Факультет економiки та управлiння

Оголошується початок першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р.01 Листопада 2017р.

Міністерство освіти та науки України та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошуть початок проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році.

 

Наказ про проведення Конкурсу.

 

 

Конкурс організовується  з метою з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

Переваги для студентів від участі у Конкурсі:

 • досвід виконання наукового дослідження за обраною проблематикою та розширення практичних компетенцій;
 • можливість використання отриманих результатів наукового дослідження під час виконання обов'язкових видів робіт студентів (курсова/дипломна робота) (для студентів 4-6 курсів);
 • отримання попередньої апробації для дослідження, що проводиться в рамках курсової/дипломної роботи (для студентів 4-6 курсів);
 • можливість підготовки за темою дослідження наукової статті та її опублікування в фахових виданнях;
 • можливість презентації результатів проведеного дослідження на інших науково-практичних конференціях;
 • досвід комунікативного спілкування з науковим керівником та конкурсного змагання;
 • набуття конкурентної переваги при проходженні конкурсних відборів на закордонне навчання чи стажування;
 • отримання диплому учасника/переможця конкурсу;
 • можливість спільного проведення наукового дослідження  (не більше двох осіб, для студентів 2-3 курсів);
 • можливість отримання заохочувальних додаткових балів (до 10-ти) в межах балів за поточний контроль за однією з навчальних дисциплін - за рішенням кафедри відповідно до Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів КНЕУ.

 

Термін проведення першого туру Конкурсу 1 листопада – 23 грудня 2017 року.

 

До участі запрошуються студенти II-VІ курсів усіх факультетів.

        

Конкурс проводиться за такими галузями знань:

 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 • Економіка та економічна політика (перший тур в КНЕУ організовується кафедрою макроекономіки та державного управління)
 • Економіка підприємства
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Управління персоналом і економіка праці
 • Економічна кібернетика
 • Економіка сільського господарства та АПК
 • Політологія
 • Публічне управління та адміністрування (перший тур в КНЕУ організовується кафедрою макроекономіки та державного управління)
 • Соціологія
 • Облік і оподаткування
 • Банківська справа
 • Фінанси і кредит
 • Страхування
 • Управління фінансово-економічною безпекою 
 • Менеджмент організації
 • Управління у сфері економічної конкуренції 
 • Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності
 • Менеджмент природоохоронної діяльності
 • Управління проектами і програмами
 • Маркетинг
 • Підприємництво
 • Економіка та управління у сфері торгівлі
 • Право
 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права
 • Адміністративне право і процес; фінансове право;
 • інформаційне право
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • Інтелектуальна власність
 • Екологія
 • Математика та статистика.
 • Прикладна математика (механіка)
 • Інформатика і кібернетика
 • Комп'ютерні науки
 • Кібербезпека
 • Туризм
 • Транспортні системи. Логістика
 • Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародне право.

 

За результатами конкурсного оцінювання наукових робіт, поданих на перший тур Конкурсу, три найкращі роботи за галуззю знань рекомендуються до участі у другому турі Конкурсу.

 

Організаційний комітет першого туру Конкурсу від кафедри макроекономіки та державного управління:

 • завідувач кафедри д.е.н., професор І.Й. Малий.
 • заступник завідувача кафедри д.е.н., професор Л.М. Ємельяненко;
 • к.е.н., доцент Н.В. Федірко.

 

Етапи проведення Конкурсу:

 • студент спільно зі своїм науковим керівником обирає тему та структуру дослідження та виконує роботу обсягом до 30 сторінок;
 • завершена та оформлена згідно до вимог (Вимоги до наукових робіт) наукова робота подається до оргкомітету разом із заявкою на участь у Конкурсу (Заявка на участь у конкурсі) до 20 грудня 2017 року;
 • до 23 грудня 2017 року конкурсна комісія за галуззю знань, в рамках якої виконане дослідження, здійснює оцінювання та визначення трьох робіт, які рекомендуються до участі у другому турі Конкурсу;
 • студенти, роботи яких за результатами участі у першому турі Конкурусу рекомендовані до участі у другому турі Конкурсу, - надсилають роботу до базового ВНЗ, який його проводить (Перелік ВНЗ України, відповідальних за проведення другого туру Конкурсу за галузями знань);
 • другий тур Конкурсу проводиться у формі попереднього рецензування робіт та підсумкової науково-практичної конференції, під час якої здіснюється визначення переможців.

Студенти, які взяли участь у першому турі Конкурсу, отримують дипломи учасника.

Студенти, які взяли участь у другому турі Конкурсу, нагороджуються дипломами учасника, а переможці - дипломами І, ІІ чи ІІІ ступенів.