Факультет економiки та управлiння

Про кафедру

Кафедра національної економіки та публічного управління – є провідною навчальною структурою у підготовки фахівців для органів державного управління економіки та місцевого самоврядування.

Сучасне реформування економіки України вимагає від державних службовців набуття професійних компетенцій в сфері державного менеджменту, оволодіння ґрунтовними знаннями з методології аналізу трансмісійного впливу органів влади на економічну систему, а також цілісного розуміння механізмів державного регулювання економікою на різних його рівнях – того комплексу знань та компетенцій, які не можна набути інтуїтивно поза межами стін спеціалізованого вищого навчального закладу. Тому виховання нового покоління фахівців в галузі державного управління економікою на сьогодні є ключовим орієнтиром діяльності кафедри.

 

Освітні програми кафедри бакалаврського рівня:

З 2016 року

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

З 2016 року

(з 2018 року набір не здійснюється)

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація "Національна економіка" 

З 1997 року

(з 2016 року набір не здійснюється)

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент  і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Спеціалізація "Менеджмент державних установ"

 

Освітні програми кафедри магістерського рівня:

З 2016 року

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

З 1997 року

(з 2016 року набір не здійснюється)

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Магістерська програма «Державне управління економікою»

 

Освітня програма кафедри післядипломної підготовки (аспірантура та докторантура):

З 2017 року

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

З 1997 року

(з 2017 року набір не здійснюється)

Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

 

 

Якість професійної підготовки випускників кафедри забезпечується за рахунок постійного удосконалення структури навчального процесу, розробки нових освітніх продуктів, впровадження компетентнісного підходу із одночасним розширенням прогресивних освітніх технологій і методик викладання, що базуються на використанні можливостей інформатизації та комп’ютеризації. 

 

Внесок кафедри у розвиток вітчизняної науки та освіти

На початку 90-х років після трансформації планової економіки України в змішану ринкову економічну систему кафедрою було радикально перебудовано ключову наукову методологію та в короткий термін створено нову ринково орієнтовану наукову школу. Вперше в історії вітчизняної науки та освіти кафедрою започатковано дослідження теорії макроекономіки та державного управління, а також розроблено базові навчальні дисципліни, які розкривали ринкові закони та закономірності функціонування національної економіки, зокрема «Макроекономіка», «Система макроекономічного рахівництва», «Державне регулювання економіки», «Ціни та цінова політика».

В останні роки кафедрою проведено ряд визначних наукових заходів, які пов’язані з активним розгортанням наукових досліджень та поширенням ідей нової наукової школи з проблем державного антикризового управління. Зокрема, проведено цикл науково-практичних конференцій, присвячених проблемі публічного антикризового управління:

2010 р. - Всеукраїнська наукова конференція «Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні»

2013 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації»

2014 р. – Міжкафедральний науково-методичний семінар «Модернізація державного управління соціально-економічним розвитком України».

2015 р. – ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Антикризове управління економікою України: нові виклики" 

2016 р. – IV  Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація управління національною економікою"

2018 р. - Круглий стіл «Публічне управління економікою України в умовах загроз державності»

Презентація кафедри у виданні ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", присвяченому 110-річчю університету

 
Остання редакція: 08.02.19