Факультет економiки та управлiння

Кафедра стратегії підприємств: наші здобутки та орієнтири розвитку

Кафедру засновано у 1966 р. як кафедру організації і планування промислових підприємств, сучасна назва з’явилась в 1994 р. після деяких трансформацій. Першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Бухало Сергій Максимович.

Період 1966 – 1970 років  відбувся як етап організаційного становлення кафедри в якості самостійного навчально-методичного та наукового підрозділу КІНГу. Навчально-методична та наукова робота була в стадії зародження. Формувалася спільнота викладачів та здійснювався пошук ефективних форм їх роботи.

Впродовж 1970 – 1980 років навчально-методична та наукова робота. набирає темпів. Розробляється і видається низка навчально-методичних матеріалів по основній дисципліні – організації та планування промислових підприємств,  що стало потужним фундаментом подальшого розвитку.

Істотно поліпшилась якісна структура професорсько-викладацького складу, успішно захистили дисертації та здобули вчені звання колишні асистенти: М.Г.Грещак, Л.А.Ісупова, Т.М.Кокшарьова, З.І.Лавренко. На кафедру в ці роки прийшли досвідчені й активні виробничники: Н.В.Задорожна, М.А.Бєлов,Л.С.Топчій, В.Є.Москалюк,  які стали кандидатами економічних наук, маючи  інженерну чи інженерно-економічну освіту.

В 1974р. кафедру очолив к.е.н., доцентО. В. Антонець, який мав на той час чималий досвід не лише викладацької , а й, як це було важливо на той час, партійної, а також громадської діяльності, що загалом сприяло подальшому зміцненню зв ‘язківкафедри з промисловими підприємствами, відомствами та іншими організаціями. В цей час на кафедрі сформувалось творче робоче «ядро» - заступник завідувача кафедри з науки Задорожна Н. В., заступник з навчально-методичної роботи Грещак М. Г. і завідувач навчально-методичною лабораторією Ліхтерман А. М. 

Протягом 1980 – 1990 років кафедра поступово виходить на новий рівень, розробляються і впроваджуються активні методи навчання, починає застосовуватись електронно-обчислювальна техніка при проведенні практичних занять, особливо активно з появою випускника кафедри Банщикова П.Г.(1981р.). Цей час ознаменується проривною ідеєю того часу- впровадження бізнес-симуляцій в навчальний процес, що на тривалий час і дотепер визначило плідний напрямок розвитку кафедри щодо інформаційних технологій навчання.

Активно продовжуються розробки і впровадження нових передових на той час навчальних технологій. Розвиток ділових ігор та кейс-методів, які зараз є звичною практикою навчання, потужно проявився на кафедрі в 1983 р., коли була підготовлена та стала застосовуватись на практичних заняттях навчальна ділова гра «Випуск»(укладачі М.Г.Грещак, А.П.Наливайко). В 1983 р. з’явилась ще одна цікава розробка, присвячена активним методам навчання – збірка виробничих ситуацій, підготовлена колективом авторів під керівництвом Н.В.Задорожної.  

В 1986 році завідувачем кафедрою став М. Г.Грещак, який на той час мав чималий досвід організатора навчально-методичної роботи на кафедрі.      

 В цьому ж році була запроваджена навчальна новація, важливість якої для набуття системних фахових компетентностей і  підвищення особистої відповідальності студента за результати навчання складно переоцінити: була розроблена та впроваджена комплексна міждисциплінарна курсова робота з економічного проектування предметно-замкнутої дільниці цеху машинобудівного підприємства, яку кожен студент виконував за індивідуальним завданням.          

Кафедра досить ефективно проводила роботу по удосконаленню економіки підприємств, особливо на низовому рівні (цех, дільниця). В рамках госпдоговірної тематики розроблялись методичні положення по плануванню собівартості,  організації й плануванню діяльності підрозділів виробничої інфраструктури, організації внутрішнього господарського механізму, оренді та ін., які враховували, з одного боку, вимоги центральних і галузевих органів управління діяльністю підприємств, а з другого - особливості господарювання на конкретних підприємствах. Розробки були інноваційними як на той час,  мали елементи наукової новизни, а їхня практична значимість підтверджувалась не лише актами впровадження, а й дійсно практичним використанням фахівцями підприємств.  В цих проектах-темах брали участь багато членів кафедри та практично всі аспіранти денної форми навчання.  Колектив кафедри бував задіяний також до здійснення широкомасштабних  проектів, зокрема,в 1982-1985 рр. викладачі кафедри брали участь у виконанні міжвузівської науково-технічної програми «Ручна праця». У 1987 р. група викладачів кафедри активно працювала над  розробкою науково-технічної програми «Київпрогрес» (розробники: Д.С.Лук’яненко, Н.В.Задорожна, П.Г.Банщиков та ін.).

У 1990 р., відбулась реорганізація: кафедру організації і плану­вання промислових підприємств було поєднано з кафедрою економіки промисловості в єдину кафедру економіки і управління виробництвом (в 1992 р. перейменовано на кафедру економіки підприємств), кафедру очолив професор С.Ф.Покропивний. Цей період став особливим в житті кафедри внаслідок кардинальних політичних і економічних змін в країні. З розпадом СРСР, утворенням незалежної України, переходом від централізованого державного управління економікою до ринкових відносин постало питання суттєвої трансформації освіти, передовсім економічної, на основі світових традицій і досвіду. На плечі викладачів кафедри ліг великий обсяг роботи та висока відповідальність за якісно новий зміст економічної освіти. З переходом на дворівневу систему підготовки (бакалавр магістр чи спеціаліст) на об’єднаній  кафедрі було започатковано 18 нових дисциплін, в доволі стислий період треба було підготувати комплекти навчально-методичного забезпечення.

 

В 1992 році завідувачем кафедри став доцент Наливайко А.П., а в 1994 р.  кафедру було розділено на кафедру економіки під­приємств та кафедру стратегії підприємств. Очільником останньої став А. П. Наливайко. Саме з його ініціативи і безпосередньої участі було започатковане  освоєння нової теоретичної дисципліни «Мікроекономіка». Розпочалась ця велика робота в доволі цікавих обставинах. «Мікроекономіка» тоді не вивчалась у вищій радянській школі, а за рубежем була невід’ємною складовою підготовки економістів і менеджерів як частина блоку дисциплін теоретичної економіки.  Досконале знання французької мови  дозволило А.П. Наливайку опанувати«Економікс» впродовж закордонного відрядження у  столичному університеті Мадагаскару(1986 – 1990 роки). У результаті прийшло рішення, яке стало стратегічно важливим після повернення до Києва: студенти-економісти повинні вивчати теоретичну економіку не лише у варіанті політичної економії, а як мікро- та макроекономіку. Ставши деканом планово-економічного факультету, а потім і завідувачем кафедрою, А.П.Наливайко зумів здійснити свій задум. Згодом кафедра стратегії стала провідною у викладанні мікроекономіки. В розвиток базового курсу У 2002 році професором Н.В.Задорожною спільно із ст. викл. Азьмук Л.А. було запроваджено новий курс “Мікроекономічна теорія виробництва і витрат”, затим «Мікроекономічний аналіз»(укладачі:доценти Азьмук Л.А.і Щербатюк О.М.). Відбулась також підготовка дисертацій, основаних на використанні інструментів мікроекономічного аналізу: «Механізм зміцнення і підтримки конкурентних позицій місцевих товаровиробників на географічно обмежених продуктових ринках» (О.М.Щербатюк, 2006 р., науковий керівник – Н.В.Задорожна), «Управління поведінкою підприємства на товарних ринках» (О.М.Малиш, 2006 р., науковий керівник – Н.В.Задорожна), «Стратегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку» (Ю.М.Лозовик,  2008 р., науковий керівник – А.П.Наливайко) та ін. Нині кафедра має повний комплект навчально-методичного забезпечення дисципліни, а також  розроблений дистанційний курс «Мікроекономіка» на платформі Moodle, розпочато підготовку до викладання англійською мовою.

Для формування вибудованої кафедрою моделі фахівця-економіста завжди приділялась особлива увага  розвитку науково-дослідницької роботи студентів. В різні роки використовувались різні форми її проведення: систематична гурткова робота з талановитими студентами, періодична підготовка до участі в наукових конференціях та ін. Значну роль відігравали курсові роботи, особливо фахового рівня підготовки. Потужним важелем підвищення рівня науково-дослідницької роботи студентів стало введення до навчальних планів окремої позиції: «Науково-дослідний семінар» (кінець 70–х років). Ним опікувалась  доцент Л.С.Топчій. В 2001 р. почав діяти так званий проблемний семінар для студентів ІУ курсу, співголовами семінару стали професор Грещак М.Г. та доцент Оголь О.В.(нині – Прохорова). Викладачами кафедри (професор Задорожна Н.В., доцент Батенко Л.П.) були розроблені оригінальні новаторські “Методичні вказівки щодо написання курсової роботи-есе” для студентів ІУ курсу, які передбачили якісно нові підходи до організації  проведення та презентації результатів наукових досліджень студентів. В 2007 істотно оновився зміст позиції навчального плану «Науковий семінар + Курсова робота-есе», в 2012 р. дисципліна була трансформована в таку: «Фахова науково-дослідна робота студента», в її структуру було введено тренінг, впродовж якого студенти малими групами відпрацьовують всі основні складові організації фахового наукового дослідження й презентують і обговорюють результати. Ця дисципліна розглядається кафедрою як ключова для формування науково-дослідницьких компетенцій бакалаврів.

        Відповідальність і певною мірою позитивний вплив колективу кафедри на якість та інноваційний зміст освіти посилювались тим, що приблизно з 1995 року кафедра під новою назвою (стратегії підприємств), паралельно з кафедрою економіки підприємств, стала центром науково-методичної роботи за спеціальністю «Економіка підприємства» для всіх вузів України. Це пов’язано з тим, що тоді була створена Науково-методична рада з економіки і підприємництва МОН України.  Підкомісію з економіки підприємства цієї ради очолив д.е.н., проф. А.П.Наливайко, заступником голови став проф. М.Г.Грещак. Навчальні плани усіх вузів України за спеціальністю «Економіка підприємства» погоджувались з підкомісією. Аналогічно, підкомісія розглядала всі питання надання грифів «Підручник», «Навчальний посібник» рукописам навчальних матеріалі, в процесі рецензування часто були задіяні провідні в певних предметних областях фахівці кафедри стратегії підприємств.

У 2002 р. А.П. Наливайком захищено першу в Україні докторську дисертацію з теорії стратегії підприємств, що згодом стало потужним імпульсом до формування наукової школи.

     У 1994 р. колективом кафедри було розроблено та впроваджено в навчальний процес дві магістерські програми: «Менеджмент проек­тів і консалтинг» (керівник – доцент Євдокимова Н. М.) «Виробничий менеджмент» (керівник – доцент Задорожна Н. В.). Інноваційним було запровадження в магістратурі підготовки консультаційного проекту (на кшалт практик в зарубіжних бізнес-школах). Магістерська підготовка вибудовувалась кафедрою як ділова спеціалізація, відтак набір, структура й зміст дисциплін фахової і спеціальної підготовки нерідко змінювались, враховуючи компетенційні запити реального бізнесу.

Завдяки співпраці з бізнес-структурами використовувались можливості підвищення кваліфікації та удосконалення змісту дисциплін з урахуванням досвіду інших, у т.ч. закордонних вузів та шкіл бізнесу. Чимало у цьому напрямку було зроблено доцентом Л.П.Батенко для становлення й розвитку дисциплін проектного спрямування. Ось неповний перелік відвідин і навчання впродовж кількох років:  СЕUME (Консорціум з удосконалення і розвитку бізнес-освіти), участь у програмі підготовки викладачів програм МВА, літній університет( 2003 р.);  REFA – international (Німеччина), підготовка кадрів по програмі організації робочих місць і процесів (2002-2003р.р.), отримання сертифікату REFA – викладача; Академія контролерів (Мюнхен, Німеччина, 2002-2004 р.р.), підготовка кадрів з контролінгу, навчання;. Лондонська школа бізнесу: спільна науково-методична робота з питань акредитаційного менеджменту (2003р.), опрацювання методики роботи на програмі МВА з використанням кейс-методу; Келлогська школа менеджменту (США), Університет штату Мінесота : стажування (2004 р.) та ін.

      2005 – 2015 рокив історії кафедри стратегії підприємств були поступом до інноваційного розвитку.  У 2007 р. відкрито нову магістерську програму «Стратегічний менеджмент» ( керівник – професор Наливайко А. П., потім –доцент О.В.Востряков). У 2008 р. кафедра отримала акредитацію в Міжнародній асоціації управління проектами (IPMA). Магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг» була сертифікована за вимогами NationalCompetenceBaseline(UA). Це дало можливість студентам без іспитів, за резуль­татами навчання, отримати кваліфікацію молодшого менеджера про­екту (ProjectManagerJunior). Також випускники програми дотепер можуть отримати сертифікат ВАКУ (InstituteofmanagementconsultantsofUkraine) за рівнем «Інтерн-консультант».

 У 2009 р. було виконане організаційно-методичне забезпечення та ініційоване відкриття магістерської програми «Бізнес-аналітика» для підготовки фахівців, що отримують другу вищу освіту, перший набір слухачів за програмою в Інститутібізнес-освіти відбувся в 2015 р. Для розвитку аналітичних компетентностей майбутніх фахівців з економіки підприємства було запроваджено пакет вибіркових дисциплін під загальною назвою «Бізнес-аналітика», підготовлене належне методичне забезпечення. Нині до пакету входять 6 авторських дисциплін, які наразі студенти із великим задоволенням вибирають. На часі академічні проекти співпраці з компанією « ІВМ Україна», яку зацікавив напрямок розвитку бізнес-аналітики в КНЕУ.

Нова сторінка в історії кафедри відкрилась з утворенням Навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємством (2011 р.), директором якого став доцент П.Г.Банщиков, що тривалий час розробляв цей проект,  був його творцем та безпосереднім виконавцем робіт. Нині центр проводить навчально-тренувальну роботу практичного спрямування зі студентами напрямку підготовки «Економіка підприємства», а також всіх інших напрямків підготовки і форм навчання. На базі центру кафедрою була також започаткована серія науково-практичних конференцій, присвячених впровадженню тренінгових технологій навчання в освіті й бізнесі.        Декілька дисциплін кафедри реалізуються у вигляді тренінгу на базі симуляцій чи новітніх програмних продуктів. Першим (з 1994 року) був комплексний  комп’ютерний тренінг «Управління бізнес-процесами підприємства» (керівник курсу – доцент П.Г.Банщиков). Дисципліна магістерської підготовки «Інформаційне забезпечення управління проектами» викладається у вигляді тренінгу з побудови та розвитку власного проекту за допомогою програмного продукту MS Project 2007, в 2011 році взято участь в тестуванні та апробації бета-версії (некомерційної) MS Project 2010 від навчального центру компанії Microsoft (керівник курсу професор Батенко Л.П.). Розроблена  ділова гра на основі авторської бізнес-симуляції«Битва Титанів» (доцент Ю.М.Лозовик), в якій прийняття рішень щодо функціонування віртуальних структур (підприємств) доповнено інструментарієм нечітких множин в умовах невизначеності – для застосування у викладанні  дисципліни «Економічне управління підприємством».

 За сприяння Центру командою викладачів кафедри під керівництвом В.Я.Паздрія вже декілька років поспіль щорічно проводиться бізнес-турнір «Стратегія фірми» для старшокласників. Так, в 2015 р. в турнірі взяли участь 760 школярів з усіх регіонів України. Відмітним є той факт, що бізнес-симуляція для турніру є авторською програмою, яка була розроблена В.Я.Паздрієм, О.М.Шевченком, тоді студентами – випускниками кафедри під керівництвом доцента П.Г.Банщикова.

 

   З метою популяризації тренінгових технологій навчання на базі бізнес-симуляцій в 2011 році було проведено перший бізнес-турнір "Золотий актив України" з використанням  бізнес-симуляції "Битва Титанів".

Було здійснено «прорив» кафедри в сферу інформаційних комунікацій: створений «Інфоцентр» кафедри стратегії підприємств, кафедральний портал знань в мережі Інтернет, розроблено й постійно оновлюється сайт кафедри, який передбачає задоволення як інформаційно-пошукових, так і комунікаційних потреб викладачів, студентів, абітурієнтів, науковців та бізнес-середовища.

В ці роки дістала подальшого розвитку наукова школа «Стратегія підприємства: теорія, методологія, практика». За результатами  наукових досліджень було розроблено загалом 25 авторських курсів дисциплін, деякі з них є унікальними в Україні, зокрема: «Стратегічний процес на підприємстві», «Стратегічні партнерства підприємств», «Управління знаннями підприємства», «Управління розвитком компанії», «Управління консалтинговою діяльністю», «Стратегічний проектний менеджмент», «Лідерство та партнерства в бізнесі».

Була підготовлена низка кандидатських дисертацій, що розвивали школу стратегії підприємств:„Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення” (О.М.Гребешкова, 2005 р., науковий керівник - проф. А.П.Наливайко),«Механізм та аналітико-інструментальні засоби забезпечення економічної стійкості підприємства» (О.С.Коцюба, 2009 р., науковий керівник – П.Г.Банщиков), «Формування та функціонування стратегічних альянсів підприємств в Україні: теоретико-методичні аспекти» ( Г.В.Махова, 2009 р., науковий керівник –доц. В.А.Верба) «Стратегічний потенціал підприємства » (Т.М.Кібук, 2010 р.,науковий керівник – проф. А.П.Наливайко). «Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства (за матеріалами підприємств транспортного машинобудування)» (В.Б.Галушко, 2010 р., науковий керівник – проф. Н.В.Задорожна ), «Формування та реалізація стратегії диверсифікації діяльності підприємства»( Л.М.Бутенко, 2011 р., науковий керівник – проф.  А.П.Наливайко) та ін.

       

Важливу роль в житті кафедри завжди відігравав науково-методологічний семінар, яким керувала професор Н.В.Задорожна, що впродовж 25 років як заступник завідувача очолювала  наукову діяльність кафедри.  Тематика семінару розроблялась з урахуванням «вузьких місць»: коли особливої уваги потребували наукові дослідження аспірантів, стали розглядатись питання розкриття невизначеності і стан досліджень за темами, над якими працювали аспіранти зі своїми науковими керівниками. Визначалось на семінарі також місце і роль загальнонаукової та міждисциплінарної методології в організації та проведенні економічних досліджень студентами, викладачами, аспірантами. Переймались і проблемами викладання:відбувся цикл засідань на кшалт  «школи молодого бійця»(2003 р.); усебічно обговорювалась концепція дипломної роботи (2004 р.): управління процесом виконання, економічне діагностування, моделювання та його програмне забезпечення тощо. Виступали доповідачами також викладачі інших кафедр, які ділились своїми науковими доробками(2005 р.). В центрі особливої уваги кафедрального науково-теоретичного семінару були методологічні проблеми. Так, було підготовлене глибоке і всебічне обговорення інформаціологічного підходу та особливостей його використання в наукових дослідженнях за підготовленою дисертацією Т.І.Решетняк (2005). В рамках  семінару активно обговорювались проблеми європейської освітньої інтеграції (2006).  В 2010 р. керувати  семінаром стала доцент Н.М.Гаращенко, семінар було переорієнтовано в бік науково-практичної роботи: обмінювались досвідом роботи над дисертацією, розглядались наукометричні показники якості наукового дослідження, обговорювались концептуальні підходи до формування моделі знань кафедри стратегії підприємств із використанням системи онтологій та ін. Нову грань у використанні можливостей науково-теоретичного семінару для підвищення ефективності роботи аспірантури знайшов і запропонував використати професор І.В.Смолін, який став його керівником в 2014 р.

         Інноваційнадля кафедри форма звітності з наукової роботи – підготовка колективних монографій-  розпочалась в 2012 р. за організаційної підтримки заступника завідувача кафедри доцента О.М.Гребешкової. Було підготовлено до видання колективні монографії: «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів», «Стратегічне управління знаннями підприємства»,«Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу». Кафедрою регулярно ініціювались та проводились міжнародні науково-практичні конференції, Інтернет-конференції для студентів, та  міжнародні он-лайн коференції.

Істотно розширились можливості участі студентів у різних позанавчальних проектах. Зокрема, у Міжнародному проекті «GlobalManagementChallenge» — відкритій першості з управління компа­нією, у консалтингових проектах на підприємствах-базах практики: науково-дослідний проект на замовлення компанії «Арсенал-страхування» (2013 р.), для  підприємства «Нова пошта» (2014 р.).

   Дістала подальшого розвитку консалтингово-дослідницька діяльність кафедри.  Завдяки зусиллям д.е.н., професора  В.А.Верби  в 2013 році  створено Інститут управлінського консультування.  Було реалізовано кілька масштабних проектів, викладачі кафедри брали активну участь у підготовці й  проведенні  Міжнародних  бізнес-форумів "Наука - бізнес - освіта: стратегічне партнерство"(КНЕУ, 2013, 2014, 2015 роки).

 За підтримки Британської культурної ради в Україні та в партнерстві з ГО «Клуб економістів»  кафедра взяла участь у виконанні міжнародної програми з фасилітації проектів соціальної дії «Активні громадяни».

         У 2015 р. кафедра почала співпрацю з Школою вищого корпусу державних службовців, яку очолює Кабінет міністрів України по програмі розвитку лідерства. Викладачі кафедриО.В.Востряков, Є.В.Прохорова, Г.С.Скитьова, І.В.Кубарева, О.В.Мель­ник провели серію тренінгів для державних службовців І—ІІ кате­горії з формування в процесі суспільної трансформації економічного розвитку європейської інтеграції.

Оновилися форми співпраці з зарубіжними партнерами.  Ініційоване дослідницьке і навчальне партнерство КНЕУ з університетом Онтаріо Інститутом технологій (Канада), і в  2013 р .розпочато спільний дослідницький проект «Компетенції, можливості, стратегії в інформаційному світі.

З метою посилення мовної підготовки студентів старших курсів було ініційоване проведення англомовного Економічного колоквіуму (координатор – проф. Батенко Л.П.). Така робота мала дуже позитивні наслідки: в 2015 р. дві англомовні магістерські  програми  запрацювали.

       В 2015 р. кафедру очолила к.е.н., професор Батенко Л.П. Вона пройшла на кафедрі довгий шлях від аспіранта до вищого кафедрального щабля кар’єри. Кафедру і її керівника очікували нові стратегічні завдання: розвиток за умови кардинальних змін в економічній освіті,  спеціальностях і спеціалізаціях.  Спільно з кафедрою економіки підприємств розпочалась активна розробка освітніх програм за спеціалізацією «Економіка підприємства»(спеціальність «Економіка» та спеціалізацією «Підприємницька діяльність»( спеціальність «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»), навчальних планів, триває оновлення складу дисциплін та модернізація змісту освоєних з урахуванням компетентісного підходу (координатор – заступник завідувача кафедрою доцент Прохорова Є.В.).

     Намічені нові доволі амбітні плани проведення науково-дослідної роботи кафедри на наступні 5 років за загальною темою «Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур» (науковий керівник – професор Батенко Л.П., координатор – заступник завідувача кафедрою доцент Решетняк Т.І.). Продовжуються і розвиваються добрі традиції комплексного поєднання навчально-освітньої та науково-освітньої діяльності кафедри, коли навчальні дисципліни мають глибоке теоретичне підгрунтя та слугують розв’язанню складних проблем вітчизняного бізнесу. Запрацювала на кафедрі «Викладацька майстерня», започаткована проф.Батенко Л.П., спрямована на обмін досвідом роботи в аудиторії, ефективне використання ІТ-технологій і розробку презентацій та навіть оволодіння навичками справжньої акторської майстерності…

    Кафедра стає по-жіночому стильною, ще більш сучасною, трендовою. Кафедра стратегії підприємств просто не може бути іншою, це як зобов’язання перед тими, кого вона вчить, як стати успішними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 28.04.16