Факультет економiки та управлiння

Наукова діяльність

Кафедра стратегії бізнесу — команда фахівців вищої кваліфікації, що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством. 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ:

 • природа та розвиток економічних систем у постіндустріальній економіці;
 • управління стратегічним процесом підприємства на основі інтеграції ринкового та ресурсного підходів;
 • менеджмент знань як методологічний базис стратегічного управління підприємством;
 • економічне управління підприємством в контексті системних соціально-економічних змін;
 • інструментально-організаційна підтримка реалізації функціональних стратегій на підприємстві;
 • управління впровадженням стратегічних змін на підприємстві;
 • управлінське консультування розвитку підприємств;
 • аналітичний інструментарій, структурно-галузеві та ресурсні аспекти стратегічного управління розвитком підприємницьких структур;
 • корпоративне підприємництво

НАУКОВА ШКОЛА  «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

Початок формування – 1994 р. 

Засновник – Наливайко А.П.,  доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародних зв’язків (2012-2015 рр.), завідувач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (1994-2015 рр.). Автор першої в Україні монографії з теорії стратегії підприємства (2002 р.).

Захищено дисертацій: 3 докторські та 37 кандидатських. Триває підготовка 5 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Видано наукових праць:

·         власних монографій – 5;

·         розділів монографій, що видані під редакцією представників інших наукових шкіл – 10;

·         статей – понад 300 тільки за останні п’ять років, у т.ч. за кордоном – більше 15;

·         тез доповідей – понад 200 (за останні п'ять років).

На базі розробок наукової школи видано навчально-методичних видань:

·         підручників з грифом МОН України – 4;

·         навчальних посібників з грифом МОН України  – понад 35;

·         навчально-методичні комплекси для дистанційного навчання – 1;

·         компютерні бізнес-симуляції — 3.

У руслі тематики наукових досліджень розроблено 25 авторських курсів дисциплін, серед яких унікальні в Україні курси – «Стратегічний процес на підприємстві», «Стратегічне партнерство в бізнесі», «Управління знаннями підприємства», «Управління розвитком компанії», «Управління консалтинговою діяльністю», «Лідерство та партнерства в бізнесі» та інші.

У 2000 році започатковано видання збірника наукових праць «Стратегія економічного розвитку України» відоцтво про перереєстрацію КВ № 23386-13226ПР від 24.05.2018 р. ).

Тематика п'ятирічних науково-дослідних робіт кафедри:

 • «Стратегія та економічна безпека підприємства» (2001–2005 рр., номер державної реєстрації 01012002945);
 • «Базові положення сучасної економічної теорії як методологічна основа обґрунтування стратегії підприємства» (2003 –2004 рр., державний реєстраційний номер 0189100397);
 • «Стратегія розвитку економічної організації» (2006-2010 рр., державний реєстраційний номер 01060001805);
 • «Стратегічне управління знаннями підприємства» (код КПКВ: 2201040 – «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів», 2007-2008 рр.);
 • «Управління знаннями у вищому навчальному закладі для удосконалення процесів навчальної, наукової та адміністративної діяльності» (НДР №896, 2011-2012 рр.);
 • «Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці» (2011-2015 рр., державний реєстраційний номер  0111U002621)  (рис.1).
 • Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур (2016-2020 рр., державний реєстраційний номер 0116U001430)

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Станом на 1 вересня 2018 року на кафедрі ведеться підготовка 7 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Тематика наукових досліджень аспірантів і здобувачів у 2015-2016 рр. (за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

 • Управління підприємством на асадах аутсорсингу (аспірант Герасимчук Катерина Олександрівна, науковий керівник Верба В.А..,  д.е.н., професор)
 • Система стратегічного управління вертикально-інтегрованою компанією (аспірант Серобян Арпіне Мікаелівна, науковий керівник Кизенко О.О., к.е.н., доцент)
 • Економічна поведінка підприємства на ринку з високим ступенем монополізації (аспірант Цапенко Валентина Юріївна, науковий керівник Банщиков П.Г ., к.е.н., доцент)
 • Механізм реалізації стратегії підприємства (аспірант Гараніна Алла Олександрівна, науковий керівник Оберемчук В.Ф., к.е.н., доцент)
 • Ціннісно-процесне управління проектами на підприємстві (аспірант Саричев Дмитро Олексійович, науковй керівник Михайленко О.Ф., к.е.н., доцент)
 • Формування клієнтського капіталу підприємства (аспірант Тищенко Олександр Олександрович, науковий керівник Верба В.А., д.е.н., професор)
 • Інтеграційна стратегія виробничого підприємства в глобальному середовищі (аспірант Горобчук Ірина Станіславівна, науковий керівник Прохорова Є.В., к.е.н., доцент)
 • Формування та розвиток соціального капіталу підприємства: економічний та управлінський аспекти (аспірант Ліва Ольга Миколаївна, науковй керівник Михайленко О.Ф., к.е.н., доцент)
 • Аналітичне оцінювання майбутніх станів підприємства в системі бюджетного управління (аспірант Бутова Валерія Богданівна, науковий керівник Лозовик Ю.М., к.е.н., доцент)
 • Управління трансформаціями бізнес-моделі підприємства (аспірант Алакозова Поліна Едуардівна, науковий керівник Махова Г.В., к.е.н., доцент)
 • Управління ринковою поведінкою підприємств технологічного типу (аспірант Ігнатенко Ярослав Олегович, науковий керівник Щербатюк О.М., к.е.н., доцент)
 • Управління капіталізацією знань підприємства (аспірант Пивоварова Ірина Миколаївна, науковий керівник Решетняк Т.І., к.е.н., доцент)
 • Поліформізм стратегій підприємства в диференційованих умовах середовища (здобувач Дрінь Олег Ярославович, науковий керівник Смолін І.В., д.е.н., професор)
 • Управління цінністю проектів (аспірант Лєзіна Анастасія Володимирівна, науковий керівник Батенко Л.П., к.е.н., професор)
 • Стратегічні рішення щодо злиття та поглинання: формування в умовах невизначеності" (аспірант Рудь Олександр Олегович, науковий керівник Решетняк Т.І., к.е.н., доцент)

Тематика наукових досліджень докторантів і здобувачів у 2015-2016 рр.:

 • Стратегічне управління підприємством в умовах кросрівневої координації економічної діяльності (докторант Михайленко Олена Феліксівна, науковий консультант Верба В.А., д.е.н., професор)
 • Економічний моніторинг в управлінні діяльністю підприємства (докторант – Лозовик Юрій Миколайович, науковий консультант Смолін І.В., д.е.н., професор)

 • Методологія оцінювання інвестиційних проектів за умов зростання невизначеності середовища (докторант - Коцюба Олексій Станіславович, науковий консультант Рєпіна І.М., д.е.н., доцент)

З авторефератами захищених на кафедрі дисертацій можна ознайомитись тут: http://www.spkneu.org/science/avtoreferat/

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

КРУГЛІ СТОЛИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

З метою підвищення кваліфікації викладачів, обміну досвідом і науково-методичними напрацюваннями на кафедрі постійно працює науково-методичний семінар, на засіданнях якого обговорюються проблемні питання з дисциплін, що забезпечуються кафедрою, з організації та методології наукових досліджень, сучасні проблеми і результати досліджень аспірантів, здобувачів та молодих викладачів кафедри.

Тематика засідань науково-методичного семінару у 2013-2015 рр.:

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

На кафедрі сформовані робочі дослідницькі групи, в межах яких здійснюється науковий пошук  з активним залученням  студентів. Зокрема:

·         протягом останніх років під керівництвом викладачів кафедри створюється команда студентів факультету економіки та управління для участі в Міжнародному проекті «Global Management Challenge» - Відкрита першість з управління компанією;

·         студенти беруть активну участь у засіданнях дискусійного клубу, що проводяться викладачами кафедри;

·         відкритість професорів та доцентів кафедри до спілкування  обумовлює широкі можливості для студентів у реалізації своїх здатностей в науково-дослідницькій сфері (участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, підготовці доповідей на наукових конференціях, написанні наукових статей та есе, участі у дослідницьких проектах тощо).

Студентські наукові конференції

 

Олімпіади

Конкурси студентських наукових робіт

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (2009 р.). Диплом МОН України ІІІ ступеня отримала студентка 5-го курсу магістерської програми «Стратегічний менеджмент» О. Шиманська (науковий керівник доц. Гребешкова О.М.)
 • Всеукраїнський конкурс бізнес-планів у межах Днів теорії та практики інвестування (м. Донецьк, 22-24 березня 2012 року). Переможці М. Литвак та О. Тищенко (науковий керівник доц. Верба В.А.)
 • 2-й Всеукраїнський студентський конкурс з КСВ (м. Київ, 2013 рік). Переможець Р. Дев’яткін, студент 4-го курсу ФЕтаУ. 
 • Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році у галузі науки “Менеджмент” (2015 р.). Переможець Макаркіна Яна Юріївна з доповіддю “Управління розвитком компанії. Етичні особливості” (науковий керівник – к.е.н., доц. Скитьова Г.С.)
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки та управління підприємствами (м. Київ, 2015 рік). Переможці - Стороженко Наталія  (диплом І ступеня, науковий керівник – Н.М. Гаращенко, доцент кафедри стратегії підприємств), Каморіна Вікторія  (диплом ІІ ступеня, науковий керівник – О.О. Кизенко, доцент кафедри стратегії підприємств);
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки та управління підприємствами (м. Київ, 2016 р.). Переможці - студентки 4-го курсу, спец. 6504, група ЕП-403 Кушнаренко Іванна та Кучеренко Людмила отримали диплом ІІ ступеня (наук. керівник - к.е.н., ст. викл. Кубарева І.В.)
Остання редакція: 18.10.19