Факультет економiки та управлiння

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 01.03.16
Економіка інновацій

Мета вивчення дисципліни: поглиблення знань студентів у теорії інновацій, сфері розроблення інноваційної політики держави та її впливу на становлення моделі економіки інновацій, способах забезпечення базисних умов інноваційно-інтенсивного типу економічного зростання на основі науково-технічних досягнень країни; формування у студентів навичок аналізу проблем інноваційного розвитку через взаємозв’язок структурної перебудови економіки і концентрації інвестиційних ресурсів на проривних напрямах економічного і науково-технічного прогресу; вивчення міжнародного досвіду про стратегії інноваційного розвитку, освоєння інновацій у контексті зміни технологічного способу виробництва з відповідними змінами ролі державного регулювання економіки і створення сприятливих інституціональних, науково-освітніх і соціальних умов такого розвитку

Економіка сталого розвитку

Мета дисципліни:ознайомлення студентів з теорією сталого розвитку, аналіз основних концептуальних підходів до забезпечення сталого розвитку.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів концептуальну уяву щодо сутності, цілей, методів, інструментів та принципів сталого розвитку.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

 • вміти визначати головні принципи та фактори, які впливають на сталий розвиток;
 • здійснювати порівняльний аналіз поточних теорій в галузі екології, економіки, соціальних і політичних наук в контексті сталого розвитку;
 • оволодіти знаннями ряду методів та інструментів для оцінки політики у сфері сталого розвитку;
 • аналізувати здійсненність політичних заходів щодо сталого розвитку на національному та глобальному рівнях;
 • визначати рівень впливу міжнародних інститутів щодо реалізації концепції сталого розвитку
Економіка суспільного сектора

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основами теорії суспільного сектора; систематизувати знання щодо сутності і закономірностей функціонування суспільного сектору економіки. 

Завдання дисципліни: сформувати у студентів концептуальну уяву щодо сутності, цілей, методів, інструментів та принципів функціонування суспільного сектора економіки

Економічна компаративістика

Мета науки: поглиблене вивчення та дослідження різних типів та видів економічних систем, їх структури та динаміки розвитку, а також причин і форм відмінностей між економічними системами.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент:

 • отримає цілісне уявлення про саму економічну систему, а саме про її структурні елементи та функціонування власне системи;
 • закріпить отримані навички теоретичного аналізу, а також сформовані навики пошуку та відбору вихідних даних, вірної постановки дослідницьких завдань, обґрунтування та формування висновків;
 • навчиться звертати увагу на розробку категорійно-логічного апарату і алгоритмів порівняльно-історичного аналізу розвитку різних типів та видів економічних систем у розрізі економічної, інституційної, історичної, соціальної динаміки;
 • навчитися здійснювати аналітичне оцінювання ефективності функціонування економічних систем
Економічна теорія грошей

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань стосовно теоретико-методологічних основ та головних закономірностей становлення та функціонування грошей, а також тих головних теоретичних поглядів, які супроводжували цей історичний процес.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку самостійної роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Економічна теорія політики

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з концептуальними основами економічної теорії політики, інтепретацією політичного вибору суспільства з позицій економічної теорії.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів навички застосування методології економічної науки для розуміння логіки формування політичного вибору суспільства, усвідомлення принципів прийняття  оптимальних політичних рішень

Економічний розвиток

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань стосовно закономірностей господарського прогресу, логіки і механізмів переходу від однієї господарської структури до іншої, розуміння місця та історичного значення сучасних господарських перетворень у загально-історичному процесі господарських змін.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку самостійної роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Методологія та методика студентських наукових досліджень

Мета дисципліни: поглиблення знань студентів щодо загальних принципів, цілей та аналітичного інструментарію теоретичних і прикладних досліджень соціально-економічних процесів в сучасному суспільстві.

Завдання дисципліни: ознайомити студентів з провідними методологічними концепціями сучасної економічної науки та надати навичок формування й застосування цілісного набору аналітичних інструментів дослідження соціально-економічних процесів

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студенти:

 • усвідомлять роль методологічної цілісності мети дослідження, його методів, принципів трактовки емпіричних даних і кількісних результатів;
 • опанують базові прийоми формулювання мети, завдань, вибору теоретичної концепції та прийомів дослідження соціально-економічних процесів;
 • набудуть здатності визначати сферу коректного застосування методичних прийомів наукового дослідження та межі прикладного застосування його результатів
Моделі людини в економічній теорії

Мета дисципліни: поглиблення знань студентів щодо характеру відображення людини в економічній теорії, її цілей та мотивів діяльності, вибору благ та ресурсів.

Завдання дисципліни:

 • висвітлення основних характеристик відображення людини в економічній теорії, її цілей та мотивів діяльності, вибору благ та ресурсів;
 • вивчення моделі людини в контексті проблеми міждисциплінарних досліджень в суспільних науках;
 • застосування моделей людини в дослідженні економічних проблем
Національна економіка (К-ра Політичної економії)

Мета дисципліни: аналіз закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Завдання дисципліни: розкрити загальне та особливе в національній економічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство

Основи теорії економічної динаміки

Мета дисципліни: оволодіння знаннями про циклічний характер економічної динаміки, закономірності економічних циклів, найважливіші причини циклічних криз (економічне піднесення, сильні структурні диспропорції) через призму теорій економічного циклу, монетарні теорії, немонетарної теорії перенакопичення, теорію випереджаючого економічного розвитку; формування в студентів навичок аналізу ефективності економічної політики в довгих хвилях, її інструментарію та ключових завдань і результатів, визначення взаємозв’язку довгострокових і середньострокових хвиль, економічних криз і фінансового сектору

Суспільні фінанси

Мета науки: ознайомлення студентів з фундаментальними принципами теорії суспільних фінансів, її нормативними і позитивними концепціями; систематизувати знання щодо сутності і закономірностей функціонування суспільного сектору економіки.

Завдання науки: сформувати у студентів концептуальну уяву щодо сутності, цілей, методів, інструментів та принципів функціонування суспільних фінансів

Теорія і практика суспільного вибору

Мета дисципліни: наукове обґрунтування предмета засвоєння студентами зв’язків та залежностей між економікою й політикою, спрямованих на зростання добробуту людей на основі сталого розвитку економічної та соціальної сфер.

Завдання дисципліни: наукове обґрунтування предмета «Теорії і практики суспільного вибору» передумови її появи, функції та форми прояву, дослідження змісту суспільного вибору в умовах прямої і представницької демократії, розкриття сутності моделі політичного ділового циклу і можливості застосування її в Україні

Управління людським капіталом

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичної бази та прикладного інструментарію для управління (на рівні підприємства) і регулювання (на рівні суспільства) процесів формування, розподілу, використання й відшкодування людського капіталу.

Завдання дисципліни:

 • теоретичне пояснення сучасних зрушень в змісті й характері праці, тенденцій перерозподілу трудомісткості суспільного продукту між кваліфікаційними групами, рушійних сил оновлення процедур і норм в сфері управління працею на підприємствах та регулювання відтворення кваліфікаційного рівня населення;
 • опанування студентами процедур підготовки і прийняття управлінських рішень щодо управління відтворенням і використанням людського капіталу та моніторингу наслідків таких рішень на рівні організації й суспільства
Філософія економіки

Мета науки: формування у студентів основ системного мислення у процесі пізнання складних соціально-економічних процесів розвитку економіки та суспільства, закладання можливостей пізнання цих процесів на абстрактному, категоріальному рівні та на рівні моделювання варіантів тенденцій, динаміки та форм розвитку із урахуванням морально-ціннісних орієнтирів функціонування людини, суспільства, держави, влади

Тренінги по політичній економії

Тренінг з науки «Політична економія» заснований на використанні технологій у галузі дисциплін гуманітарного та загальноекономічного циклу підготовки та у розрізі дисциплін професійної підготовки бакалаврського рівня. Він виступає завершальним етапом у підготовці бакалаврів з економічної теорії