Факультет економiки та управлiння

Положення про порядок проведення конкурсу на кращу академічну групу ФЕтаУ

Затверджено 

Вченою радою факультету економіки та управління 

Протокол № 7 від 24 лютого 2015р.

 

1. Загальні положення

1.1. Конкурс на кращу академічну групу факультету економіки та управління, проводиться за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра денній формі навчання.

1.2. Організаторами конкурсу є Вчена рада факультету, студентський профком та рада студентського самоврядування факультету.

1.3. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, до складу якої входять декан (голова комісії), заступник декана бакалаврського рівня підготовки (заступник голови комісії), голови студентської академічної ради факультету, профспілкового бюро студентів факультету та секретар з апарату деканату.

1.4. Конкурс на кращу академічну групу проводиться двічі на рік за результатами навчальних семестрів.

1.5. Підсумки конкурсу підводяться за результатами семестрів:

 • осіннього до 10 лютого;
 • весняного  до 10 липня.

1.6. Переможцями конкурсу вважаються перші три групи, що посідають на найвищих рейтингових позиціях.

1.7. Рішення комісії оформляється протоколом конкурсної комісії.

1.8. Інформація про хід та підсумки конкурсу, загальний рейтинг всіх академічних груп факультету оприлюднюється на сайті факультету, факультетському стенді та інших джерелах інформації, забезпечуючи відкритість і прозорість результатів конкурсу.

2. Мета та завдання конкурсу

2.1. Конкурс на кращу академічну групу проводиться з метою підвищення якості навчання студентів, їх мотивації в оволодінні основами майбутньої спеціальності, набуття ціннісних орієнтацій, соціального досвіду, формування духовності, культури спілкування і поведінки, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості.

2.2. Завданнями конкурсу є:

 • активізація організаційно-виховної роботи факультету, кафедр;
 • підвищення мотивації студентів до навчання;
 • зміцнення навчальної дисципліни, дотримання  норм поведінки під час навчання і в побуті, фахового самоутвердження студентської молоді;
 • пропагування кращих взірців роботи студентів з метою отримання  професійних знань, умінь та навичок;
 • вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського самоврядування;
 • залучення студентів до участі в суспільної та громадської роботі;
 • організація роботи щодо згуртування й командної роботи, професійного спрямування, правової  освіченості, морально-етичного  виховання, розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі.

3. Порядок оцінювання результатів навчальної роботи академічних груп

3.1.Основним критерієм оцінювання результатів є середній показник загального рівня успішності академічних груп за результатами зимової або літньої заліково-екзаменаційних сесій.

3.2. Середній показник загального рівня успішності академічних груп визначається на підставі даних електронного журналу обліку навчальної роботи студентів з усіх дисциплін навчального плану, які вивчалися протягом семестру (за 100 бальною шкалою).

3.3. На першому етапі розраховується середній показник загального рівня успішності кожного студента відповідної групи як сума балів поточної успішності залікових дисциплін та підсумкової оцінки (за 100 бальною шкалою) семестрових іспитів поділеної  на кількість дисципліни за семестр.

3.3.  На другому етапі розраховується середній показник загального рівня успішності академічних груп шляхом ділення суми середніх показників загального рівня успішності усіх студентів групи на їх чисельність за виключенням кількості відсутніх на іспитах з поважних причин.

3.4. На підставі середнього показнику загального рівня успішності груп  відділ автоматизації навчального процесу формує загальну рейтингову відомість всіх без винятку академічних груп факультету.

3.5. Конкурсна комісія на підставі  рейтингової відомості визначає кращі академічні групи факультету за семестр.

3.6. Результати конкурсу оформлюються протоколом комісії на підставі якого видається розпорядження декана факультету.

4. Нагородження переможців

4.1. За підсумками конкурсу визначаються кращі академічні групи факультету.

Переможці конкурсу нагороджуються:

 • перше місце – дипломом першого ступеня «Краща академічна група ФЕтаУ»;
 • друге місце – дипломом другого ступеня «Краща академічна група ФЕтаУ»;
 • третє місце – дипломом третього ступеня «Краща академічна група ФЕтаУ».

Колективні фотографія академічних груп-переможців розміщується на факультетському стенді.

4.2. Усі    студенти    групи,    яка    стала    переможцем    конкурсу, отримують першочергове право на поселення в гуртожиток університету, якщо в цьому є необхідність.

 

4.3. При наявності фінансових можливостей групи-переможці нагороджуються призами.

Остання редакція: 05.03.15