Факультет економiки та управлiння

Тематична платформа "ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ" 89-ої щорічної студентської наукової конференції «ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОЄКТИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ» 20 травня 4 червня 2022 року05 Травня 2022р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет економіки та управління
Кафедра національної економіки та публічного управління

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
платформа 89-ої щорічної студентської наукової конференції
"ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОЄКТИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ"

20 травня - 04 червня 2022 року

 

МЕТА - залучення широкого кола студентів до наукового дослідження та прикладних розробок публічної політики, спрямованої на економічне відродження України.

 

МОДЕРАТОРИ:

 • Карпенко О.В. – д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри національної економіки та публічного управління кафедри національної економіки та публічного управління;
 • Федірко Н.В. –  к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри національної економіки та публічного управління кафедри національної економіки та публічного управління.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції до 17 травня 2022 року необхідно зареєструватись в гугл-формі

Кожен студент може взяти участь у роботі конференції не більше ніж з двома доповідями. Один науковий керівник може керувати не більше ніж 5 роботами студентів. Студент може взяти участь у роботі не більше 3 платформ конференції в КНЕУ. Під час проведення конференції студенти денної форми навчання, які беруть участь у її засіданнях, звільняються від занять.

Тези студентів публікуються в електронному збірнику наукових праць. Публікація однакових тез у збірниках різних платформ є академічною недоброчесністю та є неприпустимою. Вимоги до оформлення тез додаються (Додаток). Тези необхідно надіслати на e-mail nepu@kneu.ua  до 10 червня 2022 року.

 

ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ - 30 травня 2022 року о 10.00 (Zoom Meeting)

Для участі у онлайн-засіданні платформи необхідно підготувати презентацію (шаблон).

 

ОНЛАЙН-ФОРУМ

Тези усіх студентів публікуються на сайті Інтернет-порталу наукових конференцій кафедри «Інновації в управлінні публічним сектором». Онлайн-форум конференції передбачає обговорення опублікованих результатів досліджень у формі коментарів, запитань та відповідей учасників.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Усі роботи необхідно перевірити на плагіат. Унікальність тексту повинна складати не менш ніж 80%. Перевірити текст на унікальність можна за посиланням: https://content-watch.ru/text/ або з використанням інших доступних ресурсів. Відповідальність за перевірку на плагіат покладається на наукового керівника.

 

ОЦІНЮВАННЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Критерії

Шкала

Якість  тез доповіді (обґрунтованість, практична значущість, глибина аналізу та ін.).

0;5…75 балів

Якість та змістовна цінність супровідної презентації результатів дослідження

0;5…25 балів

РАЗОМ

100

 

 

Усі учасники конференції отримують сертифікат, наявність якого є підставою для отримання додаткових балів за однією з дисциплін кафедри, що вивчається у поточному семестрі, у кількості, яка визначається та рекомендується експертною комісією у складі наукових керівників учасників платформи відповідно затверджених кафедрою критеріїв.

 

Вимоги до тез доповідей 

Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше трьох сторінок формату А4 повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1.15, поля з усіх боків – 20 мм. Праворуч – прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом, 9 кегель. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – назву спеціальності, курс, повну назву навчального закладу. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – науковий ступінь, звання та прізвище та ініціали наукового керівника. Нижче, через два інтервали – Назву доповіді друкувати великими жирними літерами, 12 кегель, симетрично до тексту. Назва файлу з тезами відповідає прізвищу студента (приклад: Ivanov A.doc - див. шаблон тез). 

Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований.

Структура тез:

 1. Вступ  (визначення проблеми, мети та актуальність результатів проектного дослідження (0,5 сторінки).
 2. Огляд літератури (2 абзаци)
 3. Результати дослідження (1-2 сторінки)
 4. Висновки і пропозиції (2 абзаци)

Вимоги до змісту тез:

 • Чітко сформульована і обґрунтована проблема дослідження.
 • Проблема розглянута всебічно з урахуванням переваг, недоліків і протиріч.
 • Виявлені і розкриті позитивні зрушення, досягнення економічної науки і практики за проблематикою, що досліджується.
 • Особиста позиція автора та його пропозиції підтверджені вагомими аргументами, що випливають із проведеного ним аналізу.
 • Посилання на світовий досвід має бути конкретним, із зазначенням країни або групи країн і періоду часу застосування відповідного досвіду, а також виявлена реальна можливість його застосування в Україні

 

ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 1. Презентація готується мовою доповіді у програмі Microsoft PowerPoint (до 5 слайдів).
 2. Файл презентації необхідно надіслати на кафедру.
 3. На титульному аркуші презентації вказуються організатори та назва конференції / тематичної платформи, назва доповіді, ім’я, прізвище та реквізити учасника, прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, посада та місце роботи.
 4. Робочі слайди презентації повинні вміщувати ілюстрацію результатів дослідження з посиланням на використані літературні джерела.
 5. Назва файлу з презентацію – англійськими літерами відповідно до прізвища студента (приклад: Ivanov A.pptx - див. шаблон презентації)

 

Контакти:

Адреса:

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра національної економіки та публічного управління, ауд. 257.

Телефон: (044) 371-61-77 кафедра національної економіки та публічного управління.

Е-mail: nepu@kneu.ua