Факультет економiки та управлiння

Гарафонова Ольга Іванівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Сфера професійний інтересів:управління змінами, управління якістю, стратегічне управління, корпоративне управління

 

Освіта:

2002 р. - закінчила факультет економіки та управління КНЕУ за спеціальністю "Менеджмент організацій" (диплом магістраз відзнакою КВ № 19791001). 

2006р. - захист кандидатської дисертації на тему „Формування організаційного механізму реструктуризації інтегрованих корпоративних структур” (диплом ДК №035160). 

2006 р. – диплом PhD(диплом ДК №035160).

2010р. - вчене звання доцента (атестат 12ДЦ №023499).

2015 р. - захист докторської дисертаціїна тему „Методологічні основи управління змінами на промислових підприємствах” (диплом ДД№004374). 

2017 р. – вчене звання професора (атестат АП №000116).

2017 р. – Академік Академії економічних наук(диплом №955).

2017 р. - ступінь МВА при школі SIC MBA (диплом № SICMBA. 18/04-335).

Працює в КНЕУ з 2002 року.

 

Досвід викладацької та професійноїдіяльності:

2015 – по т.ч.– професор кафедри менеджменту.

Навчальні дисципліни:  «Методологія наукових досліджень» (магістр), «Методологія наукових досліджень» (PhD), «Стратегічне управління розвитком бізнес-організацій » (PhD), «Концепції та моделі сучасного менеджменту» (PhD).

вересень 2008 – по т.ч – професор в Інституті Бізнес-Освіти (МВА).

вересень 2012 рр. – вересень 2013 рр. – доцент кафедри бізнес-адміністрування та бізнес-тренер МІБ (Міжнародний інститут бізнеса, бізнес-тренер).

вересень 2013 рр. – вересень 2015 рр. – бізнес – школа КІБІТ (бізнес-тренер на програмах mini MBA и MBA)

вересень 2013 – по т.ч – тренер в школі SIC MBA з напряму стратегічний менеджмент.

 

Організаційна робота:

2016-2018рр. - заступник завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи

2012-2018рр. – заступник керівника магістерської програми “Менеджмент корпорацій”(АТ)

з 2017року - Член Вченої ради факультету економіки та управління. Член Науково-експертної ради університету. Член Науково-методичної ради університету.

2017 - 2018 рр. - – організатор та член конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організації».

2015 - 2018 рр. - член журі Міжнародних конкурсів з менеджменту та Start-up проектів;

2017 - 2018 рр. - член конкурсної комісії Всеукраїнської олімпіади з менеджменту інноваційної діяльності в Одеському національному економічному університеті;

Досвід організації та проведення наукових заходів

 • 2017 р. – І Міжнародна науково-практична конференція “Foresight-management: best world practice of development and integration of education, science and business” (Грузія, м. Тбілісі, Співголова організаційного комітету)
 • 2017 - 2018 рр. - – організатор та член конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організації».
 • 2015 - 2018 рр. - член журі Міжнародних конкурсів з менеджменту та Start-up проектів;
 • 2017 - 2018 рр. - член конкурсної комісії Всеукраїнської олімпіади з менеджменту інноваційної діяльності в Одеському національному економічному університеті;

 

Членство у проектних групах:

2017 – 2018 рр. - член проектної групи та Гарант з розробки Освітньо-професійної програми, що є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація – «Менеджмент бізнес-організацій».

Наукова діяльність:

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць:165 наукових та науково-методичних праць (з них 154 наукових та 11 навчально-методичного характеру), з яких 1 одноосібна монографія та 8 колективних монографій; співавтор 1 підручника з грифом МОН України, 2 підручників без грифу МОН України, а також 3 навчальних посібників з грифом МОН України.

За 2015-2020 рр. (82 наукових та науково-методичних праць):

·        5 монографій;

·        43 наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором) (17 статей опублікованих у виданнях SCOPUS, Web of science та 3 – в редакції);

·        13 наукових статей у фахових виданнях;

·        17 статей в збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей;

                       1 підручник.

 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця науково-дослідної теми (проекту):

Гарафонова О.І.:науковий керівник держбюджетної науково-дослідної теми підтемою «Трансформація системи стратегічного управління бізнес-організації» (керівник підтеми) наукової теми  «Трансформація менеджменту бізнес-організацій» на 2016-2020 рр. (№ Державної реєстрації 011СU001664)

 

Під керівництвом Гарафонової О.І. магістри КНЕУ два роки поспіль  (2016-2017 рр.) займають 1 місце на Міжнародному конкурсі Start-up та PR - проектів.

12 квітня 2018 року студентка 3 курсу ФЕУ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Губернюк А.І. під керівництвом професора Гарафонової О.І. отримала диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій».

Керівництво аспірантами (докторантами):

У 2017 році під керівництвом Гарафонової О.І. було захищено докторську та кандидатську дисертації.

Кандидатська: Терно І.В.«Бюджетна система України в умовах економічної глобалізації» за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Дата захисту: 23 березня 2017 року

Докторська: Стоянова-Коваль С.С. «Інституційне регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Дата захисту: 26 травня 2017 року

На сьогодні є керівником 1 аспіранта та 1 здобувача ступеня PhD.

 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:

за останні 5 років понад 12 раз опонент по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

2017 рік:

Куліш Д.В. «БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит». Дата захисту: 12 жовтня 2017 року (кандидатська дисертація)

Рудьковський О.В. «Формування та розвиток системи управління корпоративною безпекою підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 13 липня 2017 року (докторська дисертація)

Гавловська Н.І. «Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 16 травня 2017 року (докторська дисертація)

Левчук К.В. «Інформаційна логістика в забезпеченні корисності туристичного продукту » за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 28 березня 2017 року (кандидатська дисертація)

АЛ-ЛАМІ ХАЙДЕР МУХСІН АБДУЛАЗІЗ «ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 28 березня 2017 року (кандидатська дисертація)

2016 рік:

Боковець В.В. «Ефективність корпоративного управління» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 29 вересня 2016 року (докторська дисертація)

Венжега Д.І. «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Дата захисту: 05 квітня 2016 року (кандидатська дисертація)

Жук О.С. «Антикризове регулювання видавничо-поліграфічної галузі України» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Дата захисту: 01 грудня2016 року (кандидатська дисертація)

Яцишина К.В. «Програмно-цільове управління розвитком підприємства торгівлі» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 30листопада2016 року (кандидатськадисертація)

2015 рік:

Шульга М.О. «Управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 26 грудня 2015 року (кандидатська дисертація)

ШИЛКІНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА «УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА ПРИНЦИПАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 28 грудня 2015 року (кандидатська дисертація)

Парсяк К.В. «Управління якістю освітніх послуг у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 27 березня 2015 року (кандидатська дисертація)

Сіренко К.Ю. «Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості України» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Дата захисту: 26 березня 2015 року (кандидатська дисертація)

Зінченко Є.О. «ПОЛІПШЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ СПІВПРАЦЮ З ТЕХНОПАРКАМИ» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 27 березня 2015 року (кандидатська дисертація)

2014 рік:

Жосан Г.В. «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 22 грудня 2014 року (кандидатська дисертація)

Гончаренко І. М. "Конкурентний потенціал в системі стратегічного управління підприємствами легкої промисловості" за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 28 травня 2014 року (кандидатська дисертація)

 

Мисько Н.В. «Розробка організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами». Дата захисту: 19 червня 2014 року (кандидатська дисертація)

 

Членство в складі постійної спеціалізованої вченої ради:

2013 – по т.ч. - член Спеціалізованої докторської Вченої Ради Д 67.052.05 Херсонського національного технічного університету зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

2018 – по т.ч. - член Спеціалізованої докторської Вченої Ради Д 79.051.01Чернігівського національного технологічного університету зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Робота у складі експертних рад або Акредитаційної комісії:

 • робота у складі Акредитаційної комісії при проведенні акредитаційної експертизи (Херсонський державний аграрний університет, 2018 р; Тернопільський національний економічний університет, 2017 р.; Херсонський державний університет, 2016 р. тощо)

 

Членство в редакційній колегії наукового видання:

Член редакційної колегії Наукового Вісника Полісся- http://nvp.stu.cn.ua/

 

Досягнення та нагороди:

За останні 2 роки нагороджена 6 почесними грамотами (5 Грамот КНЕУ та 1 - Національної служби посередництва і примирення при Президентові України, 1 – Подяка Міністерства освіти і науки України):

 • Грамота КНЕУ «за вагомий внесок у результати науково-дослідної роботи кафедри»;
 • Грамота КНЕУ «за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 110-річчя ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
 • Грамота КНЕУ «за результатами інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників університету за показниками 2016 року» (зайняла 18 місце серед всіх професорів КНЕУ);
 • Грамота КНЕУ «за високий рівень підготовки та організацію участі студентів у наукових заходах»;
 • Грамота КНЕУ «за вагомий особистий внесок у розвиток науково-дослідної та інноваційної діяльності Університету»;
 • Грамота Національної служби посередництва і примирення при Президентові України «за вагомий особистий внесок у розвиток правової культури серед учасників соціально-трудових відносин, забезпечення соціально-економічної стабільності в державі та розвиток соціального діалогу в Україні»
 • Подяка Міністерства освіти і науки України
 • Грамота Міністерства освіти і науки України

 

Підвищення кваліфікації:

2016 р. - ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації, теми: «Хмарні технології в навчальному процесі (на прикладі Office 365)», «Системи дистанційної освіти», «Прикладні програмні продукти для економічної сфери», №12СПВ 132852 від 23 квітня 2016 року.

2016 р. - Certificate ISMA University (Latvia, Riga. № 1-22/123-16)

2017 р. - ступінь МВА при школі SIC MBA (диплом № SICMBA. 18/04-335).

Профілі в професійних (наукометричних) базах:

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-4740-7057

Publons: https://publons.com/researcher/4264707/olga-garafonova/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56447113800

Web of Science ResearcherID:  AAG-1639-2021.

Scholar Google: https://scholar.google.ru/citations?user=XYHA1sQAAAAJ&hl=ru