Факультет економiки та управлiння

Садовник Олександр Володимирович

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Біографія:

Освіта:

2001 р.– магістратура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (диплом з відзнакою «Менеджмент організації», кваліфікація  магістра з аграрного менеджменту)

2004 р.– аспірантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка сільського господарства і АПК (2005 р.)).

Захистив у грудні 2005 р дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Обґрунтування ринкових стратегій розвитку сільського господарства».

2011 - вчене звання доцента. 

Працює в КНЕУ з 2001 р.

 

Організаційна робота: 

2005 - 2016 рр. - заступник декана факультету економіки АПК

з 2017 року - проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та інфраструктури

 

Викладацька діяльність:

Викладає навчальні дисципліни: 

- бакалаврський рівень: «Планування і контроль на підприємстві»,  «Комплексний тренінг з економіки та управління підприємством», тренінг-курс «Планування діяльності в агробізнесі»;

- магістерський рівень: «Управління стратегічними змінами підприємства», «Технології форсайту в агробізнесі».

Керівництво написанням курсових та дипломних робіт (бакалаври та магістри).

Консультування студентів, здобувачів та викладачів інших напрямів підготовки при написання наукових робіт в сфері агробізнесу та агротрейдингу.

Навчально-методичні посібникі/посібникі для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, практикуми/методичні вказівки/рекомендації:

1. Розроблені та запроваджено в навчання дистанційний курс дисциплін на платформі Moodle : «Планування і контроль на підприємстві»,  «Міжпредметний тренінг для студентів 4-го курсу».

2.Проектування агропромислового формування у продуктовому під комплексі АПК: Комплексний тренінг зі спеціальності «Економіка підприємств» для слухачів магістерської програми «Економіка підприємств АПК» / Уклад.: В.Г.Андрійчук, П.В.Коваль, В.М.Нелеп, Садовник О.В; За заг. Ред.. В.Г.Андрійчука. – К.: КНЕУ, 2007. – 96 с. 

3. Садовник О.В., Старіков О.Ю. Економіка підприємств АПК:.[Електронний курс] Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц: О.В.Садовник, О.Ю.Старіков . – К.: КНЕУ, 2010. – 149 с. 

4.Садовник О.В.Управління стратегічними змінами підприємств АПК:[Електронний курс]  Навч. посібник - К.: КНЕУ, 2011. – 385 с. 

5.Агрохолдинги в Україні та їх вплив на розвиток сільських територій / [С.І.Дем’яненко, О.О.Єранкін, М.М. Коцупатрий, О.В.Садовник та ін.]; за заг.ред. С.І. Дем’яненка. –К.:КНЕУ, 2013. – 350[2] с.

6. Інші практикуми/методичні вказівки/рекомендації/посібники для самостійної роботи студентів  (8 видань).

 

Наукова діяльність:

Займається питаннями оптимізації виробничих процесів в агропромислових підприємствах, обґрунтуванням  ефективності освоєння енергозберігаючих високопродуктивних технологій, використанням елементів бенчмаркінгу як інструменту в прийнятті рішень та управлінням стратегічних змін на підприємстві.

Офіційний опонент :   

1. Шишова О.  Б. «Бізнес-планування в умовах адаптації сільськогосподарських підприємств до ринкової економіки» (кандидатська), 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. 

2. Гуторов А.   О.      «Формування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств» (кандидатська), 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, 2011 

 

Підвищення кваліфікації:

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 292156 від 16.05.2005р.: «Впровадження тренінгових технологій і навчальному процесі»

 2. Сертифікат №36/2014/пк-4 від 21.12.2014р.: «Підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель» 

 3. Підвищення кваліфікації з міжнародної економіки та торгівлі: конференція «Enriching the Middle East's Economic Future», in Doha, Qatar. The event will take place October 30-31, 2018.

4. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 197 від 12.04.2019 р.: «Дистанційні технології в освітньому просторі університету»

5. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/070235-21 від 20.05.2021 р. «Вступ в Дата Сайнс»