Факультет економiки та управлiння

Оголошення про проведення тематичної платформи «ІННОВАЦІЇ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ» в рамках 86 студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» 24 квітня -15 травня 2019 року13 Березня 2019р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра національної економіки та публічного управління

 

86 СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти»

 

24 квітня - 15 травня 2019 року

 

Мета організації конференції - залучення широкого кола студентів до науково-дослідної роботи та підвищення рівня її результативності.

 

До участі в конференції запрошуються студенти І-V курсів усіх університетів України, що навчаються за фаховим спрямуванням з економіки та публічного управління.

 

Кафедра національної економіки та публічного управлінняорганізовує такі заходи:

 

Тематична платформа

«ІННОВАЦІЇ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ»

 

Круглий стіл І «Проекти відкритого уряду в Україні: протиріччя та перспективи»

24 квітня 2019 року

для студентів І-ІІ курсів

14.40-15.50 ауд. 237 

Круглий стіл ІІ «Макроекономічні наслідки реформування державного управління в Україні»

24 квітня 2019 року

для студентів ІІІ-Vкурсів

14.40-17.10 ауд. 239

Онлайн-форум у спільноті «Інновації в управлінні публічним сектором економіки»

24 квітня - 15 травня 2019 року

для учасників обох круглів столів

 

Для участі у конференції необхідно до 28 березня 2019 року здійснити онлайн-заявку за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUMr9TKDoT016tIUor8GHBTx7s--s7zBGrhUoQJ0vH9wpgSw/viewform?

usp=sf_link

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТЕМАТИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ

(загальне керівництво)

 • Малий І.Й. – д.е.н., професор, завідувач кафедри;
 • Ємельяненко Л.М. – д.е.н., професор кафедри;
 • Федірко Н.В. –  к.е.н., доцент кафедри.

 

МОДЕРАТОРИ ЗАХОДІВ:

 

Круглий стіл І  «Проекти відкритого уряду в Україні: протиріччя та перспективи»

 • Малий І.Й. – д.е.н., професор, завідувач кафедри;
 • Тищенко О.П.– к.е.н., професор кафедри;
 • Куценко Т.Ф..– к.е.н., доцент кафедри;
 • Сабадош Г.О.– к.е.н., доцент кафедри.

 

Круглий стіл ІІ:«Макроекономічні наслідки реформування державного управління в Україні»

 • Радіонова І.Ф. – д.е.н., професор кафедри;
 • Ємельяненко Л.М. – д.е.н., професор кафедри;
 • Никифоров А.Є.– д.е.н., професор кафедри;
 • Костенок Я.О. –  к.е.н., доцент кафедри.

 

Контакти:

Адреса:

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра національної економіки та публічного управління, кімн. 257.

Телефон: (044) 371-61-77 кафедра національної економіки та публічного управління.

Е-mailkmdu@kneu.edu.ua

 

ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ

Усі роботи будуть проходити перевірку на плагіат!

Унікальність тексту повинна складати не менш ніж 80%. Перевірити текст на унікальність можна за посиланням: https://content-watch.ru/text/ або з використанням інших доступних ресурсів. Відповідальність за перевірку на плагіат покладається на наукового керівника.

 

ОЦІНЮВАННЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Участь студентів у конференції оцінюється експертною комісією для визначення переможців.

 

Критерії та шкала оцінювання тез доповідей

Критерії

   Шкала  

Якість  тез доповіді (обґрунтованість, практична значущість, глибина аналізу та ін.).

0;5…50 балів

Якість та змістовна цінність супровідної презентації результатів дослідження

0;5…25 балів

Активність учасника у онлайн-форумі, якість його коментарів та відповідей на запитання.

0;5…25 балів

РАЗОМ

100

 

 

Усі учасники конференції отримують сертифікат. Наявність сертифікату є підставою для отримання додаткових балів з дисципліни кафедри, що вивчається у поточному семестрі, у кількості, яка визначається та рекомендується експертною комісією відповідно затверджених кафедрою критеріїв.

 

Доповіді студентів, які позитивно пройшли  експертну оцінку, будуть рекомендовані для розміщення уЗбірнику тез доповідей студентської конференції в електронному форматі на офіційному сайті КНЕУ. Статті студентів-переможців будуть рекомендовані до опублікування в електронному періодичному виданні «Молодіжний економічний дайджест».

 

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН-ФОРУМІ

Онлайн-форум конференції передбачає обговорення матеріалів у формі коментарів та запитань учасників протягом 6-15 травня 2019 року. Для онлайн-участі у роботі конференції необхідно приєднатись до спільноти Інтернет-порталу наукових конференцій «Інновації в управлінні публічним сектором» за посиланням: https://conferencekneu.wordpress.com/ .

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

1.        Текст тез готується українською мовою обсягом  2-3 сторінки А4.

2.        Назва файлу з тезами – англійськими літерами відповідно до прізвища студента (прикл.: Ivanov A.doc).

3.        Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word 2003, шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, міжстроковий інтервал – 1,5,  абзац – 10 мм, поля – 20 мм, номер сторінки не проставляти. При наборі формул використовується редактор формул Microsoft Equation, вмонтований в Microsoft Word.

4.        Праворуч від середини аркуша друкуються прізвище та ініціали автора, в дужках факультет і курс (прикл.: Іванов Андрій Іванович, (ф-т маркетингу, III курс), для студентів магістратури вказується «магістрант» замість курсу (прикл.: Іванов Андрій Іванович, (ф-т маркетингу, магістрант).

5.        Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез великими літерами (14, жирний). Між назвою тез та текстом – відстань 1 інтервал. Після тексту доповіді через 1 інтервал вказується список літератури, який використовувався при написанні тез.

6.        Стандарти оформлення рисунків та таблиць представлені в п.1.4. Методичних рекомендаціях до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів.

7.        Тези доповідей подаються разом із рекомендацією наукового керівника в електронному та друкованому варіантах. Електронний варіант надсилається на e-mail kmdu@kneu.edu.ua. Паперовий варіант подається за підписом наукового керівника з висновком про результати перевірки на плагіат.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ТЕЗ ДОПОВІДІ

 • Актуальність дослідження.
 • Постановка проблеми (ступінь дослідженості та мета роботи).
 • Результати дослідження.
 • Висновки.

Зразок оформлення тез доповіді

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

1.    Презентація готується мовою доповіді у програмі Microsoft PowerPoint (до 10 слайдів).

2.    Назва файлу з презентацію – англійськими літерами відповідно до прізвища студента (приклад: Ivanov A.pptx)

3.    На титульному аркуші презентації вказуються організатори та назва конференції / тематичної платформи, назва доповіді, ім’я, прізвище та реквізити учасника, прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, посада та місце роботи.

Робочі слайди презентації повинні вміщувати ілюстрацію результатів дослідження з посиланням на використані літературні джерела.

Зразок оформлення презентації

 

Приклади оформлення посилань на літературні джерела