Магістерська програма професійного рівню підготовки «Стратегічний менеджмент», яку відкрито у 2007 році, спрямована на підготовку висококласних фахівців, здатних формувати стратегію і тактику поведінки підприємства на ринку, що досягається шляхом надання слухачам навичок оцінки стратегічних активів підприємства, виявлення його ринкових можливостей, визначення перспективних напрямків розвитку підприємства та розробки альтернативних стратегій і механізмів їх реалізації.

Обидві магістерські програми («Менеджмент проектів і консалтинг», «Стратегічний менеджмент») мають також формат кар’єрних освітніх програм (з адаптованими навчальними планами), які адресовані для тих, хто бажає отримати другу вищу освіту, та відкриті у Центрі магістерської підготовки КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Магістерська програма кар’єрного рівню підготовки «Бізнес-аналітика», яку відкрито у 2009 році в Центрі магістерської підготовки КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, націлена на формування у майбутніх випускників комплексу знань, вмінь і навичок аналізу параметрів системного стану та порядку
бізнес-відносин підприємства.

 

Остання редакція: 18.10.19