Факультет економiки та управлiння

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Кафедра:Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:7 років
Біографія:

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович 17 жовтня 1944 року народження, українець, безпартійний, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (з 1989 року), освіта вища.

З 2001 р. за сумісництвом працює завідувачем економіко-правовим відділом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 39 років, у тому числі стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації понад 20 років. У 1972 р. закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженера-економіста. З 1968 по 1988 рік працював в Українському науково-дослідному інституті спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР на посадах інженера-економіста (1968 р.), старшого інженера-економіста (1969 р.), молодшого наукового співробітника (1977 р.), завідувача відділом економічних досліджень і наукової організації праці (1986-1989 рр.). З 1989 р. – завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів в Інституті підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості Держхарчопрому України (нині – ІПДО НУХТ).

У 1980 р. після закінчення аспірантури в Московському Університеті ім. М.В. Ломоносова захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. У 1985 р. отримав звання старшого наукового співробітника, а у 1991 р. – звання доцента.

З 1996 р. – доктор економічних наук за спеціальністю 08.01.02. – теорія мікроекономіки. Дисертаціювиконував в Раді продуктивних сил України Національної академії наук України та  захистив 12.03.1996 р. у Київському Національному університеті ім. Т. Шевченка. З 1997 р. – професор кафедри ринкової економіки, обліку  та фінансів. З 2003 р. – член-кореспондент Академії технологічних наук  України.

Бутнік-Сіверський О.Б. здійснює вагому наукову роботу в напрямку теоретико-методологічних та практичних засад формування складових механізму господарювання, капіталізації підприємств, бухгалтерського та податкового обліку, стратегії та розвитку економіки та фінансів суб’єктів господарювання, розробки методології та методик аналізу фінансово-господарської діяльності, оцінки майна та майнових прав, експрес-аналізу, діагностування розвитку підприємств.

Понад 15 років Бутнік-Сіверський О.Б. здійснює дослідження теоретико-методичних засад економіки інтелектуальної та інноваційної діяльності, теорії інтелектуального капіталу, комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності в Україні, оцінки їх вартості, бухгалтерського та податкового обліку в сфері інноваційної та інтелектуальної власності. Є провідним науковим фахівцем в сфері інтелектуальної власності в Україні, а також судовим експертом зі спеціальності 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності». .

Науковий доробок Бутнік-Сіверського О.Б. складають 6 монографій, 3 підручника з грифом МОН України та понад 170 наукових праць. До найбільш фахових робіт можна віднести:

- Экономические методы в анализе хозяйственной деятельности предприятий и объединений/ Бутник-Сиверский А.Б., Сайфулин Р.С., Рейльян Я.Р. и др. – М.: Финансы и статистика, 1982;

- Бутнік-Сіверський О.Б. Ринковий механізм господарювання (Теоретико-методологічні проблеми формування): Монографія / За ред. П.П. Борщевського. – К.: ЦСП «Компас», 1995;

- Оценка интеллектуальной собственности. Бухгалтерский учет и налогообложение. Т. 4 / Под ред. А.Б. Бутник-Сиверского, А.Д.  Святоцкого. – К.: Издательский Дом  «Ін  Юре», 1999;  

- Економіко-правові проблеми в сфері інтелектуальної власності: Монографія / кол. авторів Орлюк О.П., Бутнік–Сіверський О.Б., Ревуцький С.Ф. та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.е.н. проф. Бутнік–Сіверський О.Б.– К.: НДІ інтелектуальної власності АПрН України, 2006;

- Право інтелектуальної власності; Акад. курс; Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та інші; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького.– К.: Видавничий Дім «Ін Юре». – 2007;

- Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: Монографія / Кол. авторів: Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Мироненко Н.М. та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред., д.е.н., проф. чл.-кор. АТН України Бутнік-Сіверський О.Б. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2010.

– Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. – Том 1. - Ключові особливості інноваційної політики в якості  основи для розробки заходів  сприяння  інноваціям; Том 2. – Аналіз законодавства України у сфері досліджень,  розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства; Том 3. – Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів.  Остаточний варіант. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». К.: Фенікс, 2011.–С. 34-46; С. 119-152; С. 42-44.

Бутнік-Сіверський О.Б. є членом двох спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»та Національному університеті харчових технологій по захисту докторських та кандидатських дисертацій, спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, а також є науковим керівником аспірантів, докторантів та здобувачів. Серед учнів у нього 7 кандидатів економічних наук та 2 доктори економічних наук. Він проводить велику педагогічну діяльність, має високу професійну оцінку слухачів.

Бутнік-Сіверський О.Б. є автором оригінального курсу «Економіка інтелектуальної власності», який викладається з 2002 р. за програмами спеціаліста та магістра зі спеціальності «Інтелектуальна власність».

Бутнік-Сіверський О.Б. нагороджений чотирма медалями колишнього СРСР. За період незалежності України нагороджений: Лауреат премії Ярослава Мудрого за підручник (диплом № 73 від 04.11.2003 р. Академії правових наук України, Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (№ 96031, наказ № 746-к від 06.08.2004р.); Знаком „Відмінник освіти України” (№ 75024, наказ № 1020-к від 19.10.2005 р.); Відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком „За заслуги у розвитку судової експертизи” (№ 082, наказ Міністерства юстиції України № 584/7 від 30.06.2009р.); Подяка Апарату Ради Національної безпеки і оборони України (Розпорядження Секретаря РНБОУ № 542/2009-к від 07.08.2009р.).

 

Викладає "Капітал підприємства"