Факультет економiки та управлiння

Оголошення про перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році30 Листопада 2021р.

Міністерство освіти та науки України та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошують початок проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році.

Конкурс організовується  з метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання відповідно до затвердженого Положення (наказ МОН України від 18.04.2017 р. № 605)  Наказу МОН України від 05.11.2021 №1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» та Наказу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" "Про проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2021-2022 роках" №625 від 24.11.2021 року.

Термін проведення першого туру Конкурсу 25 листопада 2021 року – 20 січня 2022 року.

До участі запрошуються студенти II-VІ курсів усіх факультетів.

Член журі першого туру Конкурсу від кафедри національної економіки та публічного управління згідно наказу університету - в.о. завідувача кафедри д. н. держ. упр., доцент Карпенко О.В.

Для участі у Конкурсі  студентам необхідно подати до оргкомітету заявку на участь та виконану наукову роботу до 13 січня 2022 року.

ПЕРЕВАГИ
участі студентів у конкурсі студентських наукових робіт

 • виявлення активної студентської позиції та демонстрація власних вмінь, навичок та думок;
 • позбавлення нерішучості, активізація та концентрування власних можливостей задля розвитку та розширення компетенцій;
 • отримання позитивного досвіду конкурсного змагання та конкурентної боротьби з іншими студентами;
 • можливість публікації результатів власних досліджень у наукових збірниках та студентських журналах, що дає можливість наочно продемонструвати власні здібності;
 • створення власного позитивного іміджу для участі у програмах стажування як в Україні, так і за кордоном;
 • набуття конкурентних переваг на ринку праці в порівнянні з іншими випускниками ВНЗ та  підвищення конкурентоспроможності власного резюме;
 • за рішенням університету студентам, які приймали участь у позанавчальній науковій діяльності, зокрема конкурсах студентських наукових робіт, можуть присуджуватись додаткові бали за успішність з дисциплін, що вивчаються у поточному семестрі (до 10 балів).

 

Вимоги до наукових робіт

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

Вимоги до оформлення (завантажити):

 • текст друкується шрифтом  Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш  формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 • обсяг  зброшурованої  роботи  не повинен  перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо  (за наявності);
 • ілюстрації,   що  додаються  до  роботи,   повинні  бути скомпоновані на аркуші формату А4;
 • назва файлу з роботою повинна відповідати шифру роботи.

Завантажити шаблон роботи.

Наукові роботи виконуються українською мовою.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи.