Факультет економiки та управлiння

Студентська наукова інтернет-конференція26 Жовтня 2018р.


ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

 

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

Кафедра стратегії бізнесу

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

5-7 грудня 2018 року

кафедра стратегії бізнесу проводить

VІІ студентську науковуІнтернет-конференцію

«СТРАТЕГІЯ БІЗНЕСУ:ПОГЛЯД ФАХІВЦІВ НОВОЇГЕНЕРАЦІЇ»

 

 

МетоюІнтернет-конференціїєобговорення актуальних проблем стратегічного управління та розвитку бізнесу в контексті сучасних глобальних соціально-економічних трендів.

Під час роботи Інтернет-конференції результати досліджень студентів будуть оприлюднені за такими секціями:

 Секція     1.    «Інституційне середовище функціонування українських підприємств: стратегічні виклики»(модератор секції:Гаращенко Н.М.,к.е.н.,доцент).

Секція     2.    «Інструментарій стратегічного аналізу в бізнес-консалтингу»(модератор секції:Махова Г.В, к.е.н.,доцент).

Секція 3. «Проектний підхід в розробці та реалізації стратегії бізнесу» (модератор секції: Скитьова Г.С., к.е.н., доцент)

Секція 4.       «Стратегічне управління та корпоративне підприємництво»(модератор секції:Малярчук О.Г., к.е.н.,доцент).

 

 

 

 

Робочі мови конференції:українська, англійська.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова оргкомітетуПрохороваЄ.В.,в.о. завідувача кафедри стратегії бізнесу, к.е.н.,доцент.

Відповідальний секретар оргкомітету – Кубарева І.В.,к.е.н.,доцент.

 

Члени оргкомітету:

Батенко Л.П.,к.е.н.,професор; Банщиков П.Г.,к.е.н., професор; Верба В.А.,д.е.н., професор; СмолінІ.В.,д.е.н.,професор; Востряков О.В., к.е.н.,доцентРешетняк Т.І., к.е.н., доцент; Голіонко Н.Г., к.е.н., доцент; Азьмук Л.А., к.е.н., доцент;Гребешкова О.М.,к.е.н.,доцент; Дяченко М.І.,ст.викладач;КоцюбаО.С.,к.е.н.,доцент; Кизенко О.О.,к.е.н.,доцент;КубареваІ.В.,к.е.н.,доцент; ЛіщинськаВ.В.,ст.викладач; Лозовик Ю.М.,к.е.н.,доцент; Махова Г.В.,к.е.н.,доцент;Малярчук О.Г.,к.е.н.,доцент; Оберемчук В.Ф., к.е.н., доцент;Скитьова Г.С., к.е.н., доцент;Паздрій В.Я.,к.е.н., доцент

 

 

Участь в конференції,ВИМОГИ ДООФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОКПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

 1. Для участі у конференції студенту необхідно підготувати такі матеріали:
 2. тезидоповіді, що стисло характеризують основні результати дослідження;
 3. презентацію, що відображає назву, зміст та основні результати дослідження;
 4. Тематика поданих матеріалів має фокусуватися на актуальних напрямах розвитку стратегічного управління. Студент має право подати тези до будь-якої секції, що тематично відповідає назві й змісту підготовленої доповіді.
 5. Усі матеріали готуються студентом особисто. Оргкомітет рекомендує авторам дотримуватися норм наукової етики, вимог щодо вказання посилань на літературні джерела в тексті. Проте, не рекомендується в тесті тез доповіді використовувати цитати та запозичені елементи, навіть, якщо запозичення супроводжуються посиланнями на джерела. До оприлюднення на порталі конференції допускаються матеріали, унікальність тексту яких складає не менш ніж 70%. Перевірити текст на унікальність можна за наступним посиланням ( http://text.ru/)
 6. Текст тез доповіді та слайд-презентація готуються студентом однією з робочих мов конференції та подаютьсядо 30-го листопада 2018 рокув електронній формі на поштову скриньку наукового керівника. Після попереднього перегляду тез та презентаційних матеріалів науковим керівником та при необхідності приведення всіх поданих матеріалів до чинних вимог, науковий керівник подає ці матеріали до публікації на порталі конференцій. Тема повідомлення: stud_conf_2018;у назві файлу обов’язково вказати прізвище автора (наприклад, Petrov.doc).
 7. Набіртекстутездоповіді виконуєтьсяуредакторіMicrosoftWord6.0,7.0:шрифт–TimesNewRoman;розміркегля–12;міжстроковийінтервал–1,0;розміри:абзацу–10мм;поля:верхнього,нижньогоілівого–20мм,правого–15мм;номерсторінкимаєстоятипоцентру(підтекстом).ПринаборіформулвикористовуєтьсяредакторформулMicrosoftEquation, вмонтований в Microsoft Word.
 8. Праворуч від середини аркуша друкуються прізвища та ім’я автора, курс та шифр групи, е-mail (для зворотного зв’язку).Нижче,через1,5інтервали,поцентруаркушадрукуєтьсяназватездоповідівеликимилітерами(12,жирний)українською, а такожанглійською (12, жирний).Міжназвоютезтатекстомвідстань–1,5інтервали.Рекомендованийобсягтездоповіді–2-3стор.У тексті тез недопускається включення таблиць і рисунків! Після тексту через1,5 інтервали вказується список використаних джерел.Зразок оформлення тексту тез додається.
 9. Тезове викладення змісту та результатів дослідження рекомендується готувати як цілісний, структурований текст, що послідовно відображає актуальність обраної теми,постановку проблеми,стисле викладення основних результатів дослідження,висновки, список використаних джерел. В тексті надаються посилання на всі джерела в списку.
 10. Супровіднаслайд-презентація  виконується у форматі PowerPoint. Кількість слайдів неповинна перевищувати10шт. З порадами щодо оформлення презентації можна ознайомитись тут:http://goo.gl/Ijumuv

 

 

У разі невідповідностіоформлення матеріалів зазначеним вимогам та порушення терміну подання,наукова робота не розміщується на порталі конференцій кафедри стратегії бізнесу, а її автор виключається зі складу учасників конференції (не отримує сертифікату)

 

 

ПОРЯДОК ОБГОВОРЕННЯ

оприлюднених результатів наукових досліджень учасників конференції

 

1.Роботасекцій конференціїпроводитиметьсявІнтернет-режимі.

 1. Поданістудентами-учасникамиконференціїтезидоповідейтапрезентації виступівобговорюютьсяпротягомтрьохднівзмоментуїхоприлюдненнянапорталіконференціїhttps://plus.google.com/u/0/communities/107812300159615905595-з5грудня2018рокупо7грудня2018року(до21.00 закиївським часом).
 2. ПозавершенніроботиІнтернет-конференції12грудня2018рокунапорталіконференцій https://plus.google.com/u/0/communities/107812300159615905595оприлюднюєтьсястатистика результатів обговорення тез учасників конференціїза секціями.

 

          Усістуденти-учасникиконференції,щооприлюднилитезидоповідейнапорталіконференційhttps://plus.google.com/u/0/communities/107812300159615905595, отримують сертифікат учасника конференції.

          Наявністьсертифікатуєпідставоюдляотримання балової оцінки за виконання вибіркового/обов’язкового індивідуального завдання з будь-якої дисципліни (за вибором студента), у кількості, яка передбачена робочою програмою відповідної дисципліні.

      СертифікатучасникаІнтернет-конференціїзасвідчуєоприлюдненнярезультатівнауковогодослідженнятаприрівнюється донаукової публікації, щовраховуєтьсяприотриманнідипломузвідзнакою.

 

 

ЗРАЗОКОФОРМЛЕННЯТЕЗ

 

Петров Олександр,

ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-404, petrеnko@gmail.com

(науковийкерівник: Решетняк Т.І., к.е.н., доцент)

 

ОБГРУНТУВАННЯ  ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Petrov Alexander

SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGICAL PORTFOLIO OF THE ENTERPRISE

 

Актуальність. текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст

Постановкапроблеми.текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст текст . текст

Результатидослідження.текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст

Висновки.  текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст . текст

ЛІТЕРАТУРА

 1. ДрукерП.ЗадачименеджментавХХІвеке:Уч.пос./ПитерФ.Друкер:Пер.сангл. – М. : Издательский дом«Вильямс»,2000.– 272 с.

 

Для оформлення списку використаних джерел рекомендується використання сервісу http://vak.in.ua/