Факультет економiки та управлiння

Дисципліни бакалаврського рівня (архів)

Остання редакція: 23.03.20
Адміністративний менеджмент

Адміністративний менеджмент належить до тих спеціальних дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну фахову підготовку бакалаврів з менеджменту організацій.Однією з головних задач діяльності адміністративного апарата, як приватних фірм, так і державних організацій, є організація ефективної діяльності структурних підрозділів, з метою реалізації діючих задач даної організації

Економіка галузевих ринків

Розкривається галузева структура національної економіки та особливості функціонування галузевих ринків, показники, що характеризують конкурентне середовище на окремих ринках та в національній економіці загалом; висвітлюється роль державного регулювання у функціонуванні галузевих ринків країни, методів та інструментів його впливу на економіку; визначаються особливості формування міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної продукції

Макроекономіка (Поглиблений курс)

Макроекономіка належить до базових дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну економічну підготовку бакалаврів всіх спеціальностей напрямів     “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”. Проте курс «Макроекономіка (поглиблений курс)» розширює базові знання з макроекономіки і тому призначений для навчання бакалаврів за напрямом “Менеджмент державних установ” усіх форм навчання

Економічне оцінювання регіонального розвитку

Метою дисципліни є розкриття ролі, основних цілей, методів та теоретико-методичних основ  аналізу соціально-економічних процесів, що відбуваються на регіональному рівні національної економіки, дати студентам теоретичні знання та практичні навички з методики проведення аналізу регіонального розвитку.

Завданнями дисципліни є забезпечення студентів знаннями та навичками стосовно:

  •    сутності, мети і завдань оцінки та аналізу регіонального розвитку;
  •    теоретичних основ та методології оцінки й аналізу регіонального розвитку;
  •     процедури та напрямів здійснення моніторингу регіональних ситуацій та регіональних проблем;
  •     інституційного та правового забезпечення регіонального розвитку;
  •     методики оцінки та аналізу природно-ресурсного потенціалу та рівня соціально-економічного розвитку регіону;
  •     особливостей здійснення аналізу інвестиційної привабливості та інвестиційних процесів в регіоні та фінансового забезпечення регіонального розвитку;
  •   здійснення практичних розрахунків щодо оцінки й аналізу демографічної ситуації та ринку праці, рівня життя та розвитку соціальної інфраструктури, екологічної ситуації  в регіоні;
  •     існуючих підходів, з врахуванням зарубіжного досвіду, щодо оцінки й аналізу людського розвитку на регіональному рівні
Макроекономічний консалтинг

Дисципліна «Макроекономічний консалтинг» вивчає теоретико-методичний інструментарій здійснення консультаційної діяльності з проблем фінансової стабілізації, бюджетної політики, фіскальної  та грошово-кредитної політики, ринку цінних паперів та фондового ринку, макроекономічного прогнозування   Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців

Моніторинг макроекономічної динаміки

Метоювивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та умінь обробки та аналізу інформації про зміни макроекономічних показників,  набуття практичних навичок проведення комплексної діагностики макроекономічної динаміки та здатність оцінювати макроекономічні зміни, виявляти тенденції та закономірності з використанням особливих інструментів економічного аналізу

Оцінка ефективності державних управлінських рішень

Дисципліна спрямована на систематизацію та набуття теоретико-практичних знань з економічного вимірювання соціально-економічних наслідків з управлінських рішень різних організаційно-економічних рівнів функціонування національної економіки.

Система національних рахунків (Каф. Макроекономіки та державного управління)

Дисципліна “Система національних рахунків ” відноситься до вибіркових дисциплін, спрямованих на забезпечення професійної підготовки бакалаврів з економічної теорії.

      Мета дисципліни полягає в тому, щоб надати студентам знання, закріпити вміння та навички відповідно до професійної компетенції із застосуванням методологічного апарату системи національних рахунків (СНР) для використання в економічній практиці основних макроекономічних показників і співвідношень на макрорівні, для обґрунтування управлінських рішень органів державної влади

Стандартизація та сертифікація

Метою опанування дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з оцінки та підтвердження відповідності якості та безпеки товарів, та методичними навичками з питань роботи зі стандартами, технічними регламентами та іншими нормативними та технічними документами. При цьому в центрі уваги дисципліни перебувають категорії й параметри, які відображають взаємодію держави та бізнесу в сфері стандартизації, регіональні стандарти, захист споживчого ринку, застосування міжнародних стандартів в Україні

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста

Метою вивчення дисципліни є розширення сучасного управлінського світогляду та стратегічного мислення, розвиток практичних навичок обґрунтування та прийняття стратегічних рішень для підвищення ефективності функціонування економіки міста.

Тренінги (Каф. Макроекономіки та державного управління)

Міжпредметний тренінг проводиться для студентів ІІІ курсу спеціалізації «Менеджмент державних установ» (6201/2) і ґрунтується на навчальному матеріалі двох нормативних дисциплін: «Макроекономіка» та «Національна економіка».

Згідно навчального плану на тренінг відведено 36 годин. Час проведення – 5-ий семестр. Це обумовлює особливе місце тренінгу в навчальному процесі

Управління економічним потенціалом міста

Метою дисципліни є формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком економічного потенціалу міста як збалансованої соціально-економічної системи, набуття практичних навичок проведення комплексного аналізу і діагностики рівня використання економічного потенціалу міста як основи ефективного управління

Управління ціноутворенням

Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками з питань методології, управління та формування цін. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії, наукових розробках вітчизняних та закордонних учених, законах та нормативно-правових актах, що діють в українській економіці.
    Завданнями науки ( дисципліни) є забезпечення студентів знаннями та навичками стосовно:
?    теоретичних основ ціноутворення;
?    методики формування цін та її окремих елементів;
?    сутності методів ринкового ціноутворення;
?    формування цін на товари та послуги;
?    особливостей установлення цін  на зовнішньому ринку;
?    методологічних підходів до розробки цінової політики держави;
?    цілей і методів державного регулювання цін та його вплив на економічні процеси

Макроекономіка (курс.роб)

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення студентами нормативного рівня знань з профільних дисциплін; формування досвіду самостійної роботи з наукової та іншою літературою, статистичними даними та матеріалами практики державного управління; набуття вмінь пов’язувати свої знання з практикою. Курсова робота допомагає студенту систематизувати отримані теоретичні знання, перевірити якість цих знань, оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень