КНЕУ - Кафедра економіки підприємств

Факультет економiки та управлiння

Кафедра економіки підприємств

 


  Кафедра економіки підприємств функціонує у складі факультету економіки та управління,  акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал. Вона є випусковою з підготовки  фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності    «Економіка підприємства», має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-  виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й  підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.

              Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Науково-педагогічний потенціал кафедри економіки підприємств представлений  5 докторів економічних наук, 7 професорів, 31 кандидат економічних наук, 24 доцентів, 4 старших викладачів, а загалам – 46 викладачів.

Детальніше про кафедру »

Про достатньо високий рівень викладацького потенціалу свідчить також той факт, що завідувач кафедри, професор Швиданенко Г.О. нагороджена Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, професорам кафедри Покропивному С.Ф. і Швиданенко Г.О. присвоєно звання “Заслужений працівник народної освіти України”; професора Федоніна О.С. нагороджено Знаком «Відмінник освіти України», а доцент Чужинов І.Й. є лауреатом “Державної премії України”. Чотири викладачі кафедри є Заслуженими працівниками КНЕУ (Швиданенко Г.О., Федонін О.С., Колот В.М., Новак А.П., Савощенко Г.І.).

Добру згадку про себе залишили провідні викладачі кафедри у вузах зарубіжних країн. Ряд викладачів кафедри в 70-80 роках минулого століття працювали за кордоном і приймали активну участь у підготовці спеціалістів та науковців в багатьох державах:

  • Покропивний С.Ф. (Франція);
  • Швиданенко Г.О. (Куба);
  • Федонін О.С. (Угорщина, Конго);
  • Колот В.М. (Ємен);
  • Тоцький В.І. (Алжир);
  • Сай В.М. (Мадагаскар).

За сумлінну працю за кордоном викладачі кафедри нагороджувались Почесними грамотами відповідних країн, Посольствами СРСР, Мінвузу СРСР і УРСР. Доцент Колот В.М. в 1982 році одержав звання професора Аденського університету (Ємен).

За роки діяльності кафедра підготувала тисячі висококваліфікованих економістів. Серед випускників кафедри є викладачі, науковці, практичні працівники – міністри, їх заступники, голови банків, народні депутати України тощо. До випускників кафедри, які в різні роки обіймали високі посади відносяться: Білорус О.Г., Лановий В.Т., Крижанівський Б.М., Колот А.М., Кальнік В.М., Штефаніч Д.А., Шудра В.Ф., Мозговий О.М., Лебединський Ю.П., Лук’яненко Д.Г., Соболь С.М., Сай В.М., Савченко О.В. та багато інших.

На кафедрі традиційно успішно діє аспірантура і докторантура, що дає змогу постійно поповнювати викладацький склад кращими випускниками факультету. (Покропивний С.Ф., Федонін О.С., Колот В.М., Сай В.М., Тоцький В.І., Рєпіна І.М., Олексюк О.І., Павленко І.А., Клименко С.М., Новак А.П.).

Історія кафедри »


Історія кафедри

Кафедра економіки підприємств організована з самого початку заснування ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” і має  давні наукові та педагогічні традиції. Протягом ХХ століття вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. В 1906 році мала назву “Кафедра економіки”, у 1944 році – “Кафедра економіки промисловості”, пізніше була перейменована у “Кафедра економіки та управління виробнитвом”, а згодом – у “Кафедра економіки підприємств”.

На різних етапах  свого розвитку кафедра економіки підприємств відігравала важливу роль у кадровому забезпеченні нових спеціальних кафедр, що утворювалися за вимогою часу; на її кадровій базі були сформовані кафедри: технології, організації і планування підприємства, матеріально-технічного постачання, економіки праці, міжнародної економіки та інші. Це створило необхідні передумови для поступового введення нових економічних спеціальностей та організації відповідних факультетів.

З 1944 року по 1957 рік кафедру очолював відомий економіст Бардієв Ф.Ф. Значні наукові та методичні здобутки кафедра мала, коли її очолював професор Гак Д.В. (08.1957-06.1968).

Якісно новий етап в удосконаленні науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності кафедри прийшовся на 1968-1992 роки, коли нею завідував доктор економічних наук, професор Покропивний С.Ф. Активний розвиток відбувся на кафедрі, коли нею керував доктор економічних наук, професор Наливайко А.П. (1992-1993 рр.). З лютого 1994 року керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, професор Швиданенко Г.О. За останні роки кафедра досягла у всіх напрямках діяльності значних результатів.

По-перше, вдосконалено навчальні плани, а також - програму з нормативних і фахових дисциплін відповідно до трансформаційних змін в економічному житті держави. Крім того,  освоєно принципово нові спеціальні курси ринкової орієнтації. По-друге, відбулися радикальні зміни у методах і засобах проведення занять. Популярними стали проблемні лекції, виробничі ситуації, ділові ігри, тестовий контроль знань тощо. По-третє, у навчальному процесі широко використовуються технічні засоби, обчислювальна техніка, комп’ютерні та тренінгові технології. По-четверте, кафедра перейшла на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. По-п’яте, відбулася активізація наукових досліджень. Відчутні позитивні зміни спостерігаються в науково-дослідній роботі студентів, яка стала обов’язковою складовою навчального процесу.

Впродовж останнього п’ятнадцятиріччя кафедра здійснювала наукове, методичне та організаційне забезпечення проведення ІІ-го заключного туру Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності “Економіка підприємства”, на якій студенти факультету економіки та управління ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” відрізнялися високим рівнем теоретичних і практичних фахових знань.

Кафедра “Економіки підприємств” функціонує у складі факультету “Економіки та управління”, є випускною з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр зі спеціальності “Економіки підприємства”.

Відеопрезентації
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета науки: надання студентам системи теоретичних та прикладних знань у галузі економіки та організації  інноваційної діяльності підприємств та організацій України

Завдання науки: сформувати  у студентів комплексу компетенцій,  достатніх для виконання комплексних економічних розрахунків та конкретних  завдань з  розробки та обґрунтування напрямків інноваційної діяльності  підприємства  та управлінських рішень з метою  забезпечення ефективної інноваційної діяльності суб’єктів господарювання

Економіка підприємства

Мета науки: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання первинної ланки економіки.

Завдання науки: сформувати у слухачів глибоке розуміння господарських механізмів та процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах сучасних підприємств

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків (кафедра економіки підприємств)

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для аналізу, ідентифікації та оцінювання ризику при обґрунтуванні різних видів господарських рішень

Потенціал і розвиток підприємства (кафедра економіки підприємств)

Мета науки: полягає у засвоєнні  понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів, а також знань про закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та конкурентоспроможності потенціалу сучасних підприємств як збалансованого інтегрованого утворення

Капітал підприємства: формування та використання

Мета науки: формування комплексу прикладних вмінь щодо оцінювання капіталу на основі сучасних аналітичних моделей; набуття навичок обґрунтування рішень у сфері раціоналізації структури та стратегічної архітектури капіталу підприємства та їхньої імплементації в практику реального бізнесу

Контролінг

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей реалізації функції контролінгу на підприємстві та достатніх для виконання функціональних обов’язків у цій сфері

Організаційний розвиток підприємства

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі організаційного розвитку сучасних підприємницьких структур.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей організаційного розвитку підприємств та достатніх для виконання функціональних обов’язків у цій сфері

Організація виробництва

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і прикладних навичок з раціональної організації виробничих процесів та використання методів підвищення результативності виробничих систем.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенції, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Підприємництво і бізнес-культура

Мета науки: формування системи знань щодо сутності підприємництва;

 набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають в діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-середовища і підвищення ефективності функціонування виробничо-господарських систем

Тренінг-курс «Start-up:Створення та функціонування»

Мета науки: надання студентамсистемитеоретичних знань і прикладних навичокззапочаткування та організації функціонування start-up.

Завдання науки:  сформувати у студентів компетенцій, достатніх для виконання комплексних завдань зі створенняінноваційного формату підприємницької  діяльності (start-up) та управління розвитком новоствореного підприємства

Тренінг-курс Створення власного бізнесу

Мета науки: є підняття у слухачів підприємницького духу, формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання, з метою формування навичок для відкриття власного бізнесу, прогнозування і планування економічних показників, розробки економічної стратегії розвитку з урахуванням соціально-економічних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємства

Тренінг-курс Оцінювання результативності діяльності підприємства

Метою тренінг-курсує формування у студентів навичок ретроспективного аналізу результативності діяльності підприємства задля обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на розвиток організації у напрямку визначених результатів.

Завдання тренінг-курсу: забезпечити засвоєння концептуальних засад технології управління результативністю з погляду різних груп стейкхолдерів; сформувати навички використання сучасного інструментарію оцінювання результативності діяльності суб’єктів господарювання та обґрунтування управлінських рішень щодо її підвищення

Організація операційної діяльності підприємства

Мета науки: надання студентам системних теоретичнихзнань і прикладних навичок з організовування, функціонування та розвитку операційних систем виробничих та сервісних підприємств. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенції, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Виробнича практика (Практикум з економіки підприємств)
«Економіка підприємства» (10 кредитів)

Мета науки:формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання підприємств та оцінювання соціально-економічної ефективності їх діяльності.

 

Завдання науки: забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики управління підприємствами та організаціями;сформувати здатність проводити комплексні економічні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємств

Дисципліни магістерського рівня
Бізнес-діагностика

Мета науки: формування та поглиблення у студентів теоретичних знань, формуванні вмінь, набуття навичок здійснення комплексної діагностики бізнесу, результати якої слугуватимуть основою для розробки і впровадження ефективних управлінських рішень.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для обґрунтування господарських рішень за результатами проведеної бізнес-діагностики з метою підвищення ефективності діяльності підприємства

Конкурентоспроможність підприємства (К-ра. Економіки підприємств)

Мета науки: сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

Завдання науки: полягають у вивченні теорії, вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю підприємств

Комплексний тренінг

Мета курсу - ознайомлення і навчання студентів основним принципам і методам активної групової роботи в процесі вирішення ділових ситуацій

Економічна безпека бізнесу

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для роботи за фахом в галузі забезпечення економічної безпеки бізнесу

Контролінг (магістр)

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей реалізації функції контролінгу на підприємстві та достатніх для виконання управлінських обов’язків у цій сфері

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

Мета науки: забезпечення необхідної теоретичної підготовки та формування практичних навичок складання бізнес-проекту та здійснення його експертизи.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для розробки та обґрунтування бізнес-проекту (бізнес-плану), а також проведення його експертизи

Управління проектами

Мета науки: формування комплексу знань і вмінь з методології управління проектами, а також навчання навичкам адаптації та впровадження підприємницьких проектних рішень у практичну діяльність суб’єктів господарювання.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для постановки завдань з розвитку підприємницької діяльності у формі окремих проектів, адаптації та застосування наявних проектних рішень, а також прогнозування змін після їх реалізації

Адміністрування підприємницької діяльності

Мета науки: полягає у формуванні системи знань щодо  підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів, принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного управління організацією

Антикризовий менеджмент підприємства
Управління антикризовою діяльністю підприємства

Мета науки: формування комплексу навичок розробки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень з виявлення, локалізації та ліквідації кризових процесів на підприємстві.

Завдання науки:на основі ознайомлення з новітньою теорією та адекватним інструментарієм для набуття навичок упереджуючого антикризового управління підприємством на основі розроблення та імплементації управлінських рішень із реалізації оптимізованих антикризових заходів, прогнозування динаміки кризових процесів і явищ

Управління вартістю підприємства

Мета науки: полягає вопануванні теорії, оволодінні змістом управлінських процесів, ознайомленні з передовим досвідом іноземних і вітчизняних суб’єктів господарювання щодо прийняття рішень з менеджменту вартості підприємства.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Управління ресурсами підприємства

Мета науки: формування знань та практичних навичок щодо: оптимального ресурсного забезпечення бізнес-процесів на підприємстві; здійснення ефективного ресурсного обміну бізнес-структурами в динамічному зовнішньому середовищі та дотримання ресурсного балансу; ефективної акумуляції ресурсів як джерела створення унікальних організаційних здатностей та ключових компетенцій з метою забезпечення конкурентних переваг бізнесу

Управління конкурентоспроможністю підприємства (кафедра економіки підприємств)

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни.

Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками  з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

Ризик-менеджмент (К-ра. Економіки підприємств)

Мета науки: полягає у досконалому опануванні студентам теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління ризиками підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого управління ризиками на засадах комплексного аналізу підприємницького ризику, його оцінюванні та визначенні оптимальних методів регулювання його впливу враховуючи особливості діяльності підприємств

Управління бізнес-процесами

Мета науки: полягає у формуванні у студентів ком­плексу теоретичних знань і прикладних навичок з ефективної організації системи бізнес-процесів підприємства та забезпечення її безперервного удосконалення.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого управління бізнес-процесів, на основі їх ідентифікації, декомпозиції та побудови оптимальної бізнес-моделі підприємства за структурними блоками