Факультет економiки та управлiння

Запрошуємо взяти участь у ІІ Всеукраїнськкій науковій інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «НАУКОВІ БАРВИ» - 2023, яка відбудеться 17 ЛИСТОПАДА 2023 РОКУ29 Вересня 2023р.

Секція 1. СУЧАСНІ ДРАЙВЕРИ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ

Науковий керівник секції – Шевчук Н.В., к.е.н.,професор

Секція 2. ПІДПРИЄМНИЦТВО: БІЗНЕС-ІДЕЇ ТА ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЯ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., д.е.н.,професор

Секція 3. ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Науковий керівник секції – Лаврененко В. В., к.е.н., професор, директор Інституту інноваційного підприємництва

Секція 4. ЛІДЕРСТВО ТА ПАРТНЕРСТВО В БІЗНЕСІ: СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ

Науковий керівник секції – Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

Секція 5. СУЧАСНИЙ АГРОБІЗНЕС: ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКА, ТРЕЙДИНГ

Науковий керівник секції – Сас І.С., к.е.н., доцент

 Секція 6. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У БІЗНЕСІ

  Науковий керівник секції – Кузьомко В.М., к.е.н. доцент

Конференція спрямована на підтримку і розвиток наукової діяльності здобувачів вищої освіти, виявлення інтелектуальних і творчих здібностей, формування у них зацікавленості до науково- дослідної роботи, навичок публічного виступу, вміння захищати свої наукові напрацювання і вирішувати практичні завдання.

Під час роботи конференції заплановано обговорення матеріалів учасників у онлайн форматі. Участь у конференції – безкоштовна.

Для участі у конференції до 12 листопада 2023 року необхідно заповнити онлайн заявку та прикріпити тези доповіді (за вказаними нижче вимогами з рецензією наукового керівника): https://forms.gle/b7sDMznHEYpkCwnC6

Запрошення до дискусійної панелі буде надіслано всім бажаючим взяти участь в обговоренні на основі попередньої реєстрації.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1.     Текст тез доповіді подається в обсязі 2-3 сторінок (6000 – 8500 знаків з пробілами).

2.     Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word, шрифтом TimesNewRoman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1.15, поля з усіх сторін – 20 мм.; абзац – 1 см. номер сторінки не проставляти. При наборі формул використовується редактор формул Microsoft Equation, вмонтований в Microsoft Word.

3.     Праворуч від середини аркуша друкуються прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом, 9 кегель.

4.     Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – назву спеціальності, курс, повну назву навчального закладу.

5.     Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – Науковий керівник - науковий ступінь, звання, посада, прізвище, ініціали.

6.     Нижче через два інтервали – назва доповіді великими жирними літерами, 12 кегель, симетрично до тексту. Між назвою тез та текстом відстань – 1 інтервал.

7.     Після тексту через 1 інтервал вказується «Література», яка використовувалася при написанні тез відповідно до  ДСТУ 8302:2015. Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у списку літератури. Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела. Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

8.     Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

9.     Текст має бути ретельно відредагований.

Структура тез доповіді:

·       Вступ (визначення проблеми, мети та актуальність результатів проектного дослідження (0,5 сторінки або 1000 – 1500 знаків з пробілами).

·       Огляд фахової літератури за темою дослідження (2 абзаци або 1500 – 2000 знаків з пробілами)

·       Результати дослідження (1 сторінка або 2500 – 3000 знаків з пробілами)

·       Висновки і пропозиції (2 абзаци або 600 – 1000 знаків з пробілами)

Вимоги до змісту тез: чітко сформульована і обґрунтована проблема дослідження; виявлені й розкриті позитивні зрушення, досягнення економічної науки і практики за проблематикою, що досліджується; особиста позиція автора та його пропозиції підтверджені вагомими аргументами, що випливають із проведеного ним аналізу; посилання на «світовий досвід» має бути конкретним, із зазначенням країни або групи країн і періоду часу застосування відповідного досвіду, а також виявлена реальна можливість його застосування в Україні.

УВАГА! Усі надіслані тези доповідей учасників конференції будуть перевірені на наявність плагіату.

Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти публікацію наданих авторами матеріалів у разі їх невідповідності проблематиці конференції або неналежного оформлення. По завершенні інтернет- конференції збірка матеріалів буде розміщена в репозитарії КНЕУ імені Вадима Гетьмана як електронне видання.

Відповідальний секретар оргкомітету конференції «Наукові барви»:

Ямненко Галина Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва Електронна адреса оргкомітету: naukovibarvu@gmail.com

Інформаційний лист за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1i61H8grlxiFqjczqheZfO19c6oLLee96/edit?usp=sharing&ouid=101390394400368138658&rtpof=true&sd=true