Факультет економiки та управлiння

Обговорення освітніх програм

Професійний дорадчий комітет

З метою посилення якості освітніх програм на кафедрі менеджменту було  створено Професійний дорадчий комітет освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Серед представників зовнішніх стейкхолдерів - представники бізнесу: Бугаєв Максим (консалтингова компанія «BusinessAdviser», консультант), Давтян Ваче (підприємець, керівник школи розвитку лідерів «LeaderWay»), Захаренко Юлія (Concert.ua, Head of Project managers), Кірсанова Катерина («Райффайзен Банк Аваль», проєктний менеджер), Колодяжний Леонід (ФК «Здраво», керівник департаменту лікарських засобів), Короткова Ксенія («BIJB», education manager), Матвійчук Галина («Клуб активного відпочинку «Подольський», менеджер), Прендзевська Олена (фінансовий бізнес-консультант), Хитрик Анна (HRD, фінтех компанія).

 

Перший (бакалаврський) рівень освіти

На першому засіданні, яке відбулося 21 грудня 2020 року в форматі он-лайн було обговорено питання проперегляд компонент діючої освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у відповідності до запитів роботодавців.

Протягом місяця було проведено критичний аналіз наявних компонент освітньої програми і запропоновано власне бачення експертів стосовно необхідності оновлення компонент освітньої програми, зокрема, переліку компетентностей, програмних результатів і дисциплін навчального плану.

Результати роботи було подано шляхом заповнення створених документів спільного доступу для подальшого вивчення проєктною групою і розроблення нею проєкту навчального плану на 2021 р. набору.

Результатом такої плідної співпраці стала удосконалена освітньо-професійна  програма «Менеджмент бізнес-організацій», яка була 30.03.2021 обговорена на засіданні професійно-дорадчого комітету, а 07.04.2021 – на засіданні кафедри менеджменту. Проєкт ОПП був представлений до розгляду усім стейкхолдерам: «ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврскому) рівні «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ» - проєкт.

Оновлений варіант ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" пропонується до обговорення на сьогодні.

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати, на електронну пошту  olena.shatilova@kneu.ua або передавати в к. 243 1 корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» протягом 30 днів з дати розміщення.

Гарант освітньо-професійної програми – Шатілова Олена Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/vykladachi_men/Shatilova.O.V/

 

Другий (магістерський) рівень освіти

Аналогічна діяльність була проведена в рамках удосконалення освітньої програми магістерського рівня освіти «Менеджмент бізнес організацій».

За результатами плідної співпраці із представниками дорадчого комітету кафедри менеджменту та університету в цілому, було проведено критичний аналіз наявних компонент освітньої програми і надано рекомендації стосовно необхідності оновлення компонент освітньої програми.

Проєкт оновленої освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» на другому (бакалаврському) рівні вищої освіти було розглянуто 07.04.2021 на засіданні кафедри менеджменту. На даний момент, ОПП представлена до розгляду усім стейкхолдерам. Із текстом ОПП можна познайомитись за посиланням: «ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ» - проєкт.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати, на електронну пошту tetiana.sobolieva@kneu.ua або передавати в к. 243 1 корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» протягом 30 днів з дати розміщення.

Гарант освітньо-професійної програми – Соболєва Тетяна Олександрівна, к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/vykladachi_men/Soboleva.T.O/

 

Обговорення нової освітньої програми «Комплаєнс-менеджмент організацій»

 

14 грудня 2022 року відбулось обговорення актуальності питання професійного розвитку інституту уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Уповноважені є первинною ланкою загальної антикорупційної інфраструктури, які здійснюють свою діяльність в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах, організаціях. Саме на цих фахівців покладається задача з організації та здійснення комплексу заходів із запобігання та виявлення корупції. Всі ці заходи призначені допомогти керівнику забезпечувати діяльність інституції на засадах доброчесності та ефективно управляти корупційними ризиками. Серед викликів, які стримують розвиток цього інституту є відсутність системи професійного розвитку уповноважених як професіоналів, які забезпечують. Було підкреслено, що з метою забезпечення інституційного становлення напряму професійного навчання та розвитку уповноважених у проєкті Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки закладено систему заходів, зокрема розроблення магістерської програми з підготовки антикорупційних уповноважених та проведення першого набору здобувачів освіти на неї вже у 2023 році. Реалізація запланованих заходів можлива в межах співпраці університету, центральних органів виконавчої влади та залучення представників бізнес-організацій, зацікавлених у якісній підготовці фахівців.

В обговорення взяли участь представники Національного агентства з питань запобігання корупції та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана:
Сергій Деркач - керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК;

Катерина Дацко - керівниця відділу професійного розвитку уповноважених підрозділів департаменту
запобігання та виявлення корупції НАЗК;

Олександр Востряков – декан факультету економіки та управління КНЕУ ім. В. Гетьмана;

Михайло Сагайдак – завідувач кафедри менеджменту КНЕУ ім. В. Гетьмана; 

Денис Гризоглазов – в.о. директора навчально-наукового інституту бізнес-освіти ім. А Поручника.

05 січня 2023 року відбулась робоча зустріч щодо створення освітньо-професійної програмина замовлення стейкголдера. Було обговорено основні принципи проєктування освітньої програми, її особливості. Врахування думки основних стейкголдерів дозволяє створити змістовно досконалішу освітню програму, що є запорукою якісної підготовки фахівців. В обговоренні взяли участь представники Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана:

Андрій Бутенко – голова Національного агентства;

Олена Єременко – заступниця голови Національного агентства;
Катерина Дацко - керівниця відділу професійного розвитку уповноважених підрозділів
департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК;

Михайло Сагайдак – завідувач кафедри менеджменту КНЕУ ім. В. Гетьмана.

10 січня відбулось обговорення результатів аналізу досвіду вітчизняних та іноземних освітніх програм підготовки фахівців з комплаєнсу. Освітні програми з комплаєнс-менеджменту вже запроваджені в закордонних закладах вищої освіти, зокрема в США, Італії, Іспанії та інших країнах . Заклади вищої освіти України також мають певний досвід розробки і запровадження освітніх програм антикорупційного спрямування в межах спеціальностей 052 Політологія та 081 Право. Разом з тим, було відзначено, що актуальним є запровадження освітньої програми за спеціальністю 073 Менеджмент, яка стане першою в Україні комплексною програмою з підготовки менеджера у сфері комплаєнсу та управління ризиками організації. Також було відзначено, що серед трендів закордонного ринку праці можна виділити затребуваність комплаєнс офіцерів, які є однією із найбільш високо оплачуваних та необхідних посад у сфері бізнесу (https://www.invensislearning.com/blog/chief-risk-officer-roles-responsibilities/) й фінансів (https://topworkplaces.com/highest-paying-finance-jobs/). В Україні попит на фахівців з комплаєнсу на ринку праці поступово зростає і станом на кінець 2022р. на сайті пошуку роботи (https://rabota.ua ) наявні понад 45 вакансій.

31 січня 2023 року відбулась зустріч проєктної групи з розробки освітньо-професійної програми «Комплаєнс-менеджмент організацій», у склад якої увійшли ключові внутрішні та зовнішні стейкголдери. Було обговорено програмні компетентності та результати навчання, які відповідають вимогам стандарту вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування на другому (магістерському) рівні вищої освіти, професійного стандарту та ринку праці.

На розгляд спільноти пропонується проєкт освітньо-професійної програми «Комплаєнс-менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування на другому (магістерському) рівні. Із текстом проєкту освітньої програми можна познайомитись за посиланням.


Гарант освітньо-наукової програми – Ліфінцев Денис Сергійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту (https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/vykladachi_men/Lifincev.D.S/)


Зауваження та пропозиції просимо надсилати, заповнивши анкету Форма зворотнього зв’язку, на електронну пошту lifintsev.denys@kneu.edu.ua або передавати в к. 243 1 корпусу КНЕУ ім.В. Гетьмана.

 

Третій (освітньо-науковий) рівень освіти PhD

На розгляд спільноти усіх зацікавлених сторін виноситься проект освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 073 «Менеджмент» набору 2021 року.

Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент».

Освітньо-наукова програма заснована на компетентністному підході підготовки докторів філософії (PhD) відповідно до вимог «Тимчасового Стандарту вищої освіти. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Ступінь «Доктор філософії». Галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент", який затверджено Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 30 вересня 2019 р., протокол №2.

Із текстом ОНП можна познайомитись за посиланням: «ОСВІТНЬО – НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-наукововму) рівні «МЕНЕДЖМЕНТ - проєкт.

В процесі розробки та обговорення ОНП було проведено всебічний аналіз усіх її компонентів, здійснено порівняння із ОНП інших ЗВО, а також проаналізовано основні тенеденції на ринку праці з метою отраминня випускниками конкурентних переваг при подальшому працевлаштуванні. Із резутатами проведеного аналізу можна ознайомитись за посиланнями: "Аналіз ОНП інших ЗВО та місії", "Аналіз ринку праці та рейтинги КНЕУ".

Зауваження та пропозиції просимо надсилати, заповнивши анкету, на електронну пошту sahaidak@kneu.edu.ua або передавати в к. 243 1 корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» протягом 30 днів з дати розміщення.

Гарант освітньо-наукової програми – Сагайдак Михайло Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/vykladachi_men/Sagajdak.M.P/

Форма зворотнього зв’язку