Факультет економiки та управлiння

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 25.10.19
Вступ до спеціальності

Мета навчальної дисципліни - набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю; формування цілісного представлення у студентів щодо їх майбутньої професії, розуміння сучасних освітніх тенденцій та особливостей навчання, створення можливостей для саморозвитку та самовдосконалення

Макроекономіка

Вивчення дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв’язки в економіці, що знаходять своє відображення через такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція, інфляція, сукупні витрати і валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо

Економікс 1

Базова навчальна дисципліна, яка викладається для студентів І курсу. Нею передбачено надати студентам базові знання з основних макроекономічних концепцій, економічної діяльності на макрорівні, національного доходу, інфляції, безробіття, грошей, функціонування банківської системи, економічного зростання, міжнародної торгівлі, валютного курсу і платіжного балансу

Історія економіки та економічної думки

Історія економіки та економічної думки належить до дисциплін економічної теорії що вивчає історичні факти і події в розвитку господарських систем суспільств, які вплинули на її сучасний стан; здобутки світової економічної думки про господарське життя людей. Вона направлена на формування у студентів сучасного економічного мислення та здатностей використовувати історичний досвід людства в організації господарської діяльності суспільств