Факультет економiки та управлiння

Захист кандидатської дисертації Москаленко Валентини Володимирівни30 Листопада 2017р.

29 листопада 2017 року  в КНЕУ відбувся успішний захист дисертаційного дослідження аспіранта кафедри макроекономіки та державного управліня Валентини Володимирівни Москаленко "Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою", за результатами якого її автору присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

 

Виступ Москаленко В.В.

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних та прикладних проблем прогнозування економічного розвитку на регіональному рівні.

На основі системного аналізу існуючих підходів до прогнозування економічного розвитку, автором запропоновано нові та адаптовано існуючі прогнозні моделі до регіональної специфіки. В основу ендогенних змінних для економетричних моделей покладено як традиційні статистичні дані, так і опитування бізнесу, що є досить інноваційним у сучасній вітчизняній практиці прогнозування.

Проаналізовано існуюче нормативне-правове поле для економічного прогнозування та запропоновано шляхи його вдосконалення. Запропоновано нові підходи до стратегічного планування економічного розвитку на регіональному рівні, які полягають у дорожньому картуванні та сценарному прогнозуванні.  

 

Виступ наукового керівника д.е.н., професора Ємельяненко Л.М.

 

Дисертація була захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

 

Засідання спеціалізованої вченої ради

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

 1. Москаленко В.В. Оцінка факторів довгострокового економічного зростання Львівської області / В.В. Москаленко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – №51. – С. 281-287. – (0,3 д.а.).
 2. Москаленко В.В. Макроекономічне збалансування в контексті викликів національної безпеки в Україні / В.В. Москаленко, Л.М. Ємельяненко // Стратегія економічного розвитку України: збірник наукових праць. – 2016. – №38. – С. 65-75. (0,7 д.а., особисто автору належить 0,5 д.а., здійснено: оцінку втрат ВВП України від макроекономічних шоків внаслідок воєнних дій).
 3. MoskalenkoV. Innovativeapproachestothestrategicmanagementoftheregionaleconomy/  V. Moskalenko// Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2017. – Вип. 44. – С.  139-146. (0,4 д.а.)

У наукових фахових виданнях, які включені до  міжнародних наукометричних баз

 1. Москаленко В.В. «Bridge-modelпрогнозирование как инструмент краткосрочной диагностики состояния экономики региона» / В.В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки (SciVerseScopus,  IndexCopernicus, EBSCOhostта Ulrich'sPeriodicalsDirectory, EconLit, Cabell’sDirectories, ABI/InformbyProQuest). – 2014. – №8 (158). – С. 393-399. (0,5 д.а.).
 2. Москаленко В.В. Методичний інструментарій для прогнозно-аналітичного оцінювання розвитку економіки на регіональному рівні [Електронний ресурс] / В.В. Москаленко // Ефективна економіка (IndexCopernicus, GoogleScholar). – 2016. – №12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016. – (0,6 д.а.)

В інших виданнях:

 1. Москаленко В.В. Визначення «поворотних точок» в економіці регіону як інструмент антикризового управління / В. В. Москаленко // Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 листопада 2013 р. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 205-209. – (0,3 д.а.).
 2. Москаленко В.В. Рейтинговые оценки регионов Украины: пути совершенствования/ В.В. Москаленко // Перспективні питання  економіки та управління: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 квітня 2013р. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 34-37. – (0,2 д.а.).
 3. Москаленко В.В. Індикатори для оцінки ділового клімату регіону: проблема вибору та використання /  В.В. Москаленко // Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2014 р. – Львів: , 2013. – С. 42-44. – (0,2 д.а.).
 4. Москаленко В.В. Оцінка факторів довгострокового економічного зростання Львівської області / В.В. Москаленко // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014 р. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 114-117. –  (0,2 д.а.).
 5. Москаленко В.В. Автономна Республіка Крим у системі показників регіонального людського розвитку / В.В. Москаленко // Крымский экономический вестник. – 2014. – №2. – С. 92-97. –  (0,4 д.а.).
 6. Москаленко В.В. Використання показників національних рахунків для управління ключовими індикаторами регіонального економічного розвитку (на прикладі Львівської області) / В.В. Москаленко // Економічні студії.  – 2014. – №3. – С. 53-57. –  (0,3 д.а.).
 7. Москаленко В.В. Наукастинг в региональной экономической политике (на примере оценки динамики валового регионального продукта Львовской области в реальном времени) / В.В. Москаленко, Л.М. Емельяненко // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы XVІ Международной научной конференции, 23 октября 2015 г. – Минск: Министерство экономики Республики Беларусь, 2015.– С. 202-203. – (0,2 д.а., особисто автору належить 0,1 д.а., обґрунтовано прогнозу модель оцінювання динаміки валового регіонального продукту).
 8. Москаленко В. В. Практичні аспекти використання програмного забезпечення при прийнятті рішень у державному управлінні / В.В. Москаленко // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. – К.: КНЕУ, 2015. – С. 305–307. – (0,2 д.а.)
 9. Москаленко В.В. Реалізація політики «open data» та «big data» на регіональному рівні / В.В. Москаленко // Проблеми становлення інформаційної економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 жовт. 2015 р. – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 141-145. – (0,2 д.а.)
 10. Москаленко В.В. Прогнозування та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності / В.В. Москаленко // Модернізація управління національною економікою: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2016 р. – К.: КНЕУ, 2016. – С. 340-344. – (0,3 д.а.).
 11. Авторське свідоцтво Науковий твір «Наукастинг у регіональній економічній політиці» / В.В. Москаленко, Л.М. Ємельяненко (Україна). – Державна служба інтелектуальної власності України. – № 67882 ; дата реєстрації 20.09.2016. – (0,7 д.а., особисто автору належить 0,4 д.а., побудовано прогнозну модель за методологією наукастинга).

Із авторефератом дисертації можна ознайомитись тут.

Вітаємо здобувача та її наукового керівника Ларису Михайлівну Ємельяненко  із науковим досягненням та бажаємо подальшого втілення набутих результатів в практику державного управління задля соціально-економічного прогресу нашої країни!