Факультет економiки та управлiння

Проекти

У 2017 році кафедра розпочала виконання науково-дослідної роботи «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України», яка  реалізується в рамках проекту НДР та фінансується за рахунок бюджетних коштів.

Науковий керівник теми - д.е.н., професор, завідувач кафедри Іван Йосипович Малий.

Предмет дослідження – інструментарій антикризового управління публічним сектором, адаптований до подолання викликів перманентної макроекономічної нестабільності та загроз українській державності.

Об’єкт дослідження – публічний сектор як елемент національної економіки.

Мета науково-дослідної роботи – критичний аналіз деградації публічного сектору та обґрунтування стратегії його антикризового реформування в Україні.

Основні завдання для досягнення мети НДР:

 • здійснити теоретичне дослідження причин недооцінки публічного сектору та обґрунтувати споживацьке ставлення владних структур до його формування;
 • класифікувати теорії публічного сектору, теорії держави та ідентифікувати їх особливості для імплементації їх висновків в процеси реформування публічного сектору;
 • здійснити розробку концепції національного публічного сектору України на основі імплементації сучасних теорій держави та теорій публічного сектору;
 • обґрунтувати складові та особливості нової моделі суспільного договору на засадах нової концепції публічного сектору задля оптимізації суспільних благ; здійснити діагностику та моніторинг масштабу і ефективності публічного сектору економіки в Україні;
 • здійснити моделювання взаємовпливу публічного сектору, макроекономічної стабільності  і національної безпеки України; здійснити аналіз архітектоніки публічних фінансів, макроефектів,  наслідків бюджетної децентралізації;
 • дати оцінку фіскальної стійкості публічного сектору;
 • здійснити оцінювання реалізації інфраструктурних проектів у публічному секторі на засадах публічно-приватного партнерства;
 • обґрунтувати вплив імпульсних відгуків від змін публічного сектору для національної економіки, її стабільності та зміцнення державності;
 • обґрунтувати стратегічні напрямки модифікації фіскальних і монетарних правил, норм антикризового управління в напрямку локалізації негативних макроімпульсів;
 • визначити перспективи адаптації національної моделі публічного сектору до стандартів публічного управління ЄС в процесі європейської інтеграції.

Основні результати виконання науково-дослідної роботи у 2017 році представлені у звіті.

Колективна наукова монографія "Антикризове управління національною економікою" (2017).

Аналітична записка «Макроекономічна оцінка ролі публічного сектору національної економіки та його відхилень в Україні від загальноцівілізаційних тенденцій» (2017).

 

Основні наукові публікації результатів дослідження

 1. Антикризове управління національною економікою : монографія / [І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко, О.В. Длугопольський, Т.Л. Желюк, І.С. Каленюк, Т.О. Королюк, Т.Ф. Куценко, В.І. Усик, Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов, В.В. Москалюк, О.В. Грушко, А.Ю. Штурба, М.М. Власенко та ін.] / за заг. ред. І. Малого. – К.: КНЕУ, 2017. – 368 с. (29,8 д.а.)
 2. Радіонова І.Ф. Аналіз макроекономічної політики та макроекономічна стабільність / Макроекономічна політика у макроекономічній табілізації національної економіки: монографія / За наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової . - К.: Університет економіки та права «КРОК». - 240 с. (особисто автору – 14,01 д.а. С. 4-71).
 3. Макроекономіка: базовий електронний курс лекцій . [Електронний ресурс] / Укладачі: Малий І., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В., Ємельяненко Л.М., Усик В.І., Жданов В.І., Костенок Я.О., Єфремов Д.П. - К.: КНЕУ, 2017. - 200 с. (17 д.а.)
 4. Малий І.Й.Результативність управління публічним сектором в умовах нестабільності / І.Й. Малий, М.М. Власенко // Економіка та держава. – 2017. – №12. – С. 33-37. (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services).
 5. Ємельяненко Л.М. Економічна інтеграція національних підприємств у глобальні виробничі мережі [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2017. – №2. – 0,3 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar)
 6. Yemelianenko L.M. Institutional imperatives of the expansion of the fiscal space of Ukraine in the process of european Integration / L.M. Yemelianenko,  V.L . Osetskyi, D.V. Osetska // Науковий Вісник Полісся– 2017. – №4(12). Ч.1. – С. 72-78. (особисто автору – 0,2 д.а.) (Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrichsweb).
 7. Радіонова І.Ф. Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання / І.Ф. Радіонова, Ю.Б. Мальковська // Економіка та держава. – 2017. – №12. – С. 38-42. (особисто автору – 0,3 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 8. Каленюк І.С. Економічні ризики розвитку вищої освіти в Україні / І.С. Каленюк, О.В. Куклін // Економіка та держава. – 2017. – №11. – С. 52-55. (особисто автору – 0,3 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 9. Королюк Т.О.Реформування моделі управління людськими ресурсами  державної служби / Т.О. Королюк, О.П. Тищенко // Університетські наукові записки. – 2017. – №61. – С. 343-355  (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 10. Куценко Т.Ф. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, Є.Ю. Дударенко// Економіка та держава. – 2017. – №3. – С. 64-70 (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 11. Королюк Т.О. Державне управління кадровим потенціалом в новій економіці // Економіка та держава. – 2017. – №4. – С. 79-83 (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 12. Королюк Т.О. Податкове регулювання розвитку людського потенціалу в Україні [Електронний ресурс]  // Ефективна економіка. – 2017. – №6. – 0,5 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar)
 13. Єфремов Д.П. “Нова нормаль” китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної політики // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №23. – С. 103-108. (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb)
 14. Усик В.І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В.І. Усик, Ю.В. Схулухія // Економіка та держава. – 2017. – №11. – С. 65-67 (Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services)
 15. Усик В.І. Фінансові правила як інструмент реформування сфери освіти// Вчені записки Університету «КРОК». – 2017. – Серія Ек. науки. – С. 30-37 (Index Copernicus)
 16. Усик В.І. Академічна доброчесність як основа лідерського потенціалу університету // Вища освіта України. – 2017. – №2. – С. 47-49.
 17. Федірко Н.В. Глобальні та національні чинники трансформації публічних фінансів в Україні / Н.В. Федірко, Я.С. Сіренко // // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №24. – С. 83-91. (особисто автору – 0,2 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb)
 18. Ємельяненко Л.М. Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні / Л.М. Ємельяненко, К.В. Дзензелюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. – 2017. – №1(13). – С. 125-134 (особисто автору – 0,3 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb)
 19. Усик В.І. Управління державним боргом як передумова макроекономічної стабільності //Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. – 2017. – №2. – С. 197-206.
 20. Radionova I. National economy public sector modernization in the context of public-private partnership / I. Radionova,  A.Shturba// Business-Engine-ering/QUAR-TERLY REFEREED AND REVIEWED INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. – 2017. – Р. 9-13 (Index Copernicus)
 21. Moskalenko V.Innovative approaches to the strategic management of the regional economy // Вчені записки Університету «КРОК». – 2017. – Вип.44. – С. 139-146 (Index Copernicus)
 22. 22. Королюк Т.О., Чащина І.С. Модернізація суспільного договору в Україні в контексті євроінтеграції   [Електронний ресурс]  // Ефективна економіка. – 2017. – №12. – 0,5 д.а. (Index Copernicus, Google Scholar).
 23. Усик В.І. Роль університету в секторній структурі економіки знань / В.І. Усик, Т.В. Матусевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №24. – С. 62-65. (особисто автору – 0,2 д.а.) (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb).
 24. Малий І.Й.Генеза публічного управління та адміністрування // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №24. – С. 17-21.  (Index Copernicus, Google Scholar,Ulrichsweb).
 25. Малий І.Й. Гносеологія духовності та формування публічного управління в Україні // Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні: ІІІ Всеукраїнська  науково-практичної конференція з міжнародною участю. м. Львів. 19 квітня 2017р. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. - С. 53-56.
 26. Малий І.Й. Національна політична економія та моделі публічного // Суспільство, економіка та економічна наука у ХХІ столітті: IІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ. 21-22 квітня 2017 р. - К.: КНЕУ, 2017. - С. 36-39.
 27. Радіонова І.Ф. Якість макроекономічної політики та її стекхолдери // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: IІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ. 2-3 листопада 2017 р. - К.: КНУ, 2017. - С. 205-208.
 28. Ємельяненко Л.М. ICT impact on development of knowledge economy in Ukraine [Електронний ресурс]  // Оцінювання державного управління: теорія та практика. Центрально- та східноєвропейські дні електроного урядування та електронної демократії: Міжнародна науково-практична конференція. м. Будапешт, Угорщина, 3-5 травня 2017 р. - Будапешт,: Національний університет державної служби, 2017. - 0,2 д.а.
 29. Ємельяненко Л.М., Королюк Т.О. Суспільний договір взаємодії держави та громадянського суспільства у формуванні публічної політики // Суспільство, економіка та економічна наука у ХХІ столітті: IІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ. 21-22 квітня 2017 р. - К.: КНЕУ, 2017. - С.  175-179.
 30. Усик В.І. Участь у форумі та в парламентських слуханнях  [Електронний ресурс] // Молодь та децентралізація влади в Україні: Всеукраїнський форум. м. Київ, 14-15 листопада2017 року. - К.: Міністерство молоді та спорту України , 2017. -  - 0,2 д.а.
 31. Usyk V., Vlasenko M. Modern vector of Ukrainian-Lithuanian educational cooperation // Сучасні МЕВ: драйвери успіху та виклики розвитку. XVII Міжнародна науково-практична конференціям. Дніпро, 23-24 березня 2017 р. - Днупро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. - С. 9-12.
 32. Королюк Т.О. Публічно-приватне партнерство як інструмент фінансування регіональних інфраструктурних проектів[Електронний ресурс] // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: Науково-практична Інтернет-конференція. м. Київ. 3 березня, 2017 р. - К.: КНЕУ, 2017. - 0,2 д.а.
 33. Королюк Т.О. Напрями державної політики щодо забезпечення сталого людського розвитку в Україні // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція. м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. - Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2017. - С. 255-257.
 34. Королюк Т.О. Інвестиції в людський капітал як чинник активізації інноваційного розвитку економіки [Електронний ресурс] // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. м. Київ, 29-30 березня 2017 р. - К.: КНЕУ, 2017. - 0,2 д.а.
 35. Москаленко В.В. Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою. - ДВНЗ “КНЕУ імені В. Гетьмана”. - 29.11.2017. - Захист кандидатської дисертації

 

 

Остання редакція: 17.04.19