Факультет економiки та управлiння

Проекти

У 2017 році кафедра розпочала виконання науково-дослідної роботи «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України», яка  реалізується в рамках проекту НДР та фінансується за рахунок бюджетних коштів.

Науковий керівник теми - д.е.н., професор, завідувач кафедри Іван Йосипович Малий.

Предмет дослідження – інструментарій антикризового управління публічним сектором, адаптований до подолання викликів перманентної макроекономічної нестабільності та загроз українській державності.

Об’єкт дослідження – публічний сектор як елемент національної економіки.

Мета науково-дослідної роботи – критичний аналіз деградації публічного сектору та обґрунтування стратегії його антикризового реформування в Україні.

Основні завдання для досягнення мети НДР:

 • здійснити теоретичне дослідження причин недооцінки публічного сектору та обґрунтувати споживацьке ставлення владних структур до його формування;
 • класифікувати теорії публічного сектору, теорії держави та ідентифікувати їх особливості для імплементації їх висновків в процеси реформування публічного сектору;
 • здійснити розробку концепції національного публічного сектору України на основі імплементації сучасних теорій держави та теорій публічного сектору;
 • обґрунтувати складові та особливості нової моделі суспільного договору на засадах нової концепції публічного сектору задля оптимізації суспільних благ; здійснити діагностику та моніторинг масштабу і ефективності публічного сектору економіки в Україні;
 • здійснити моделювання взаємовпливу публічного сектору, макроекономічної стабільності  і національної безпеки України; здійснити аналіз архітектоніки публічних фінансів, макроефектів,  наслідків бюджетної децентралізації;
 • дати оцінку фіскальної стійкості публічного сектору;
 • здійснити оцінювання реалізації інфраструктурних проектів у публічному секторі на засадах публічно-приватного партнерства;
 • обґрунтувати вплив імпульсних відгуків від змін публічного сектору для національної економіки, її стабільності та зміцнення державності;
 • обґрунтувати стратегічні напрямки модифікації фіскальних і монетарних правил, норм антикризового управління в напрямку локалізації негативних макроімпульсів;
 • визначити перспективи адаптації національної моделі публічного сектору до стандартів публічного управління ЄС в процесі європейської інтеграції.

 

Основні результати виконання науково-дослідної роботи у 2017 році представлені у звіті.

Основні результати виконання науково-дослідної роботи у 2018 році представлені у звіті.

 

 

Аналітична записка "Оцінювання крихкості регіонів України в умовах збройного конфлікту" (2018 р.) 

Аналітична записка "Публічні фінанси України у забезпеченні стабільності публічного сектору економіки" (2017 р.)

Аналітична записка "Оцінка стабільності публічного сектору національної економіки" (2017 р.)

Аналітична записка «Макроекономічна оцінка ролі публічного сектору національної економіки та його відхилень в Україні від загальноцівілізаційних тенденцій» (2017).

Колективна наукова монографія "Антикризове управління національною економікою" (2017).

 

 

Основні наукові публікації результатів дослідження

 1. Варналій З.С.  Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія / З.С. Варналій, Р.Р. Білик. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 454 с. (26,4 д.а.). – Авт. мат. 200 с. (12 д.а.)
 2. Varnalii Z. Tax incentives and leverage of small and midsize business development: the EU and Ukraine / Z. Varnalii, M. Romanyuk, D. Nikytenko // Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience : monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. and all] / Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk / Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018. — P. 378. – p. 73-90. (1,1 д.а.) (Авт.мат. 8 с., 0,5 д.а.) (Польща).
 3. Воротін В.Є.  Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання):  кол. монографія /  За заг. ред. В.О. Зайчука. – Том 12. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 997 с. (особисто автору – 1,3 д.а. - 27 с.).
 4. Воротін В.Є.  Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання):  кол. монографія /  За заг. ред. В.О. Зайчука. – Том 13. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 935 с. (особисто автору – 1,3 д.а. - 29 с.).
 5. Kalenyuk I., Djakon А. The trends of ICT development in the globalization // Innovative trends in world trade development : the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev – Kyiv : NAU, 2018. – 416 p.(P.233 – 247).
 6. Kalenyuk I., Djakona А. Modern trends development of higher education in the global context // Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership. Under ed. D. G.Lukianenko and T. Beridze. – Batumi, 2018.- 308 p. – P. 224 – 244.
 7. Макроекономіка : практикум / доц. Н.В. Федірко, доц. Д.П. Єфремов, доц. В.І. Усик та ін. — [Електронний ресурс]. — К. : КНЕУ, 2018. — 266 с., 10 д.а.,
 8. Малий І.Й., Ємельяненко Л.М., Дзензелюк К.В. Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2018. – №12. - 0,5 д.а.  (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.13.
 9. Радіонова І.Ф. Статистична верифікація оцінювання стабільності публічного сектору національної економіки» / І.Ф. Радіонова, О.К. Мазуренко// Вчені записки університету “КРОК”. - 2018. - № 49. - С. 26-35. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Director USA).
 10. Radionova I., Usyk V. FINANCIAL POLICY RULES IN THE EDUCATIONAL SPHERE: SUBSTANTIATION ALGORITHM // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. - 2018. -  Vol. 40. No. 3. - P. 175-186.  (Web of Science).
 11. Radionova I.F. THE STABILIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY IN TERMS OF MACROECONOMIC MODELS WITH IMPLEMENTED RULES // International security in the frame of global modern challenges : Collection of scientific works/ - Mykolas Romeris University, Vilnius. - 2018. - 2018. - P. 137-145.
 12. Varnalii Z.S. Methodological bases of research of the system of investment security of the nation / Z.S. Varnalii, D. V. Nikytenko, O. P. Mykytiuk // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). ч. 1. – С. 8-14.(Web of Science) (Авт.мат.0,3 д.а.) DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-8-14.
 13. Варналій З.С. Економічна сутність і значення бюджету у забезпеченні макроекономічної стабільності / З.С. Варналій, А.А. Малиняк // Финансовые услуги. – 2018. - № 1. – С.17-20. (Index Copernicus та ін.).
 14. Воротін В.Є. Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління економікою: європейський досвід // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2018. - №3. - С. 368-376. (Web of Science, Index Copernicus).
 15. Воротін В.Є. Механізми державного регулювання процесів протидії розвитку тінівої економіки України: теорія, методологія, практика // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2018. - №1. - С. 212-217.
 16. Алімпієв Є.В. Макропруденційні умови національної безпеки / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету “КРОК”. Серія “Економіка”. — К., 2017. — Вип. 49. — С. 4—11. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Director USA).
 17. Алімпієв Є.В. Оцінка стану економічної безпеки за змінами макроекономічної рівноваги / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету “КРОК”. Серія “Економіка”. — К., 2018. — Вип. 50. — С. 6—14. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Director USA).
 18. Kalenyuk I., Tsymbal L., Djakona A., Panchenko E. Assessment of intellectual leadership under global competition // Problems and Perspectives in Management, 2018. - N4. – (Scopus) Volume 16 2018, Issue #4, pp. 212-223  http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.
 19. Kalenyuk I., Tsymbal L., Djakon D., Global innovation space formation // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development eISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 3: 329–336. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.31(WoS).
 20. Каленюк І.С., Панченко Е.О. Корпоративні форми підготовки персоналу в умовах економіки знань // Ринок праці і зайнятість населення. – №2(55). – 2018. – С. 55 – 61.
 21. Куценко Т.Ф., Сабадош Г.О. Базові складові ефективного управління локальною економікою на «крихких» територіях в умовах конфлікту в Україні // Економіка та держава. – 2018. – №11. - С. 50-54.  (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services).
 22. Куценко Т.Ф., Федірко Н.В., Мальковська Ю.Б., Дзензелюк К.В., Сіренко Я.С. Оцінювання крихкості регіонів України в умовах воєнно-політичного конфлікту [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2018. – №12.  - 0,7 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services).
 23. Варналій З. С. Інституціональна архітектоніка податкової системи України / З.С. Варналій. – Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2018. – № 2 (197). – С. 6-12. (RINC (E-Library), Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, RePEc, Соционет, Index Copernicus (ICV 2016 = 78.52) (Авт. мат. 0,6 д.а) .  DOI: 10.17721/1728-2667.2018/197-2/1 – видання з особливим статусом.
 24. Варналій З.С.  Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна // Економічний вісник університету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. – Випуск 36/1, Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 9-17.(Index Copernicus та ін.) (1,0 д.а.) DOI:10.5281/zenodo.1219572
 25. Варналій З. С. Офшорні зони як виклики та загрози фінансовій безпеці України / З.С. Варналій, Д.Є. Мендрик // Финансовые услуги. – 2018. - № 2. – С.2-6 (0,5 д.а.). (Index Copernicus та ін.). (Авт.мат. – 0,3 д.а.)
 26. Варналій З.С. Комплексне оцінювання економічної безпеки регіонів України (на прикладі Івано-Франківської області) / З.С. Варналій, Т.Т. Томашевський // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка "Економіка і регіон". 2018. №1 (68). - С. 5–13. (0,7 д.а.). (Index Copernicus та ін.). (Авт.мат. – 0,4 д.а.) DOI: https://doi.org/10.26906/eir.2018.68.1008
 27. Усик В.І. Освіта  в забезпеченні стійкого економічного зростання // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економічна - 2018. - Вип. 2 (52). - С. 92-97. (Index Copernicus та ін.).
 28. Усик В.І. Фінансові правила та інституційна автономія: виклики нового українського університету // Вісник СНУ ім. В. Даля. - 2018. - №4(245). - С. 88-94.
 29. Усик В.І. Правило частки витрат на освіту у регулюванні освітньої сфери // Збірник наукових праць "Економічний аналіз". - 2018. - Том 28. - №3. - 0,5 д.а. (Index Copernicus та ін.).
 30. Усик В.І. Порядок встановлення фінансових правил в сфері освіти: прикладний аспект // Збірник наукових праць “Стратегія економічного розвитку України”. - 2018. - №43. - 0,7 д.а. (Index Copernicus та ін.).
 31. Усик В.І.,  Матусевич Т.В. Гендерно-орієнтоване бюджетування в сфері світи // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2018. - 22. - 0,8 д.а.
 32. Постоєнко К.І. State regulation of social standards and food basket in Ukraine // Вчені записки Університету “КРОК”. Серія “Економіка”. — К., 2018. — Вип. 50. - 0,3 д.а. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Director USA).
 33. Харченко О.В. Проблеми адміністрування процесу вимірювання ефективності органів публічної влади в Україні / Г.О. Сабадош, О.В. Харченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2018. - №7. - С. 18-32. (Index Copernicus, Google Scholar)
 34. Антикризове управління національною економікою : монографія / [І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко, О.В. Длугопольський, Т.Л. Желюк, І.С. Каленюк, Т.О. Королюк, Т.Ф. Куценко, В.І. Усик, Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов, В.В. Москалюк, О.В. Грушко, А.Ю. Штурба, М.М. Власенко та ін.] / за заг. ред. І. Малого. – К.: КНЕУ, 2017. – 368 с. (29,8 д.а.)
 35. Радіонова І.Ф. Аналіз макроекономічної політики та макроекономічна стабільність / Макроекономічна політика у макроекономічній табілізації національної економіки: монографія / За наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової . - К.: Університет економіки та права «КРОК». - 240 с. (особисто автору – 14,01 д.а. С. 4-71).
 36. Макроекономіка: базовий електронний курс лекцій . [Електронний ресурс] / Укладачі: Малий І., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В., Ємельяненко Л.М., Усик В.І., Жданов В.І., Костенок Я.О., Єфремов Д.П. - К.: КНЕУ, 2017. - 200 с. (17 д.а.)
 37. Малий І.Й.Результативність управління публічним сектором в умовах нестабільності / І.Й. Малий, М.М. Власенко // Економіка та держава. – 2017. – №12. – С. 33-37. (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services).
 38. Ємельяненко Л.М. Економічна інтеграція національних підприємств у глобальні виробничі мережі [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2017. – №2. – 0,3 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar)
 39. Yemelianenko L.M. Institutional imperatives of the expansion of the fiscal space of Ukraine in the process of european Integration / L.M. Yemelianenko,  V.L . Osetskyi, D.V. Osetska // Науковий Вісник Полісся– 2017. – №4(12). Ч.1. – С. 72-78. (особисто автору – 0,2 д.а.) (Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrichsweb).
 40. Радіонова І.Ф. Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання / І.Ф. Радіонова, Ю.Б. Мальковська // Економіка та держава. – 2017. – №12. – С. 38-42. (особисто автору – 0,3 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 41. Каленюк І.С. Економічні ризики розвитку вищої освіти в Україні / І.С. Каленюк, О.В. Куклін // Економіка та держава. – 2017. – №11. – С. 52-55. (особисто автору – 0,3 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 42. Королюк Т.О.Реформування моделі управління людськими ресурсами  державної служби / Т.О. Королюк, О.П. Тищенко // Університетські наукові записки. – 2017. – №61. – С. 343-355  (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 43. Куценко Т.Ф. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, Є.Ю. Дударенко// Економіка та держава. – 2017. – №3. – С. 64-70 (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 44. Королюк Т.О. Державне управління кадровим потенціалом в новій економіці // Економіка та держава. – 2017. – №4. – С. 79-83 (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 45. Королюк Т.О. Податкове регулювання розвитку людського потенціалу в Україні [Електронний ресурс]  // Ефективна економіка. – 2017. – №6. – 0,5 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar)
 46. Єфремов Д.П. “Нова нормаль” китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної політики // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №23. – С. 103-108. (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb)
 47. Усик В.І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В.І. Усик, Ю.В. Схулухія // Економіка та держава. – 2017. – №11. – С. 65-67 (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 48. Усик В.І. Фінансові правила як інструмент реформування сфери освіти// Вчені записки Університету «КРОК». – 2017. – Серія Ек. науки. – С. 30-37 (Index Copernicus)
 49. Усик В.І. Академічна доброчесність як основа лідерського потенціалу університету // Вища освіта України. – 2017. – №2. – С. 47-49.
 50. Федірко Н.В. Глобальні та національні чинники трансформації публічних фінансів в Україні / Н.В. Федірко, Я.С. Сіренко // // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №24. – С. 83-91. (особисто автору – 0,2 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb)
 51. Ємельяненко Л.М. Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні / Л.М. Ємельяненко, К.В. Дзензелюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. – 2017. – №1(13). – С. 125-134 (особисто автору – 0,3 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb)
 52. Усик В.І. Управління державним боргом як передумова макроекономічної стабільності //Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. – 2017. – №2. – С. 197-206.
 53. Radionova I. National economy public sector modernization in the context of public-private partnership / I. Radionova,  A.Shturba// Business-Engine-ering/QUAR-TERLY REFEREED AND REVIEWED INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. – 2017. – Р. 9-13 (Index Copernicus)
 54. Moskalenko V.Innovative approaches to the strategic management of the regional economy // Вчені записки Університету «КРОК». – 2017. – Вип.44. – С. 139-146 (Index Copernicus)
 55. 22. Королюк Т.О., Чащина І.С. Модернізація суспільного договору в Україні в контексті євроінтеграції   [Електронний ресурс]  // Ефективна економіка. – 2017. – №12. – 0,5 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar).
 56. Усик В.І. Роль університету в секторній структурі економіки знань / В.І. Усик, Т.В. Матусевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №24. – С. 62-65. (особисто автору – 0,2 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb).
 57. Малий І.Й.Генеза публічного управління та адміністрування // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №24. – С. 17-21.  (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb).
 58. Малий І.Й. Гносеологія духовності та формування публічного управління в Україні // Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні: ІІІ Всеукраїнська  науково-практичної конференція з міжнародною участю. м. Львів. 19 квітня 2017р. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. - С. 53-56.
 59. Ємельяненко Л.М. ICT impact on development of knowledge economy in Ukraine [Електронний ресурс]  // Оцінювання державного управління: теорія та практика. Центрально- та східноєвропейські дні електроного урядування та електронної демократії: Міжнародна науково-практична конференція. м. Будапешт, Угорщина, 3-5 травня 2017 р. - Будапешт,: Національний університет державної служби, 2017. - 0,2 д.а.
 60. Ємельяненко Л.М., Королюк Т.О. Суспільний договір взаємодії держави та громадянського суспільства у формуванні публічної політики // Суспільство, економіка та економічна наука у ХХІ столітті: IІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ. 21-22 квітня 2017 р. - К.: КНЕУ, 2017. - С.  175-179.
 61. Усик В.І. Участь у форумі та в парламентських слуханнях  [Електронний ресурс] // Молодь та децентралізація влади в Україні: Всеукраїнський форум. м. Київ, 14-15 листопада2017 року. - К.: Міністерство молоді та спорту України , 2017. -  - 0,2 д.а.
 62. Usyk V., Vlasenko M. Modern vector of Ukrainian-Lithuanian educational cooperation // Сучасні МЕВ: драйвери успіху та виклики розвитку. XVII Міжнародна науково-практична конференціям. Дніпро, 23-24 березня 2017 р. - Днупро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. - С. 9-12.
 63. Королюк Т.О. Публічно-приватне партнерство як інструмент фінансування регіональних інфраструктурних проектів[Електронний ресурс] // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: Науково-практична Інтернет-конференція. м. Київ. 3 березня, 2017 р. - К.: КНЕУ, 2017. - 0,2 д.а.
 64. Королюк Т.О. Напрями державної політики щодо забезпечення сталого людського розвитку в Україні // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція. м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. - Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2017. - С. 255-257.
 65. Королюк Т.О. Інвестиції в людський капітал як чинник активізації інноваційного розвитку економіки [Електронний ресурс] // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. м. Київ, 29-30 березня 2017 р. - К.: КНЕУ, 2017. - 0,2 д.а.
 66. Москаленко В.В. Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою. - ДВНЗ “КНЕУ імені В. Гетьмана”. - 29.11.2017. - Захист кандидатської дисертації. 
Остання редакція: 06.12.19