Факультет економiки та управлiння

Наукова діяльність

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Одним з найважливіших напрямів діяльності кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів є наукова робота. Її роль визначається тим, що в умовах швидкого морального старіння інформації розвиток вищої освіти і підготовка висококваліфікованих кадрів неможливі без здійснення викладачами власних науково-дослідних робіт. Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів займає провідні позиції у науково-дослідній роботі в університеті. Також важливим напрямком діяльності цієї кафедри є навчально-методична робота. Колектив кафедри активно працює над підготовкою навчальної та навчально-методичної літератури нового покоління, яка має забезпечити здійснення учбового процесу по тих дисциплінах, які закріплені за викладачами кафедри.

Згідно з планом науково-дослідної роботи кафедра нині працює над темою “Сучасне постіндустріальне суспільство та шляхи його формуваня в Україні”. Об`єктом дослідження є процес трансформації економічної системи України в напрямі побудови сучасного постіндустріального суспільства. В розробці теми взяли участь всі викладачі, докторанти, аспіранти та здобувачі кафедри.

Основними напрямами наукової діяльності кафедри політичної економії є, серед іншого, дослідження господарського механізму, механізму координації трансформаційної економіки; проблеми підприємництва, підприємницька діяльність та продуктивність праці; національна соціально-економічна безпека; методологія економічної науки, системний аналіз; інформаційна економіка та економіка знань; державна економічна політика; міжнародна торгівля та СОТ; особливості взаємозв'язку культури та економічного розвитку; циклічність економічного розвитку, антициклічне регулювання економіки країн, міжнародна конкурентоспроможність країн, національні моделі економічних систем тощо. Вся наукова та науково-методична робота кафедри цілеспрямовано орієнтована на удосконалення змісту освіти та пріоритетних напрямів її розвитку.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ґрунтується на творчому, органічному синтезі положень неокласичного синтезу та інституціональних напрямів економічної науки. Для вирішення прикладних проблем здійснюється їх адаптація до умов трансформаційної економіки із несформованими ринковими інститутами та слабкістю громадянського суспільства.

Магістральний напрям наукових досліджень кафедри знайшов своє відображення в таких науково-дослідних роботах.

За останні роки колектив кафедри був залучений до підготовки звіту з НДР «Сучасне постіндустріальне суспільство і шляхи його формування в Україні» № Державної реєстрації 0107U001332 та «Проблеми політекономічного аналізу сучасного економічного розвитку» № Державної реєстрації 0112U005377.

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі, зокрема при викладання дисциплін «Основи економічної науки», «Економічний розвиток» «Методологія наукових досліджень», «Суспільні фінанси» тощо.

Кафедра плідно співпрацювала із провідними академічними освітніми та науковими установами України, зокрема, НДУ імені Тараса Шевченко, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ», Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, НДІ праці і зайнятості МІН праці України НАНУ та багатьма іншими.

Тематика п’ятирічних  науково-дослідних робіт

2007-2011 “Сучасне постіндустріальне суспільство і шляхи його формування в Україні”

2012-2016 “Проблеми політ економічного аналізу сучасного економічного розвитку”

Форми наукової роботи студентів:

 • написання рефератів та курсових робіт;
 • виступи на вузівських студентських наукових конференціях;
 • виступи на всеукраїнських студентських наукових конференціях;
 • участь у роботі студентського наукового гуртка з політичної економії;
 • написання магістерських дипломних робіт.

73-я наукова студентська конференція «Соціально-економічний розвиток України в 21 ст.»

Всього по кафедрі на конференцію було підготовлено 38 доповідей. Поза регламентом виступило 3 студенти.

Студенти факультету міжнародної економіки і менеджменту підготували 13 доповідей (наук. керівники доц. Кириллова Г.Ю., доц. Ткаченко О.В., ст. викл. Кулага І.В., асист. Верба Д.В.). Від фінансово-економічного факультету було заявлено 6 доповідей (проф. Якубенко В.Д., проф. Фукс А.Е.). Від факультету банківської справи виступило 2 (наукові керівники доц. Кириллова Г.Ю., асист. Горнічар М.М.). Від обліково-економічного факультету було заслухано 10 доповідей (науковий керівник доц. Ніколенко І.Ю., асист. Хохич Д.Г., доц. Семенов М.Г.). Від факультету економіки та управління було заслухано 7 доповідей (науковий керівник проф. Зайцев Ю.К.).

Робота конференції по кафедрі організована була в 4 секції. Керівники секцій:
д.е.н., проф. Фукс А.Е.,
к.е.н., доц. Ткаченко О.В.,
д.е.н., проф. Зайцев Ю.К.,
к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.

Всі доповіді були змістовними, з актуальною проблематикою. Теоретичні положення викладались на основі  міжнародного та вітчизняного досвіду. Всі заслухані на обговоренні доповіді пов’язувались з проблемами реформування економіки України, вносились цікаві пропозиції щодо вдосконалення економічних відносин стосовно обговорюваних питань. Під час виступів студенти демонстрували високий ступінь оволодіння обговорюваними проблемами, знання наукової літератури, ознайомлення з законодавчими рішеннями, наводились численні статистичні дані. Були зроблені спроби аналізу економічної ситуації України та висвітлення перспектив її економічного розвитку. Конференція носила  дискусійний характер. Під час її проведення обговорювалась велика кількість питань.

Кращі виступи відзначені нагородами. До друку рекомендовано наступні доповіді:

1. Корнелюк С., І к., спец 6104 «Фінансово-промислова інтеграція в Україні» (науковий керівник – проф. Якубенко В.Д.);
2. Герасимова О., І к., спец 6106 «Соціально-економічна природа тіньової економіки» (науковий керівник – доц. Семенов М.Г.);
3. Кравчук І., І к., спец 6104 «Межа державної власності в трансформаційній економіці» (науковий керівник – проф. Фукс А.Е.);
4. Богданов Ю., І к., спец 6106 «Взаємозв’язок інфляції і безробіття» (науковий керівник – асист. Хохич Д.Г.);
5. Жданов А., І к., спец 6101 «Механізм впровадження соціально орієнтованої ринкової економіки: теорія і практика» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
6. Король І., І к., спец 6101 «Ризики відкритої економіки в банківській системі України» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
7. Кривошапка О., І к., спец 6103 «Проблеми інтеграції України в світове господарство» (науковий керівник – ст. викл. Кулага І.В.);
8. Савчук К., ІІ к., спец 6103 «Шляхи виходу України з економічної кризи» (науковий керівник – доц. Ткаченко О.В.).
Грамоти отримали:
1. Звіргздзе Д., І к., спец. 6103 «Особливості та динаміка процесів злиття та поглинань на сучасному етапі» (науковий керівник – доц. Ткаченко О.В.);
2. Коровай О., І к., спец 6103 «Проблеми та перспективи вступу України в СОТ» (науковий керівник – ст. викл. Кулага І.В.);
3. Міхнова Ю., І к., спец 6103 «Комерційні банки в Україні: проблеми функціонування та перспективи розвитку» (науковий керівник – ст. викл. Кулага І.В.);
4. Майкович Р. , І к., спец. 6101 «Теорія інституціональних змін П.Шумпетера та проблеми формування нової економічної системи в Україні» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
5. Слинько М., І к., спец. 6103 «Активізація процесів злиття і поглинання компаній за сучасних умов» (науковий керівник – доц. Кириллова Г.Ю.);
6. Тесленко А., І к., спец. 6101 «Інноваційно-інвестиційна політика держави і проблеми її реалізації» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
7. Тихогляд Ю., І к. спец 6103 «Фінансова політика та проблеми її вдосконалення» (науковий керівник – доц. Туманов М.О.);
8. Посяг В., І к., спец. 6103 «Теоретичні засади функціонування олігополій та їх діяльність в Україні» (науковий керівник – доц. Туманов М.О.);
9. Бурдін Д., І к., спец. 6106 «Україна – СОТ». Проблеми входження в СОТ (політекономічний аспект)» (науковий керівник – асист. Хохич Д.Г.);
10. Корнилюк С., І к., спец. 6104 «Фінансово-промислова інтеграція в Україні» (науковий керівник – проф. Якубенко В.Д.);
11. Рибчинський С., І к., спец. 6106 «Вступ України в СОТ» (науковий керівник – доц. Ніколенко І.Ю.);
12. Герасимова О., І к. спец. 6106 «Соціально-економічна природа тіньової економіки» (науковий керівник – доц. Семенов М.Г.);
13. Доманіцька В., І к., спец. 6106 «Економічне зростання, його чинники і форми прояву» (науковий керівник – доц. Семенов М.Г.).

Подарунки в якості книг отримали:

1. Козачук М., І к., спец. 6105 «Розвиток банківської справи в Україні» (науковий керівник – асист. Горнічар М.М.);
2. Середюк Ю., І к., спец. 6106 «Стан валютної системи України» (науковий керівник – доц. Ніколенко І.Ю.);
3. Тихогляд Ю., І к., спец. 6103 «Фіскальна політика та проблеми її використання в Україні» (науковий керівник – доц. Туманов М.О.);
4. Коваль О., І к., спец. 6103 «Сучасний стан інвестицій в Україні» (науковий керівник – ст. викл. Кулага І.В.);
5. Полозенко І., І к., спец. 6103 «Державний борг України та проблема його обслуговування» (науковий керівник – доц. Ткаченко О.В.);
6. Герасимова О., І к., спец. 6106 «Соціально-економічна природа тіньової економіки» (науковий керівник – доц. Семенов М.Г.).
Іншу частину подарунків отримали виступаючі з секції проф. Зайцева Ю.К.:
7. Король І., І к., спец. 6101 «Ризики відкритої економіки в банківській системі України» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
8. Гайворонська Д., І к., спец. 6101 «Проблеми формування оплати праці в Україні» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
9. Хохич Н., І к., спец. 6101 «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сучасної економіки» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
10. Дмитрук Н., І к., спец. 6101 «Проблеми аграрного сектору в Україні та шляхи їх розв’язання» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
11. Жданов А., І к., спец. 6101 «Механізм впровадження соціально орієнтованої ринкової економіки: теорія і практика» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
12. Єфімченко Т., І к., спец 6105 «Проблеми та перспективи економічного зростання України» (науковий керівник – доц. Кириллова Г.Ю.);
13. Науменко Д., І к., спец. 6103 «Проблеми розвитку інфраструктури ринку в Україні» (науковий керівник – доц. Кириллова Г.Ю.);
14. Вдовиченко Г., І к., спец. 6101 «Приватна власність, теорія виникнення та еволюція розвитку» (науковий керівник – асист. Горнічар М.М.).

Всі доповіді були змістовними, з актуальною проблематикою.

75-а наукова студентська конференція 2008 «Соціально-економічний розвиток України в 21 ст.»

Всього на конференцію було підготовлено 49 доповідей.

Студенти факультету міжнародної економіки і менеджменту підготували 15 доповідей (наук. керівники  доц. Ткаченко О.В. (4 доповідача), доц. Кулага І.В. (4 доповідача), ст. викл. Дрьомін М.С.(4 доповідача), ст. викл. Саприкіна Н.В.(2 доповідача), асист. Горнічар М.М.(1 доповідач).

Від фінансово-економічного факультету було заявлено 14 доповідей (наук. керівники  проф. Фукс А.Е. ( 4 доповідача), доц. Кириллова Г.Ю.(4 доповідача), ст. викл. Соболєва В.М. (4 доповідача), ст. викл. Верба Д.В. (2 доповідача).

Від обліково-економічного факультету було заслухано 13 доповідей (науковий керівник доц. Ніколенко І.Ю. (6 доповідачів), доц. Тимошевська Л.Д. (1 доповідач), асист. Хохич Д.Г. (3 доповідача), доц. Семенов М.Г. (3 доповідача).

Від факультету економіки та управління було заслухано 1 доповідь (науковий керівник проф. Зайцев Ю.К.).

Від факультету інформаційних систем і технологій було заслухано 2 доповіді (науковий керівник проф. Студінський В.А.)

Також було заслухано 2 доповіді

Робота конференції по кафедрі організована була в 4 секції. Керівники секцій:
д.е.н., проф. Фукс А.Е.,
к.е.н., доц. Ткаченко О.В.,
д.е.н., проф. Зайцев Ю.К.,
к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.

Всі доповіді були змістовними, з актуальною проблематикою. Теоретичні положення викладались на основі  міжнародного та вітчизняного досвіду. Всі заслухані на обговоренні доповіді пов’язувались з проблемами реформування економіки України, вносились цікаві пропозиції щодо вдосконалення економічних відносин стосовно обговорюваних питань. Під час виступів студенти демонстрували високий ступінь оволодіння обговорюваними проблемами, знання наукової літератури, ознайомлення з законодавчими рішеннями, наводились численні статистичні дані. Були зроблені спроби аналізу економічної ситуації України та висвітлення перспектив її економічного розвитку. Конференція носила  дискусійний характер. Під час її проведення обговорювалась велика кількість питань.

Кращі виступи відзначені нагородами. До друку рекомендовано наступні доповіді:

1. Корнелюк С., І к., спец 6104 «Фінансово-промислова інтеграція в Україні» (науковий керівник – проф. Якубенко В.Д.);
2. Герасимова О., І к., спец 6106 «Соціально-економічна природа тіньової економіки» (науковий керівник – доц. Семенов М.Г.);
3. Кравчук І., І к., спец 6104 «Межа державної власності в трансформаційній економіці» (науковий керівник – проф. Фукс А.Е.);
4. Богданов Ю., І к., спец 6106 «Взаємозв’язок інфляції і безробіття» (науковий керівник – асист. Хохич Д.Г.);
5. Жданов А., І к., спец 6101 «Механізм впровадження соціально орієнтованої ринкової економіки: теорія і практика» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
6. Король І., І к., спец 6101 «Ризики відкритої економіки в банківській системі України» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
7. Кривошапка О., І к., спец 6103 «Проблеми інтеграції України в світове господарство» (науковий керівник – ст. викл. Кулага І.В.);
8. Савчук К., ІІ к., спец 6103 «Шляхи виходу України з економічної кризи» (науковий керівник – доц. Ткаченко О.В.).

Грамоти отримали:

1. Звіргздзе Д., І к., спец. 6103 «Особливості та динаміка процесів злиття та поглинань на сучасному етапі» (науковий керівник – доц. Ткаченко О.В.);
2. Коровай О., І к., спец 6103 «Проблеми та перспективи вступу України в СОТ» (науковий керівник – ст. викл. Кулага І.В.);
3. Міхнова Ю., І к., спец 6103 «Комерційні банки в Україні: проблеми функціонування та перспективи розвитку» (науковий керівник – ст. викл. Кулага І.В.);
4. Майкович Р. , І к., спец. 6101 «Теорія інституціональних змін П.Шумпетера та проблеми формування нової економічної системи в Україні» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
5. Слинько М., І к., спец. 6103 «Активізація процесів злиття і поглинання компаній за сучасних умов» (науковий керівник – доц. Кириллова Г.Ю.);
6. Тесленко А., І к., спец. 6101 «Інноваційно-інвестиційна політика держави і проблеми її реалізації» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
7. Тихогляд Ю., І к. спец 6103 «Фінансова політика та проблеми її вдосконалення» (науковий керівник – доц. Туманов М.О.);
8. Посяг В., І к., спец. 6103 «Теоретичні засади функціонування олігополій та їх діяльність в Україні» (науковий керівник – доц. Туманов М.О.);
9. Бурдін Д., І к., спец. 6106 «Україна – СОТ». Проблеми входження в СОТ (політекономічний аспект)» (науковий керівник – асист. Хохич Д.Г.);
10. Корнилюк С., І к., спец. 6104 «Фінансово-промислова інтеграція в Україні» (науковий керівник – проф. Якубенко В.Д.);
11. Рибчинський С., І к., спец. 6106 «Вступ України в СОТ» (науковий керівник – доц. Ніколенко І.Ю.);
12. Герасимова О., І к. спец. 6106 «Соціально-економічна природа тіньової економіки» (науковий керівник – доц. Семенов М.Г.);
13. Доманіцька В., І к., спец. 6106 «Економічне зростання, його чинники і форми прояву» (науковий керівник – доц. Семенов М.Г.).

Подарунки в якості книг отримали:

1. Козачук М., І к., спец. 6105 «Розвиток банківської справи в Україні» (науковий керівник – асист. Горнічар М.М.);
2. Середюк Ю., І к., спец. 6106 «Стан валютної системи України» (науковий керівник – доц. Ніколенко І.Ю.);
3. Тихогляд Ю., І к., спец. 6103 «Фіскальна політика та проблеми її використання в Україні» (науковий керівник – доц. Туманов М.О.);
4. Коваль О., І к., спец. 6103 «Сучасний стан інвестицій в Україні» (науковий керівник – ст. викл. Кулага І.В.);
5. Полозенко І., І к., спец. 6103 «Державний борг України та проблема його обслуговування» (науковий керівник – доц. Ткаченко О.В.);
6. Герасимова О., І к., спец. 6106 «Соціально-економічна природа тіньової економіки» (науковий керівник – доц. Семенов М.Г.).

Іншу частину подарунків отримали виступаючі з секції проф. Зайцева Ю.К.:

7. Король І., І к., спец. 6101 «Ризики відкритої економіки в банківській системі України» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
8. Гайворонська Д., І к., спец. 6101 «Проблеми формування оплати праці в Україні» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
9. Хохич Н., І к., спец. 6101 «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сучасної економіки» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
10. Дмитрук Н., І к., спец. 6101 «Проблеми аграрного сектору в Україні та шляхи їх розв’язання» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
11. Жданов А., І к., спец. 6101 «Механізм впровадження соціально орієнтованої ринкової економіки: теорія і практика» (науковий керівник – проф. Зайцев Ю.К.);
12. Єфімченко Т., І к., спец 6105 «Проблеми та перспективи економічного зростання України» (науковий керівник – доц. Кириллова Г.Ю.);
13. Науменко Д., І к., спец. 6103 «Проблеми розвитку інфраструктури ринку в Україні» (науковий керівник – доц. Кириллова Г.Ю.);
14. Вдовиченко Г., І к., спец. 6101 «Приватна власність, теорія виникнення та еволюція розвитку» (науковий керівник – асист. Горнічар М.М.).

Всі доповіді були змістовними, з актуальною проблематикою.

78- а наукова студентська конференція «Соціально-економічний розвиток України в 21 ст.»

По кафедрі працювала секція під назвою «Особливості трансформаційної економіки України на сучасному етапі». Всього на конференцію було підготовлено 32 доповіді. Додатково виступили двоє студентів. Робота секції проходила протягом двох днів – 26 та 27 квітня. Секційне засідання було розділене на 4 підсекційні, які здійснювались на факультетах економіки та управління, фінансово – економічному, обліково – економічному, міжнародної економіки і менеджменту відповідно. Роботою підсекцій керували д.е.н. проф. Мельник О.М., к.е.н. ,доц. Ткаченко О.В., к.е.н., доц. Кулага І.В., к.е.н. ,доц. Ніколенко І.Ю.

Всі доповіді студентів відзначились досить високим науковим рівнем. Всі студенти брали активну участь в обговоренні виступів. Конференція носила дискусійний характер. В її ході ставилось багато запитань, які жваво обговорювались. Засідання секції підтвердило, що студенти в своїй більшості виявляють інтерес до економічної науки, до актуальних питань економічного розвитку України. Результати роботи секції по кафедрі політичної економії обліково – економічних факультетів є наступним. До друку рекомендовано наступні доповіді:

Букатчук С. Проблеми фінансового забезпечення трансформаційних процесів в інноваційно технологічній сфері. V к., спец. 8501, Науковий керівник – д.е.н. проф. Фукс А.Е.
Радіна Ю.Нові глобальні виклики. І к., спец.6508, науковий керівник – к.е.н.. доц.Кулага І.В.
Пилипчик Я. Антикризова політика в Україні. І к., спец. 6508. Науковий керівник  - к.е.н., ас.Тищенко М.П.
Підласа Р. Політика економічних реформ М.Тетчер та можливості її використання в Україні. І к., спец.6503, науковий керівник – д.е.н., проф.Зайцев Ю.К.
Довга Т. Темп інфляції в Україні. І к., спец.6509, науковий керівник – к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.
Нестеренко О. Пенсійна реформа в Україні. І к., спец. 6509, науковий керівник – к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.
Грамоти за І місце отримали:
Букатчук С. Проблеми фінансового забезпечення трансформаційних процесів в інноваційно – технологічній сфері. V к., спец.8501, науковий керівник – д.е.н.., проф.Фукс А.Є.
Павлік Б. Впровадження концепції сталого розвитку в Україні: проблеми та перспективи. І к., спец. 6508, науковий керівник – к.е.н., доц. Кулага І.В.
Зеленянська А. Пенсійна реформа в Україні І к., спец. 6503, науковий керівник – к.е.н., ас. Тищенко М.П.
Сугак Н. Історія розвитку грошей в Україні. І к., спец. 6509, науковий керівник – к.е.н., доц.Ніколенко І.Ю.
Грамоти за ІІ місце отримали:
Медуха О. Інноваційна діяльність як чинник економічного зростання. V к.спец. 8501, науковий керівник – д.е.н., проф. Мельник О.М.
Кревська Н. Інформація як сучасний фактор виробництва в постіндустріальному суспільстві. Vк., спец. 8501, науковий керівник – д.е.н. ,проф. Кривенко К.Т.
Божко Є. Тінізація економіки України та її вплив на суспільне відтворення. І к., спец. 6508, науковий керівник – к.е.н, доц. Ткаченко О.В.
Довгуль І.Глобальні проблеми сталого розвитку. І к., спец. 6503, науковий керівник – к.е.н., доц. Кулага І.В.
Батечко Т.Грошова система України .І к.,спец.6509, науковий керівник – к.е.н, доц. Ніколенко І.Ю.
Грамоти за ІІІ місце отримали:
Зімкіна В.Єволюція поглядів на природу вартості в умовах становлення постіндустріального типу економіки.V к., спец. 8501, науковий керівник – д.е.н., проф.Зайцев Ю.К.
Титенко О. Соціальні та економічні протиріччя в інформаційному суспільстві. ІV к., спец. 6501, науковий керівник – д.е.н., проф. Зайцев Ю.К.
Проценко М. Соціальна відповідальність бізнесу як результат еволюції соціально – трудових відносин. І к., спец. 6508, науковий керівник – к.е.н, доц. Ткаченко О.В.
Мерзлікін Д. Роль інформації в сучасній економіці. І к., спец. 6503, науковий керівник – к.е.н., ст. .викл. Саприкіна Н.В.
Бабич В. Податковий кодекс в структурі реформування економіки України. І к , спец. 6509, науковий керівник – к.е.н., доц. Тимошевська Л.Д.

 Заохочувальними призами нагороджені:

Медуха О. Інноваційна діяльність як чинник економічного зростання .V к., спец. 8501, науковий керівник – д.е.н., проф. Мельник О.М.
Кревська Н.Інформаці як сучасний фактор виробництва в постіндустріальному суспільстві. V к., спец. 8501, науковий керівник – д.е.н., проф.Кривенко К.Т.
Подвальна М. Вплив фондового ринку на економічне зростання. І к., спец. 6503, науковий керівник – к.е.н. ст. викл. Саприкіна Н.В.
Скоробогата О., Кошовий О. Проблеми розвитку малого бізнесу. І к., спец. 6503, науковий керівник – к.е.н., ас. Тищенко М.П.
Франківська Я. Соціальна відповідальність бізнесу. І к., спец.6503, науковий керівник – к.е.н., ас.Тищенко М.П.
Чубар А. Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України та інвестиційні наслідки проведення Євро 2012. І к., спец. 6509, науковий керівник – к.е.н.. доц. Ніколенко І.Ю.
Пляшко О. Споживчий кошик як основа формування споживчого бюджету. І к., спец. 6509, науковий керівник – к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.
Паляниченко І. Середній клас в Україні : умови та перспективи формування. ІІ к., спец. 6503, науковий керівник – к.е.н., доц. Михайлюк М.А. 
Шевцова К. Торгівельно–маркетингова діяльність в Україні: особливості проблеми, перспективи. І к.. спец. 6503, науковий керівник – к.е.н., доц. Кулага І.В.
 Студент обліково – економічного факультету. спец. 6509 Студінський Є. брав участь у роботі Міжнародної студентської наукової конференції «Студентські дослідження актуальних проблем з міжнародної економіки та маркетингу», яка відбулась 6 квітня 2011 року у Тернопільському національному економічному університеті. Студінський Є. на цій конференції виступив з доповіддю на тему « Соціальні основи маркетингу: постановка питання».

Проведено І туру Олімпіади з  економічної теорії
Дата проведення 14 лютого 2012 р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України було проведено І тур Олімпіади з економічної теорії. Він проводився в формі заслуховування доповідей. Оцінці підлягали 2 види завдань: виступи з доповідями та відповіді на питання. І тур Олімпіади проводився спільно кафедрами політичної економії обліково-економічних факультетів, політичної економії факультетів управління, управління персоналом та маркетингу, історії та теорії господарства.

Було заслухано всього 12 доповідей. Переможці:

1. Колесніченко Ганна ІІ к., фінансово-економічний факультет. Тема доповіді «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні».
2. Павлік Богдан ІІ к., фінансово-економічний факультет. Тема доповіді «Європа і Китай: особливості розвитку господарства».
3. Пилипчук Ярослав ІІ к., фінансово-економічний факультет. Тема доповіді «Кейнсіанство як ідеологічна течія державного регулювання».

Під керівництвом доц. Тищенко М.П. студенти команди КНЕУ отримали перемогу на Всеукраїнському турнірі з економічної теорії, який відбувся на базі Національного університету водного господарства та природокористування в м. Рівне.

80-а наукова студентська конференція «Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті» за 2012-2013 р.

Всього по кафедрі було підготовлено та заслухано 20 доповідей.

Робота кафедри була організована за трьома секціями:

І. «Трансформаційні процеси в економіці України в умовах сьогодення». Науковий керівник – д.е.н., проф. Якубенко В.Д.
ІІ. «Напрями економічного розвитку України на сучасному етапі». Науковий керівник – д.е.н., проф. Мельник О.М.
ІІІ. «Україна в глобалізаційному просторі». Науковий керівник – д.і.н., проф. Студінський В.А.

До участі в роботі конференції залучались студенти різних факультетів, особливо активними були студенти фінансово-економічного факультету та факультету міжнародної економіки і менеджменту. Розглядались питання фінансової влади, сучасної структури банківської системи України, вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток, особливості тенденцій на фінансовому ринку та в формуванні кредитних відносин, роль державної власності, розвиток підприємництва в Україні. Конференція проходила в формі дискусії, кожна доповідь обговорювалась, ставились запитання та вносились доповнення та зауваження з боку учасників.
Кращі доповіді відмічені призами.

До друку в збірнику студентських наукових праць рекомендовано наступні доповіді:

1.    Чередніченко Р. (І к., 6508, наук. керівник – д.е.н., проф. Якубенко В.Д.) – «Фінансова влада».
2.    Богатир Ю. (І к., 6508, наук. керівник – к.е.н., доц. Кириллова Г.Ю.) – «Проблеми розвитку підприємництва та роль держави в їх вирішенні».
3.    Гора М. (І к., 6503, наук. керівник – к.е.н., доц. Ткаченко О.В.) – «Особливості ціноутворення на ринку зерна в Україні».
Грамоти за І місце отримали :
1.    Григоренко А. (І к., 6508, наук. керівник – к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.) – «Банківська система України (розвиток у ХХІ ст.)».
2.    Войдер Г. (І к., 6508, наук. керівник – к.е.н., доц. Кириллова Г.Ю.) – «Теорія циклічного розвитку та кризові явища ХХІ столітя».
3.    Коматко М. (І к., 6503, наук. керівник – к.е.н., доц. Кулага І.В.) – «Роль кредитних відносин в розвитку економіки України».
Грамоти за ІІ місце отримали:
1.    Кобзар І. (І к., 6508, наук. керівник – к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.) – «Вплив міграції на соціально-економічний розвиток країни».
2.    Артамонова Г. (І к., 6508, наук. керівник – к.е.н., доц. Кириллова Г.Ю.) – «Роль транснаціональних компаній в економіці України».
3.    Назаревич О. (І к., 6503, наук. керівник – к.е.н., доц. Хохич Д.Г.) – «Конкурентоспроможність вітчизняних брендів в умовах глобалізації ринку».

Грамоти за ІІІ місце отримали:

1.    Хідірова Ш. (І к., 6503, наук. керівник – к.е.н., доц. Михайлюк М.А.) – «Активізація фінансових послуг в умовах сучасного ринку».
2.    Ігнатюк В. (І к., 6508, наук. керівник – д.е.н., проф. Мельник О.М.) – «Золото в світовій економіці».
3.    Іванько В. (І к., 6503, наук. керівник – к.е.н., доц. Саприкіна Н.В.) – «Особливості функціонування сфери обігу в сучасній економіці».
Додатково призами відмічені доповіді Єгорової Ю., Горбача Р., Ясир А., Ткаченко Д., Лєбєдєвої Г., Ткач А., Гриб А., Чміль Г., Неплюєва К., Яркова О., Чунис М., Бугай Н. Наукові керівники: доц. Ніколенко І.Ю., доц. Михайлюк М.А., доц. Кириллова Г.Ю., доц. Кулага І.В., доц. Дем’янчук О.О., доц. Ткаченко О.В.

Стосовно організації наукової студентської роботи. По кафедрі працює гурток з основ економічної науки.

В 2014 році планується студентська конференція на тему: «Теоретичні проблеми сучасної економічної теорії: національний, глобальний, цивілізаційний вимір»

Теми круглих столів, проведені кафедрою (2000-2013 р.):

Цивілізаційні особливості розвитку суспільства та їх відображення в економічній теорії;
Економічна історія-історія суспільного розвитку;
Проблеми сучасної економічної теорії;
Інституційний вимір світової економічної кризи;
Інституційна теорія фірми;
Економічна теорія права;
Інституційна структура на пострадянському просторі ;
Інститути та економічна влада;
Власність як основний інститут економіки;
Держава та інституційна система перехідної економіки;

У 2014 р. планується проведення круглих столів за темами:

Предмет сучасної економічної теорії: основні причини, чинники та межі його трансформації в умовах становлення постнекласичної науки;
Сучасна політична економія: теоретико-методологічне поле досліджень;
Сучасна політична економія та неоінституціоналізм: характер взаємозв’язків і взаємовпливів у дослідженні чинників економічного розвитку;
Специфіка сучасної парадигми теоретичних досліджень в економічній теорії;
Місце міждисциплінарної методології у забезпеченні якості теоретичних досліджень сучасної економічної науки;
Науковий інструментарій досліджень у сучасній економічній теорії та політичній економії: діалектика розуміння та використання;
Сучасна система чинників економічного розвитку та її структура як предмет дослідження політичної економії;
Цивілізаційні чинники економічного розвитку як об’єкт і предмет досліджень економічної теорії.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

З метою активізації науково-методичних досліджень співробітників кафедри та відповідно до плану наукової роботи на кафедрі політичної економії облікових факультетів щомісячно працює науково-методичний семінар, де відбувається апробація наукових робіт науковців, аспірантів і пошукачів кафедри. Протягом 2008-2012 р. навчального року кафедрою політичної економії облікових факультетів було проведено низку наукових семінарів за наступними темами:

 • «Соціальне партнерство і соціальна відповідальність як фактори економічного розвитку».
 • «Інноваційний розвиток в умовах пошуку політичної ренти».
 • «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах інноваційного розвитку»
 • «Політика реформування відносин зайнятості в Україні».
 • «Принципи моделювання політико-економічних бізнес циклів в умовах трансформації».
 • «Інституціональна трансформація в умовах постсоціалістичних змін».
 • «Концептуальні підходи до оцінки  боргового тягаря».
 • Оплата праці в трансформаційній економіці постсоціалістичних країни
 • «Приватизація і націоналізація в структурі методів постсоціалістичної трансформації».
 • «Вплив інфляції на процеси економічного розвитку України».

Методичний семінар є однією із найдієвіших форм поширення наукових знань, за якої проводиться аналіз різних підходів, концепцій, моделей, розглядаються різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів навчання.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ 2013 р.

Вересень 2013 р. «Соціально-економічні наслідки боргового фінансування в Україні».  доц. Кулага І.В.
Жовтень 2013 р. «Інновації, пошук ренти і ефективність економічної системи». доц. Семнов М.Г.
Листопад 2013 р.      «Глобалізація і проблеми розповсюдження економічних криз». доц. Кулага І.В.   
Грудень 2012 р.  «Сталий розвиток і можливості трансформаційних змін.». проф. Мельник О.М.
Січень 20143 р. «Методологія аналізу постсоціалістичних трансформацій». доц. Галабурда М.К.   
Лютий 2014 р. «Інституціональна трансформація в умовах постсоціалістичних змін».  доц.. Хохич Д.Г.
Березень 2014 р. «Принципи економічного оцінювання».  доц. Ткаченко О.В.
Квітень 2012. «Економічна влада». проф. Якубенко В. Д.
Травень 2013 р. «Методологія дослідження відносин власності».  Проф.. Зайцев Ю. К.
Червень 2013 р. «Прикладні проблеми державних замовлень та функціонування державних підприємств». доц. Тищенко М.П.

Остання редакція: 25.10.13