Факультет економiки та управлiння

Історія кафедри

Кафедра національної економіки та публічного управління – є провідною навчальною структурою у підготовки фахівців з державного управління та місцевого самоврядування. Для публічних службовців необхідним є набуття професійних компетенцій в сфері управління, методології аналізу трансмісійного впливу органів влади на економіку, цілісного розуміння механізмів публічного управління на різних його рівнях – того комплексу знань та компетенцій, які не можна набути інтуїтивно поза спеціалізованим закладом вищої освіти. Тому виховання  фахівців в галузі публічного управління та адміністрування на сьогодні є ключовим орієнтиром діяльності кафедри.

Зародження кафедри відбулось на початку 60-х років ХХ століття під впливом підвищення ролі економічних методів в управлінні народним господарством, що зумовило необхідність розширити підготовку економістів і підвищити вимоги до їх професійного рівня. У першу чергу це стосувалося підготовки економістів-плановиків, оскільки в тих умовах планування було головною функцією державного управління економікою. Відтак, у 1961 р. було відкрито нову спеціальність "Планування народного господарства", а згодом, у 1963 р. було утворено нашу кафедру, перша назва якої — кафедра планування народного господарства.

Колектив кафедри (1975 рік)

 

Першим завідувачем кафедри став доцент А.П. Степанов, який очолював її протягом десяти років (1963-1972 рр.).

Завідувач кафедри 1963-1972 рр.
доцент 
Архип Петрович Степанов

 

Першочерговою задачею того часу було формування науково-педагогічного потенціалу кафедри, на якій наприкінці 60-х років працювало 12 викладачів, з яких дев'ять - кандидатів економічних наук. Тоді було здійснено розробку та методичне забезпечення базової навчальної дисципліни "Планування народного господарства", за якою у 1966 р. було видано перший в Україні підручник з (автори М.Г. Колодний, А.П. Степанов) та двох випусків збірника навчальних завдань із цієї дисципліни (1968 р, 1972 р.). Поряд із цим кафедра розроблила кілька нових спецкурсів, серед яких "Плановий баланс народного господарства", "Ціни і ціноутворення", "Ефективність капіталовкладень і нової техніки" тощо.

Значний крок у своєму розвитку зробила кафедра в період другого десятиліття своєї діяльності (1972-1982 рр.), коли на її очолював професор І.І. Іщенко.

Завідувач кафедри 1972-1982 рр.
професор
 Іван Ілліч Іщенко

 

У цей період продовжувалося зростання кадрового потенціалу кафедри, унаслідок чого в кінці 80-х років ХХ століття вона налічувала вже більше 20-ти викладачів.

 

Колектив кафедри (1978 рік)

 

У цей період відбулось удосконалення робочих навчальних планів та програм дисциплін відповідно до змін, які відбувалися в економічному житті. Крім того, були освоєні нові дисципліни: планування місцевого господарства, витрати виробництва. Окрім того, було видано нові підручники, які відповідали найвищим вимогам того часу, зокрема "Плановий баланс народного господарства" (В.Ф. Задорожний, О.М. Тітьонко, 1976 р.), "Ціни і ціноутворення в СРСР" (А.Г. Савченко, А.Г. Яремчук, 1978 р.), "Планування собівартості продукції в галузях народного господарства" (за ред. І.І. Іщенка, два видання: 1975 р., 1980 р.). Також відбулась активізація наукових досліджень. Крім досліджень на держбюджетних засадах, розроблялися дві наукові теми на господарсько-договірній основі. На базі наукових досліджень викладачами було опубліковано ряд наукових статей у провідних журналах, зокрема "Економіка України", "Планове господарство", "Економічні науки" тощо. Було опубліковано кілька монографій, серед яких "Планування в системі господарського механізму" (І.І. Іщенко, 1981 р.) та "Ціни і ціноутворення в промисловості місцевих будівельних матеріалів" (А. Г. Савченко, 1976 р.). Позитивні зміни відбулися також в науково-дослідній роботі студентів, яка пройшла шлях від наукового гуртка до обов’язкового елемента навчального процесу. Визначною стала також участь викладачів кафедри у підготовці спеціалістів та науковців для іноземних країн. У цей період багато країн Азії, Африки, Латинської Америки виявляли великий інтерес до вивчення планової економіки і тому направляли студентів та аспірантів на навчання в нашу країну за спеціальністю "Планування народного господарства". Крім того, ряд доцентів кафедри були відряджені за кордон для роботи в університетах деяких країн: Республіка Куба (В.Ф. Задорожний, О.А. Цуруль, А.Г. Яремчук), Мозамбік (Б.А. Іващенко), Малі (А.Г. Ягодка).

Подальшого розвитку набула кафедра в 1982-1987 рр., коли її очолював професор В.С. Найдьонов.

Завідувач кафедри 1982-1987 рр.
професор 
Віктор Сергійович Найдьонов

 

Даний період в історії країни можна назвати періодом економічного застою та політичної нестабільності. За цих умов суттєвих змін у навчальних планах і програмах дисциплін не відбулося. До формальних змін можна віднести лише зміну назви основної дисципліни "Планування народного господарства" на "Планування економічного і соціального розвитку". Основні зусилля кафедри були спрямовані на підвищення ефективності наукової діяльності та втілення її результатів у навчальний процес. У цей період уперше в історії кафедри два викладачі захистили докторські дисертації (доценти А.Г. Савченко і Ю.С. Поживілов). Результати наукових досліджень кафедри знайшли своє відображення в навчальних та наукових публікаціях. Було опубліковано три підручники, зокрема "Планування економічного і соціального розвитку" (за ред. І.І. Іщенка, 1983 р.), "Планове ціноутворення" (А.Г. Савченко, А.Г. Яремчук, 1984 р.), "Плановий баланс народного господарства" (В.Ф. Задорожний, О.М. Тітьонко, 1984 р.). Також опубліковаана монографія "Ціноутворюючі фактори в соціалістичному господарстві" (А.Г. Савченко, 1983 р.).

У червні 1987 р. кафедру очолив професор А.Г. Савченко.

  

Завідувач кафедри 1987-2008 рр.
професор 
 Анатолій Григорович Савченко

 

Цей рік став ключовим у складі того етапу історії, який дістав назву "перебудова". Особливістю цього етапу було намагання політичного керівництва Союзу РСР вивести економіку країни із застійного стану. Задля цієї мети в 1987 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон "Про державне підприємництво". Для втілення в життя цього закону було видано комплекс постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, які передбачали перебудову господарського механізму і переведення підприємств і галузей економіки на повний госпрозрахунок і самофінансування.

Під впливом перебудови в 1987 р. замість спеціальності "Планування народного господарства" було введено більш широку спеціальність "Економічне і соціальне планування". В її межах кафедра продовжила готувати фахівців за спеціалізацією "Планування народного господарства". За цих умов головні зусилля викладачів були спрямовані на суттєве оновлення всіх навчальних дисциплін. У цей період вдалося опублікувати новий підручник "Планування економічного і соціального розвитку" (за ред. І.І. Іщенка, 1991 р.). Певні результати були отримані і в науково-дослідній роботі. Так, у 1991 р. докторську дисертацію захистив доцент Б.Я. Панасюк.

Незважаючи на певні здобутки, розвиток кафедри на цьому етапі стримувався помітною ерозією командно-адміністративної системи, яка в 1991 р. закінчилася розпадом Радянського Союзу і проголошенням незалежності України. Отримання Україною незалежності започатковувало трансформацію планової економіки в змішану економічну систему, в якій не план, а ринок перебирає на себе роль головного регулятора економіки. Це поставило кафедру перед необхідністю радикальної перебудови. Особливо тяжкими були 1991-1992 рр. У ці роки припинився набір студентів на спеціальність "Економічне і соціальне планування", а нову спеціальність "Державно-муніципальний менеджмент" було відкрито лише у 1993 р. Тоді ж кафедру  було перейменоваано на кафедру державного регулювання економіки,

Відтоді головні зусилля кафедри були спрямовані на розробку дисциплін ринкового спрямування. Проте, зазначена спеціальність проіснувала лише один рік. У 1994 р. вона була трансформована в спеціальність "Адміністративний менеджмент". Одночасно з цим в Україні було запроваджено ступеневу систему вищої освіти, згідно з якою кафедра перейшла на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Однак на цьому зміни в діяльності кафедри не закінчилися. У 1997 році спеціальність "Адміністративний менеджмент" була переведена до групи спеціальностей, за якими можуть навчатися лише особи, які мають повну вищу освіту. Тому з 1998 р. кафедра перейшла на підготовку фахівців за спеціалізацією "Менеджмент державних установ" у межах спеціальності "Менеджмент організацій". З 1997 р. назву кафедри було змінено на кафедру макроекономіки та державного управління.

Колектив кафедри (1999 рік)

 

Формування парадигми наукової школи кафедри відбулось ще на початку 2000-х років, коли її колективом під керівництвом доктора економічних наук, професора А.Г. Савченка обґрунтовано методологічні засади макроекономічної державної політики в умовах соціально-орієнтованого ринкового господарювання України, що реалізується на засадах відкритої зовнішньої політики. Наукові розробки фундаторів школи втілилися у багатьох наукових публікаціях, включно з підручниками з макроекономіки, макроекономічної політики, макроекономічного аналізу тощо. Підготовлені в цей період магістри освітньої програми "Державне управління економікою", підготовка за якою здійснювалась кафедрою упродовж майже 20 років в рамках спеціальності "Менеджмент", отримували достатні компетентності для працевлаштування в різних органах державної та місцевої влади.

 

Колектив кафедри (2005 рік)

 

Новітній етап розвитку кафедри розпочався 2008 р., коли її очолив професор І. Й. Малий, визнаний педагог, відмінник освіти України, відзначений Почесною грамотою Міністерства освіти України, подякою Кабінету Міністрів України, грамотою Верховної Ради України.  

Після світової фінансово-економічної кризи 2008 року, яка виявила недієвість сформованих на той час в Україні інструментів публічної політики та слабкість інституту держави у вирішенні кризових проблем, кафедрою було розпочато цикл міжнародних наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів), присвячених проблемам модернізації антикризового управління національною економікою. В ці роки кафедрою сформована наукова концепція, спрямована на вирішення наукового завдання щодо обґрунтування шляхів антикризового публічного управління національною економікою в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності.

Завідувач кафедри 2008-2021 роки 
професор  Іван Йосипович Малий

Колектив кафедри (2012 рік)

 

Надалі зусилля колективу кафедри спрямовані на створення нового покоління державних стандартів в галузі вищої освіти та реалізацію програми інноваційного розвитку університету.

Під керівництвом професора І.Й. Малого у відповідь на сучасні глобалізайні виклики та нагальну необхідність антикризового реформування системи державного управління України розпочалося активне вдосконалення всіх навчальних планів і програм кафедри. В навчальний процес запроваджено новів навчальні дисципліни, які висвітлюють засади ефективного функціонування держави в ринковому середовищі, серед яких "Державне та регіональне управління", "Макроекономічний консалтинг", "Моніторинг макроекономічної динаміки", "Прогнозування соціально-економічних процесів", "Оцінка ефективності державних управлінських рішень", "Управління економічним розвитком територіальних одиниць", "Публічне адміністрування", "Муніципальні фінанси", "Економіка суспільного сектору", "Управління економічним потенціалом міста", "Інвестиційно-інноваційна політика", "Національні рахунки в державному управлінні".

Колектив кафедри (2013 рік)

 

Колективом кафедри докорінно вдосконалено концепції існуючих навчальних курсів, що надають системні уявлення про взаємозв’язки національної економіки, макроекономічні дисбаланси, основні інструменти макроекономічної політики та особливості аналізу макроекономічних процесів. Це знайшло відображення у опублікованих нових навчальних посібниках, зокрема "Національна економіка" (С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін., 2011), "Макроекономічна політика" (І.Й. Малий, А.Г. Савченко, В.С. Волощенко та ін., 2013), "Економіка суспільного сектору" (Д.П. Єфремов, Н.В. Федірко, 2014), "Макроекономічний аналіз національної економіки" (І.Ф. Радіонова, В.І. Усик, 2015).

Інноваційні наукові дослідження та навчально-методичні розробки колективу кафедри отримали підтвердження авторськими свідоцтвами, виданими Державною службою інтелектуальної власності (І.Ф. Радіонова, А.Є. Никифоров, Л.М. Ємельяненко, В.І. Усик, Д.П. Єфремов, Н.В. Федірко).
З метою підвищення компетентності викладачів, забезпечення уніфікованого підходу до викладання дисциплін, а також взаємного обміну дослідницьким досвідом на кафедрі організована робота науково-методичних семінарів, під час яких здійснюється обговорення навчальних дисциплін і наукових досліджень.

На матеріалах наукових розробок викладачів кафедри було підготовлено та захищено 4 докторських дисертації, зокрема у 2013 році - Ємельяненко Л.М., Тищенка О.П., Никифорова А.Є., у 2015 р. - Алімпієва Є.О., у 2020 р. - Усик В.І., а також 8 кандидатських дисертацій. На базі наукових розробок було видано понад 10 монографій.

Зі створенням у 2017 році в Україні та в університеті спеціальності вищої освіти 281 "Публічне управління та адміністрування" кафедра сконцентрувала свої дослідження на таких основних напрямках, як аналіз та моделювання макроекономічної політики уряду, управління та адміністрування публічного сектору національної економіки, інструментарій публічного управління за умов макроекономічної невизначеності, інституційний дизайн антикризового публічного управління. 

У 2017 році відповідно до нових стандартів вищої освіти кафедрою було вперше розроблено та апробовано нові освітньо-професійні програми, зокрема для здобувачів першого (бакалаврсього) рівня вищої освіти "Публічне управління та адміністрування" (за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" - проектна група у складі І.Й. Малого, Д.М. Котенок, та ін.) та "Національна економіка" (за спеціальністю 051 "Економіка" - проектна група у складі А.Є.Никифорова, Н.В. Федірко та ін.), для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти "Управління публічним сектором економіки" (за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" - проектна група у складі Л.М. Ємельяненко, І.Й. Малого та ін.), для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (проектна група у складі І.Й. Малого, А.Є. Никифорова, О.П. Тищенка та ін.)). 

У 2018 році у відповідь на нові стандарти вищої освіти кафедру було перейменовано у кафедру національної економіки та публічного управління.

Колектив кафедри (2019 рік)

 

Починаючи з 2020 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування", а також докторів філософії - за спеціальністю 051 "Економіка" (за напрямком "Публічне управління економікою". 

У 2021 році на кафедрі було відкрито нову освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти «Цифрове врядування», покликану надати здобувачам компетентності щодо цифрової трансформації публічної сфери та  сучасних цифрових механізмів публічного управління та адміністрування. Керівником проектної групи цієї освітньої програми став доктор наук з державного управління, доцент О.В. Карпенко. Новими освітніми компонентами програми стали навчальні дисципліни "Державна політика цифрового розвитку", "Право та нормопроектування у цифровому врядуванні", "Сервісна діяльність органів публічної влади", "Цифрові комунікації та зв'язки з громадськістю у публічному управлінні", "Інформаційні війни та цифрова безпека", "Цифрові технології у публічному управлінні". У вересні 2021 року О.В. Карпенко очолив кафедру національної економіки та публічного управління.

 

Завідувач кафедри з 2021 року
д.держ.упр. Олександ Валентинович Карпенко

 

Сучасна навчальна та наукова діяльність кафедри спирається на фундаментальну гіпотезу про можливість ефективного функціонування національної економіки лише за умов створення релевантної системи публічного управління з відповідними механізмами, алгоритмами, правилами та інститутами публічної влади.

Колектив кафедри (2021 рік)

 

Серед пріоритетів науково-дослідної діяльності кафедри - участь викладачів кафедри увиконанні науково-дослідних робіт, міжнародне наукове співробітництво, зокрема та в рамках проектів Erasmus+, наукове співробітництво викладачів кафедри з понад 30 зовнішніми організаціями, організація наукових заходів, серед яких студентські конференцій КНЕУ, методологічні та фахові семінари, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, Всеукраїнський конкурс учнівських наукових есе, публікації наукових статей та монографій, а також участь у міжнародних наукових конференціях, підготовка аспірантів та проведення захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та ін.

Остання редакція: 29.03.22