Факультет економiки та управлiння

Освітні програми бакалаврату

Освітньо-професійна програма
"Публічне управління та адміністрування"

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

від 29.10.2018 № 1172
від 04.08.2020 р. № 1001 

Галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітня кваліфікація Бакалавр публічного управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування"

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП-2018

ОПП-2018

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2018

 

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

ОПП-2020

(для тих, хто вступив до 2018 р.)

Візитівка ОПП-2020

ОПП-2020

(для тих, хто вступив після 2018 р.)

Візитівка ОПП-2022

ОПП-2022
(для тих, хто вступив з 2022 р.)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022

(для тих, хто вступив з 2022 р.)

 Візитівка ОПП-2023ОПП-2023
(для тих, хто вступив з 2023 р.)
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023
(для тих, хто вступив у 2020-2022 рр.)
  

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023 (для тих, хто вступив з 2023 р.)

Взаємодія зі стейкхолдерами:

 • Документи для обговорення
 • Результати опитувань здобувачів та роботодавців
 • Зустрічі з роботодавцями
 • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами                                                                                                      

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Публічне управління та адміністрування"
 

Мета освітньої програми — підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, творчо, ефективно й результативно здійснювати управлінські функції та надавати державні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ:

 • орієнтована на сучасні освітні тренди у сфері державного управління та місцевого самоврядування;
 • забезпечує знання та навички щодо збалансованого економічного розвитку, формування та реалізації державної політики, прикладного аналізу політики;
 • охоплює комплекс дисциплін управлінського, аналітичного, економічного, політологічного та правового спрямування.
 • передбачає формування системних компетентностей та програмних результатів навчання, пов’язаних з вирішенням кризових проблем розвитку України на засадах інноваційних механізмів публічного управління.

ВІДМІННОСТІ НАВЧАННЯ НА ПРОГРАМІ:

 • досвід спілкування з фахівцями, які створюють та реалізовують політику на державному та місцевому рівнях, зокрема у фінансово-економічній, соціальній, інформаційній сферах;
 • застосування в навчанні комп’ютерних технологій та методик з реальної практики публічного управління на рівні країни, територіальних громад, міст;
 • інтерактивне та креативне спілкування сприяє формуванню лідерських навичок та командної роботи, критичного мислення та медіаграмотності;
 • проходження практики в центральних та місцевих органах влади, наукових установах, неурядовому секторі, яка сприяє подальшому успішному працевлаштуванню.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

в органах державної влади та органи місцевого самоврядування, державних підприємствах, недержавних та громадських організаціях на посадах спеціалістів, керівників, консультантів, радників, зокрема у:

 • центральних органах влади – Апарат Верховної Ради України, Офіс Президента України, Міністерства, Державні Агенства Державні бюро та ін;
 • місцевих органах влади – державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад;

а також в інших установах, зокрема:

 • міжнародних організаціях та консалтингових компаніях;

 • громадських організаціях, публічних установах та інших компаніях.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

 • розуміти процеси, що відбуваються в системі публічного управління та в національній економіці, а також законодавство, що їх регулює;

  здійснювати аналіз та оцінювання державної політики, зокрема у фінансово-економічній, соціальній, інформаційній та інших сферах;

 • використовувати методи стратегічного планування та проектного менеджменту в діяльності органів публічного управління;

 • здійснювати оцінку та обґрунтовувати заходи європейської інтеграції України;

 • здійснювати аналіз та розробку державних та муніципальних послуг, зокрема із застосуванням DATA-менеджменту;

 • оцінювати функціонування публічної служби, використовуючи положення публічного та адміністративного права;

 • володіти технологіями розробки проєктів наказів, розпоряджень, інструкцій, рекомендацій, планів заходів, які створюються публічними органами влади в процесі публічного управління та адміністрування;

 • обґрунтовувати управлінські рішення у публічній сфері, використовуючи методи кількісного та якісного аналізу;

 • оцінювати якість системи публічного управління та вміти впроваджувати елементи демократичного врядування на державному, регіональному та місцевому рівнях;

 • здійснювати підготовку аналітичних документів для системи публічного управління;

 • визначати доцільність впровадження іноземних кейсів у вітчизняну практику публічного управління.

Остання редакція: 16.05.23