Факультет економiки та управлiння

Наукові школи

НАУКОВі ШКОЛИ

На кафедрі економіки підприємств сформовано дві науково-освітні школи:
«ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА» та «ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА»

 

НАУКОВА ШКОЛА  «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»

На кафедрі економіки підприємств сформовано дві науково-освітні школи: економіки підприємства та потенціалу підприємства.

 

Фундамент науково-освітніх шкіл почали формувати відомі економісти Ф. Ф. Бардір, Д. В. Гак, С. М. Бухало. Проте остаточне становлення науково-освітньої школи економіки підприємства відбулося в 1968–1992 рр., коли нею керував видатний науковець, д. е. н., проф. Сергій Федорович Покропивний. Саме за його редакцією видано перший фундаментальний підручник «Економіка підприємства» та сформовано навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців з економіки підприємства. 

Якісно новий етап у розвитку наукової школи в останні роки пов’язаний з ім’ям вихованки Д. В. Гака, послідовниці принципів і наукових підходів С. Ф. Покропивного, завідувача кафедри економіки підприємств проф. Генефи Олександрівни Швиданенко. Під її керівництвом головними принципами роботи школи стали креативність, наукова творчість і поглиблення досліджень з економіки підприємства. 

Творчий внесок представників науково-освітньої  школи «Економіка підприємства» у науково-освітній потенціал КНЕУ ім. В. Гетьмана головним чином пов’язаний із з’ясуванням методологічного фундаменту навчальної дисципліни «Економіка підприємства», зокрема: встановлення її предметного поля (пізнання і свідоме використання об’єктивних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва у конкретних ринкових умовах); визначення її об’єкта (економічні процеси та закономірності організації, функціонування та розвитку підприємства) і предмета (виявлення конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей в підприємницькій діяльності суб’єктів господарювання); систематизація наукових спрямувань з економіки підприємства; формулювання понятійно-категоріального та методичного апарату з розділів навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (теорії та різновиди підприємств, ринкове середовище функціонування підприємства, структура та управління підприємством, ресурсне забезпечення діяльності підприємства, організація діяльності підприємства, витрати та результати діяльності підприємства, розвиток, економічна безпека та антикризова діяльність підприємства).

З 2004 р. з метою обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень та досвіду функціонування підприємств у контексті перспективних ринкових реформ в Україні, кафедрою ініційовано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія і практика». Захід став визначною подією для інтелектуальної, ділової і політичної еліти країни. За  останні десять років у конференції взяли участь відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, підприємці, економічні експерти й політики з різних країн (Литви, Азербайджану, Республіки Білорусь, Іраку, Росії, України та ін.).

 

НАУКОВО-ОСВІТНЯ ШКОЛА  «ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Становлення науково-освітньої школи потенціалу підприємства припадає на початок 20-х рр. XX ст. і пов’язане з ім’ям видатного вітчизняного науковця Костянтина Григоровича Воблого. Проте системні дослідження потенціалу підприємства розпочав професор кафедри економіки

підприємств О. С. Федонін, а продовжили професори І. М. Рєпіна й О. І. Олексюк. Вони підготували низку наукових праць, які розкривають природу й особливості формування та функціонування потенціалу суб’єкта господарювання.

Навчальний посібник «Потенціал підприємства: формування та оцінка», підготовлений у співавторстві професорами О. С. Федоніним, І. М. Рєпіною та О. І. Олексиком, має найбільший h-індекс цитування Гірша у системі Google Scholar в університеті. За результатами досліджень розроблено навчальну дисципліну «Потенціал і розвиток підприємства» яка нині є нормативною для спеціальності «Економіка підприємства» і введена в навчальні плани підготовки бакалаврів з економіки у всіх ВНЗ України. За час існування науково-освітньої школи на кафедрі понад 20 здобувачів захистило кандидатські дисертації з питань управління потенціалом підприємства. 

Наукові дослідження за тематикою наукових шкіл кафедри економіки підприємств об’єднують понад 100 вчених із КНЕУ та інших наукових установ і вишів України. За останні три роки видано 12 монографій, 198 наукових статей, зокрема 34 у закордонних і 52 у наукометричних виданнях, 208 тез доповідей. За цей період на основі розробок науково-освітніх шкіл видано низку навчально-методичних видань: 16 підручників і навчальних посібників із грифом МОН України та сім навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання. У межах тематики наукових досліджень розроблено 25 авторських курсів навчальних дисциплін, значна частина яких є унікальними в Україні, зокрема: «Підприємництво і бізнес-культура» (проф. В. М. Колот, проф. І. М. Рєпіна, доц. Л. А. Шергіна), «Економіка і організація інноваційної діяльності» (проф. І. А. Павленко, доц. Н. В. Норіцина, доц. Л. А. Петренко), «Організація операційної діяльності підприємств» (доц., к.е.н. В. Г. Васильков), «Організаційне проектування підприємства» (проф. В. П. Кукоба), «Капітал підприємства: формування та використання» (доц. Н. В. Шевчук), «Потенціал і розвиток підприємства» (проф. О. С. Федонін, проф. І. М. Рєпіна, проф. О. І. Олексюк), «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» (доц. О. Л. Устенко, доц. С. М. Клименко, доц. О. С. Дуброва), тренінг-курс «Формування бізнес-моделі підприємства» (доц. Н. В. Ревуцька), тренінг-курс «Start-up» (доц. Н. В. Норіцина, доц. В. М. Кужель, доц. А. М. Бортнік), тренінг-курс «Оцінювання результативності діяльності підприємства» (доц. О. В. Криворучкіна), «Бізнес-діагностика» (проф. Г. О. Швиданенко, проф. О. І. Олексюк, доц. А. І. Дмитренко), «Управління вартістю підприємства» (проф. О. Г. Мендрул, проф. І. М. Рєпіна, доц. Г. Є. Ямненко), «Конкурентоспроможність підприємства» (доц. С. М. Клименко), «Комплексний тренінг з менеджменту підприємницької діяльності» (проф. І. М. Рєпіна), «Управління ресурсами підприємств» (доц. Н. В. Шевчук), «Управління антикризовою діяльністю підприємства» (проф. В. П. Кукоба), «Економічна безпека бізнесу» (проф. О. І. Олексюк, доц. В. М. Кузьомко), «Контролінг» (доц. В. В. Лаврененко), «Управління бізнес-процесами підприємства» (доц. Л. М. Приходько), «Інноваційний розвиток підприємства» (проф. І. А. Павленко, проф. Г. О. Швиданенко, доц. Л. А. Петренко) тощо.
На поточний момент наукова школа представлена 5 докторами і 23 кандидатами

наук. Ведеться підготовка 6 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

Викладачами кафедри видані наступні наукові монографії:

Павленко І.А. Інноваційне підприємництво в трансформаційній економіці України/ Монографія-  К. : КНЕУ, 2007 – 248с.

Олексюк О.І. Економіка результативності підприємства: монографія/ О.І. Олексюк. -  К. : КНЕУ, 2008 – 362с.

О.П. Кукоба  Організація проектування підприємства: монографія -  К. : КНЕУ, 2009 – 197с.

Рєпіна І.М. Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління: монографія/ І.М. Рєпіна -  К. : КНЕУ, 2012 – 274с.

Технології інноваційного розвитку підприємства у контексті інституціоналізму: монографія/ Н.П Гончарова,  Г.О Швиданенко,  І.С. Капарулін -  К. : КНЕУ, 2012 – 225с.

За цей же період на основі розробок наукової школи видано навчально-методичних видань:

  • підручників і навчальних посібників з грифом МОН України  – 16;
  • навчально-методичні комплекси для дистанційного навчання –  7;

 У руслі тематики наукових досліджень розроблено 25 авторських курсів дисциплін, серед яких унікальні в Україні курси – «Підприємництво і бізнес-культура», «Організаційне проектування підприємства», «Бізнес-діагностика», «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Управління антикризовою діяльністю підприємства», «Капітал підприємства: формування та використання», «Економічна безпека бізнесу» та інші.