Факультет економiки та управлiння

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри упродовж усієї історії її існування була зорієнтована на розробку найактуальніших економічних проблем розвитку сільськогосподарського виробництва. В сучасних умовах її професорсько-викладацький склад плідно працює над розв'язанням низки важливих аграрних економічних проблем, серед яких — проблеми реструктуризації підприємств АПК і виходу їх із кризового стану, капіталізації сільського господарства, розвиток нових форм агропромислових формувань, проблемні питання розвитку менеджменту і маркетингу в підприємствах АПК України. На основі результатів цих досліджень створена наукова база для розв'язання проблеми агропромислової інтеграції, досягнення гармонізації економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників та переробних промислових підприємств.

Найвагомішою ділянкою наукової діяльності кафедри, що формує спеціальність наших випускників, є і залишиться дослідження на рівні агропромислових формувань – аграрних, переробних, обслуговуючих та інших підприємств і організацій АПК. Найперше, це дослідження використання основних ресурсів: землі, капіталу, праці, менеджменту, що передбачають такі складові як аналіз, планування, контроль. Зазначені дослідження мають досить широкий спектр напрямків – від технології виробництва продукції сільського господарства і продуктів харчування до визначення ефективності виробництва окремих видів продукції та підприємств загалом. Іншим аспектом цього напрямку досліджень є інтеграційні процеси в АПК, виникнення нових форм агропромислової інтеграції та агропромислових формувань.

Іншою важливою сферою наукових досліджень кафедри є аграрна політика та аграрний розвиток в Україні. Зокрема, це такі напрями досліджень як: визначення шляхів розвитку сільського господарства України в умовах глобалізації для забезпечення довготривалого та сталого його розвитку; створення стабільних прозорих і рівних умов діяльності  всіх суб’єктів агропромислового комплексу й надходження інвестицій у всі його галузі; обґрунтування методичних принципів формування аграрної політики України з врахуванням вимог її інтеграції до світового економічного середовища; обґрунтування форм, методів та напрямів державного регулювання сільського господарства.

Упродовж кількох десятків років при кафедрі функціонує аспірантура, що відзначається високою результативністю. За 1999—2008 рр. завершили навчання в аспірантурі двадцять осіб, із них п’ятнадцять захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. При кафедрі функціонує і докторантура. Професори В.Г.Андрійчук, В.М.Нелеп, С.І.Дем'яненко, О.О.Єранкін успішно завершили та своєчасно захистили докторські дисертації.

Кафедра зробила відчутний вклад у підготовку наукових кадрів для багатьох зарубіжних країн. Успішно захистили кандидатські дисертації семеро іноземних аспірантів Гани, Гвінеї, Ємена, Кенії, Сирії під науковим керівництвом професорів В.М.Нелепа, М.Й.Хорунжого, доцента Е. В. Кондратенка. Упродовж 3—4 років працювали на викладацькій роботі за кордоном члени кафедри М.Г.Гриб (Мозамбік, двічі), Е.В.Кондратенко (Ємен), О.О.Медвецький (Нікарагуа), М.Й.Хорунжий (Мозамбік). До того ж Е.В.Кондратенко очолював там кафедру, а М.Й.Хорунжий був керівником групи викладачів Союзу РСР. Професор С.І.Дем’яненко займався викладацькою та науковою роботою в державному університеті штату Колорадо (США) та Університеті Георга-Августа м. Геттінген (ФРН).

Викладачі кафедри забезпечують активну наукову роботу студентів. Щорічно 14—18 студентів виступають з науковими доповідями на університетській науковій конференції з актуальних питань аграрної економіки і технології сільськогосподарського виробництва. Кращі з них беруть участь у роботі різних всеукраїнських студентських форумів, де тільки за 3 роки вони завоювали 8 дипломів 1—3 ступенів.

Колектив має тісні наукові зв'язки з науковими установами і університетами України та зарубіжних країн, тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики. Уже за роки перехідного періоду викладачі кафедри разом з Інститутом аграрної економіки УААН та Міністерством аграрної політики розробили 7 рекомендацій з удосконалення пайових і земельних відносин та створення нових організаційних форм господарювання на селі, що функціонують на засадах приватної власності, а також рекомендацій з питань зміцнення їх фінансово-економічного стану. Дані розробки були рекомендовані до запровадження в усіх регіонах України. З Інститутом аграрної економіки кафедра вела спільні розробки з проблеми виробничого потенціалу і його використання в планово-економічному регулюванні аграрної економіки, а також — організувала і провела спільно з Міністерством аграрної політики, університетом Георга-Августа м. Гьоттінгем (ФРН) та іншими міжнародними і вітчизняними організаціями три міжнародні науково-практичні конференції з питань аграрної реформи та вдосконалення економічного механізму аграрних підприємств (2000—2003).

Кафедра співпрацює з рядом зарубіжних університетів та науково-дослідних інститутів шляхом обміну викладачами, аспірантами й студентами, здійснення спільних наукових розробок та публікацій. Серед цих університетів слід відмітити такі: Університет Георга Августа у м.Гоеттінген, ФРН; Варшавський аграрний університет, м.Варшава, Польща; університет Місурі-Колумбія, США; Інститут аграрного розвитку Центральної і Східної Європи, м.Хале, ФРН; Колорадський державний університет, м.Форт Кллінс, США; Латвійський державний інститут аграрної економіки; Делаверський державний університет, м.Ньюарк, США, Білоруський державний економічний університет, м.Мінськ, Білорусія.

Кафедра економіки агропромислових формувань володіє надзвичайно потужним науковим потенціалом. Чимало її викладачів відомі науковому загалу України і зарубіжних країн. Зокрема, професором кафедри доктором економічних наук, академіком В. Г. Андрійчуком опубліковано 146 наукових праць загальним обсягом 349 друк. арк. Він — автор 8 книг (монографій і підручників) та 3 брошур, співавтор 8 книг і 13 брошур у формі науково-методичних рекомендацій виробництву. Професором, доктором економічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України В.М.Нелепом опубліковано 120 наукових праць, обсягом 130 друк, арк., у тому числі — 8 книг і 7 брошур. Професором, доктором економічних наук С. І. Дем'яненком опубліковано понад 130 наукових праць, обсягом понад 230 друк, арк., у тому числі — 10 навчальних посібників і монографій та 2 брошури (у співавторстві). Професором кафедри М. Й. Хорунжим опубліковано 95 наукові праці, обсягом 130 др.арк. Він — автор 3 підручників і 2 брошур, співавтор 7 підручників і навчальних посібників.

Кафедра працює над науково-дослідною роботою по темі:

“Підвищення ефективності діяльності агропромислових формувань України в умовах економічної інтеграції з Європейським Союзом” на 2016-2021 рр., державний реєстраційний номер:  0116U001556.

Науковий керівник:д.е.н., професор Дем’яненко С.І.

Наукові результати:

удосконалено:

  • Концептуальні основи економічної ефективності та особливості її визначення в аграрній сфері. Встановлено, що критерії визначення економічної ефективності залежно від організації і функціонування підприємств є різними в залежності від їх організаційно-правової форми та розмірів;
  • Теоретичні засади соціальної ефективності в агробізнесі та їх зв’язок із соціальною відповідальністю. Досліджено вплив великотоварних агропромислових формувань на розвиток сільської місцевості та її соціальний розвиток;
  • Економічну сутність категорії «конкурентоспроможність» як реальної і потенційної можливості уособленого збірного суб’єкта, економічного агента (компанії, галузі, промислових, місцевих, регіональних, національних, чи наднаціональних утворень), за наявних умов провадити власну ринкову політику, на власноруч обраних ринках, пропонуючи продукти та послуги, що відповідають стандартам якості внутрішніх та зовнішніх ринків, за цінами, які є конкурентоспроможними, і забезпечують адекватну віддачу від використаних або спожитих ресурсів у процесі їх виробництва, та в сукупності з іншими привабливими характеристиками, задовольняючи потреби краще ніж це роблять конкуренти.
  • Особливості прояву економічної категорії «ефективність» в сільському господарстві, яка в реальності відбиває зв’язність поміж отриманими в різних можливих формах результатами й затраченими на їх досягнення ресурсами, які, за встановлення величини ефективності, можуть подаватися за первісною вартістю, або у вигляді виробничих витрат.

набули подальшого розвитку, зокрема:

  • Дослідження проблем ефективності в аграрних підприємств та її показники
  • Питання теоретичних засад ефективності зрошування в аграрних підприємствах..

Практичне значення одержаних результатів:

  • опубліковано 53 статей, 35 тез виступів на конференціях, 4 навчальних посібників;

впроваджено результати досліджень у формі представлення  35 наукових доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях, 22 рекомендації підприємствам та державним установам для практичного використання.

                                        Найважливіші результати виконаних науково-дослідних робіт, новизна, наукове і практичне значення одержаних результатів

·      розроблено методичні підходи щодо моделювання показників молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи;

·      розроблено алгоритм впровадження інноваційних технологій підприємствами АПК;

·      розроблено практичні рекомендації щодо підвищення професійної кваліфікації персоналу, ефективного використання трудового потенціалу на підприємствах АПК;

·      розглянуто сучасні тенденції розвитку агрохолдингів України та досліджено передумови стратегічних змін в даних формуваннях;

·      розроблено класифікацію інноваційних технологій шляхом виділення таких ознак як види технологій, ступінь новизни технологій, джерела походження технологій, види основного ефекту, терміни впровадження технологій;

·      розроблено та обґрунтовано методологічний підхід до виявлення і систематизації основних видів ефекту функціонування підприємств аграрного сектору, що базується на запропонованій моделі, яка системно відображає всі стадії і види господарської діяльності підприємства, а також інтереси як товаровиробника, так і суспільства в особі широкого кола споживачів;

·      розроблено та обґрунтовано систему показників для кількісного виміру основних видів ефекту функціонування підприємства. Запропоновано підхід до обчислення узагальнюючих за кожним видом і стадією господарської діяльності підприємства показників та інтегрального (акумулюючого) показника ефекту;

·      розроблено методологічний підхід до виявлення і систематизації основних видів ефективності функціонування підприємств аграрного сектору у розрізі чотирьох стадій і трьох видів господарської діяльності підприємства;

·       ідентифіковано основні риси та форми ефективності функціонування підприємств аграрного сектору, на основі чого уточнено зміст даної економічної категорії;.

·      Здійснено оцінку рівня і структури експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості України у порівнянні з країнами світу;

·      здійснено оцінкуконцептуальних засад формування маркетингових стратегій підприємств АПК в умовах посилення глобальної конкуренції.

                             Основні напрями дослідження

·      досліджені проблемні аспекти регулювання та функціонування агропромислових компаній;

·      досліджено, що економічна ефективність діяльності крупнотоварних агропромислових формувань на сьогодні є значно вищою ніж ефективність господарювання дрібнотоварних господарств за рахунок використання більш прогресивних технологій ведення діяльності та синергічного ефекту взаємодії всіх ланок виробництва, зберігання, переробки та реалізації продукції агропромислового спрямування;

·      досліджено формування стратегії позиціонування продукції сільськогосподарських товаровиробників на вітчизняних та світових ринках;

·      досліджено роль асоціативної складової (стереотипів сприйняття) у позиціюванні продукції аграрних підприємств;

·      досліджені окремі аспекти методології і практики оцінювання ефективності діяльності підприємств;

·      досліджено сучасні інструменти обробки та аналізу даних; інформаційно-технологічні рішення, що можуть бути запропоновані агропромисловим підприємствам;

·      досліджено історико-логічний аналіз керованих про­цесів розбалансування економіки Украї­ни;

·      досліджено різноманіття форм та систем оплати праці в сучасних динамічних економічних умовах;

·      дослідженовихідні принципи трансформації стратегічного маркетингу агропромислових формувань з метою адаптації бізнесу до впливу глобалізації.

                          Новизна, наукове і практичне значення отриманих результатів полягає у наступному:

·      окремі висновки та пропозиції можуть бути використані при підготовці навчально-методичної літератури для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр» та «магістр» за напрямом підготовки «Економіка підприємств»;

·      отримані результати можуть бути використані при розробці програм розвитку агробізнесу та сільських територій, програм взаєморозвитку крупнотоварних виробників та місцевих органів влади;

·      окремі висновки та розрахунки можуть бути використані при обґрунтування ефективності освоєння енергозберігаючих високопродуктивних технологій в АПФ;

·      Запропоновано низку методичних пропозицій щодо удосконалення формування бачення та цілей стратегічного позиціювання продукції аграрних підприємств;

·      обґрунтовано організаційно-методичні підходи управління реалізацією стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств;

·      розробленотри базові моделі організації маркетингу на підприємствах АПК: для агропромислових формувань актуальною є система повноцінного маркетингу на основі сучасної концепції; для середніх за розміром підприємств – поєднання локальних маркетингових можливостей із аутсорсингом та інтеграцією з іншими учасниками ринку; для дрібних – кооперація та стимулювання отримання державної допомоги через систему дорадництва;

·      удосконалено змістовну характеристику поняття “впровадження інноваційних технологій”;

·      удосконалено механізм управління впровадженням інноваційних технологій підприємствами АПК;

·      удосконалено  методичні підходи до оцінки ефективності впровадження окремих видів інноваційних технологій підприємствами АПК.

Остання редакція: 18.10.19