Факультет економiки та управлiння

Економіка агробізнесу (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка агробізнесу

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економіка агробізнесу" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з економіки агробізнесу шляхом формування системи знань і вмінь щодо аналізу, оцінювання та ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в агробізнесі в умовах динамічного ринкового середовища.

Програма ґрунтується на сучасних практиках передових підприємств вітчизняного агробізнесу, а також використовує найкращий досвід підприємств агробізнесу в зарубіжних країнах.


 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

бакалавр економіки

Форми навчання

очна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

4 роки / 240 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Економіка агробізнесу»

 

З метою підвищення конкурентоздатності випускників та відповідності європейським освітнім стандартам, у навчально- виховному процесі застосовуються інноваційні методи і технології. Використання у навчанні інтерактивних технологій спрямоване на підвищення професійного рівня, соціалізації студентів, розвиває критичне мислення, здатність генерувати інноваційні ідеї, уміння толерантно й етично проводити дискусії навколо проблем, а не особистостей.

Особливості програми:

  • активне впровадження кейсів (кейс-стаді);
  • залучення до навчального процесу як обов’язкового складника виконання студентами індивідуальних та групових короткострокових або довгострокових навчальних проектів, які відображають практику роботи за фахом;
  • проведення майстер-класів представниками виробництва на практичних/семінарських заняттях;
  • надання можливостей поглибити теоретичні знання та набути практичні навички під час проходження технологічної, виробничої та переддипломної практик.

 

Навички, які отримує випускник

 

Успішне опанування програми спрямоване на формування соціально-комунікативних, особистісно-поведінкових компетентностей, які сприятимуть успішному кар’єрному зростанню фахівців за спеціалізацією «Економіка агробізнесу». 


 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники програми «Економіка агробізнесу» затребувані для роботи в аграрних, переробних, транспортних, будівельних, торговельних, обслуговуючих підприємствах на посадах економістів і бухгалтерів, а також можуть виконувати обов’язки керівників підприємств та структурних підрозділів.

Здобута освіта дає можливість працевлаштування на підприємствах всіх форм власності, у державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, науково-дослідних установах та навчальних закладах.


 

Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Економіка агробізнесу" (спеціальність 051 "Економіка", спеціаліація "Економіка агробізнесу")

 

 

  

Остання редакція: 23.05.18