Факультет економiки та управлiння

Тематична платформа «НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ» 88-ої щорічної студентської наукової конференції «ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА КРЕАТИВНІ ПРОЄКТИ В ЦИФРОВІЙ ЕКОСИСТЕМІ» 17-18 травня 2021 року01 Квітня 2021р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління
Кафедра національної економіки та публічного управління

 

88 щорічна студентська наукова конференція
«ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА КРЕАТИВНІ ПРОЄКТИ В ЦИФРОВІЙ ЕКОСИСТЕМІ»

 

Тематична платформа
«НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ»

 

17-18 травня 2021 року

 

Мета організації тематичної платформи - залучення широкого кола студентів до наукового дослідження та прикладних розробок новітніх інструментів та технологій публічного управління, що використовуються в рамках реалізації стратегії відновлення національної економіки.

 

МОДЕРАТОРИ тематичної платформи:

 • Ємельяненко Л.М. – д.е.н., професор, заступник завідувача кафедри національної економіки та публічного управління;
 • Федірко Н.В. –  к.е.н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління.

 

Робочі мови конференції:українська, англійська.

 

В рамках конференції відбудеться:

 • 17 травня 2020 року - секційне засідання  тематичної платформи (початок о 10.00);
 • 18 травня 2020 року- заключне урочисте засідання конференції в Конференційному залі КНЕУ (до виступу рекомендується один учасник від факультету).

 

Для участі в конференціїї студенти до 30 квітня 2021 року мають зареєструватись у google-форміСтуденти, які не зареєструються в google-формі, не можуть брати участь в конференції.

Кожен студент може взяти участь у роботі конференції не більше ніж з двома доповідями. Один науковий керівник може керувати не більше ніж 5 роботами студентів.

Під час проведення конференції студенти денної форми навчання, які приймають участь у її засіданнях, звільняються від занять.

Тези найкращих робіт студентів (не більше 20% від загальної кількості доповідей на платформі) можуть бути опубліковані в електронному збірнику наукових праць. Студенти, тези яких рекомендовані до публікації повинні надати їх на кафедру у електронному та паперовому форматах до 30 травня 2021 року. До тез обов’язково додається рецензія наукового керівника. Електронний файл з тезами має називатися прізвищем студента (Наприклад: Барсук.doc). Друкований та електронний варіант тез повинні бути ідентичними.

 

ОНЛАЙН-ФОРУМ

17-18 травня 2020 року онлайн-форум тематичної платформи в спільноті «Інновації в управлінні публічним сектором економіки». Тези усіх студентів публікуються на сайті Інтернет-порталу наукових конференцій «Інновації в управлінні публічним сектором». Онлайн-форум конференції передбачає обговорення опублікованих результатів досліджень у формі коментарів та запитань учасників протягом 17-18 травня 2020 року.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Усі роботи будуть проходити перевірку на плагіат! Унікальність тексту повинна складати не менш ніж 80%. Перевірити текст на унікальність можна будь-яким доступним ресурсом. Відповідальність за перевірку на плагіат покладається на наукового керівника.

 

ОЦІНЮВАННЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Критерії

Шкала

Якість  тез доповіді (обґрунтованість, практична значущість, глибина аналізу та ін.).

0;5…50 балів

Якість та змістовна цінність супровідної презентації результатів дослідження

0;5…25 балів

Активність учасника у онлайн-форумі, якість його коментарів та відповідей на запитання.

0;5…25 балів

РАЗОМ

100

 

 

Усі учасники конференції отримують сертифікат, наявність якого є підставою для отримання додаткових балів з дисципліни кафедри, що вивчається у поточному семестрі, у кількості, яка визначається та рекомендується експертною комісією у складі наукових керівників учасників платформи відповідно затверджених кафедрою критеріїв.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей переможців конференції для друку в електронному збірнику

 

Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше трьох сторінок формату А4 повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт Arial, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1.15, поля з усіх боків – 20 мм.

Праворуч – прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом, 9 кегель. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – назву спеціальності, курс, повну назву навчального закладу. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – науковий ступінь, звання та прізвище та ініціали наукового керівника. Нижче, через два інтервали – Назву доповіді друкувати великими жирними літерами, 12 кегель, симетрично до тексту.

Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований.

Рецензія наукового керівника на тези є обов’язковою!

 

Вимоги до тез доповідей:

Структура тез:

 1. Вступ  (визначення проблеми, мети та актуальність результатів проектного дослідження (0,5 сторінки).
 2. Методи дослідження (1 абзац).
 3. Огляд фахової літератури (2 абзаци).
 4. Результати дослідження (1 сторінка).
 5. Висновки і пропозиції (2 абзаци).

Зміст тез:

 • Чітко сформульована і обґрунтована проблема дослідження.
 • Проблема розглянута всебічно з урахуванням переваг, недоліків і протиріч.
 • Виявлені і розкриті позитивні зрушення, досягнення економічної науки і практики за проблематикою, що досліджується.
 • Особиста позиція автора та його пропозиції підтверджені вагомими аргументами, що випливають із проведеного ним аналізу.
 • Посилання на «світовий досвід» має бути конкретним, із зазначенням країни або групи країн і періоду часу застосування відповідного досвіду, а також виявлена реальна можливість його застосування в Україні

Вимоги до презентації:

 1. Презентація готується мовою доповіді у програмі Microsoft PowerPoint (до 5 слайдів).
 2. Назва файлу з презентацію – англійськими літерами відповідно до прізвища студента (приклад: Ivanov A.pptx).
 3. Файл презентації необхідно надіслати на кафедру на емейл nepu@kneu.ua.
 4. На титульному аркуші презентації вказуються організатори та назва конференції / тематичної платформи, назва доповіді, ім’я, прізвище та реквізити учасника, прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, посада та місце роботи.
 5. Робочі слайди презентації повинні вміщувати ілюстрацію результатів дослідження з посиланням на використані літературні джерела.

 

Інформаційне повідомлення (завантажити).

Зразок презентації (завантажити).

Зразок тез (завантажити).

 

Контакти:

Адреса:

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра національної економіки та публічного управління, ауд. 257.

Телефон: (044) 371-61-77 

Е-mail: nepu@kneu.ua