Факультет економiки та управлiння

Обговорення освітніх програм

Професійний дорадчий комітет

З метою посилення якості освітніх програм на кафедрі менеджменту було  створено Професійний дорадчий комітет освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Серед представників зовнішніх стейкхолдерів - представники бізнесу: Бугаєв Максим (консалтингова компанія «BusinessAdviser», консультант), Давтян Ваче (підприємець, керівник школи розвитку лідерів «LeaderWay»), Захаренко Юлія (Concert.ua, Head of Project managers), Кірсанова Катерина («Райффайзен Банк Аваль», проєктний менеджер), Колодяжний Леонід (ФК «Здраво», керівник департаменту лікарських засобів), Короткова Ксенія («BIJB», education manager), Матвійчук Галина («Клуб активного відпочинку «Подольський», менеджер), Прендзевська Олена (фінансовий бізнес-консультант), Хитрик Анна (HRD, фінтех компанія).

 

Перший (бакалаврський) рівень освіти

На першому засіданні, яке відбулося 21 грудня 2020 року в форматі он-лайн було обговорено питання проперегляд компонент діючої освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у відповідності до запитів роботодавців.

Протягом місяця було проведено критичний аналіз наявних компонент освітньої програми і запропоновано власне бачення експертів стосовно необхідності оновлення компонент освітньої програми, зокрема, переліку компетентностей, програмних результатів і дисциплін навчального плану.

Результати роботи було подано шляхом заповнення створених документів спільного доступу для подальшого вивчення проєктною групою і розроблення нею проєкту навчального плану на 2021 р. набору.

Результатом такої плідної співпраці стала удосконалена освітньо-професійна  програма «Менеджмент бізнес-організацій», яка була 30.03.2021 обговорена на засіданні професійно-дорадчого комітету, а 07.04.2021 – на засіданні кафедри менеджменту. На даний момент, ОПП представлена до розгляду усім стейкхолдерам. Із текстом ОПП можна познайомитись за посиланням: «ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврскому) рівні «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ» - проєкт.

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати, на електронну пошту  olena.shatilova@kneu.ua або передавати в к. 243 1 корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» протягом 30 днів з дати розміщення.

Гарант освітньо-професійної програми – Шатілова Олена Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/vykladachi_men/Shatilova.O.V/

 

Другий (магістерський) рівень освіти

Аналогічна діяльність була проведена в рамках удосконалення освітньої програми магістерського рівня освіти «Менеджмент бізнес організацій».

За результатами плідної співпраці із представниками дорадчого комітету кафедри менеджменту та університету в цілому, було проведено критичний аналіз наявних компонент освітньої програми і надано рекомендації стосовно необхідності оновлення компонент освітньої програми.

Проєкт оновленої освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» на другому (бакалаврському) рівні вищої освіти було розглянуто 07.04.2021 на засіданні кафедри менеджменту. На даний момент, ОПП представлена до розгляду усім стейкхолдерам. Із текстом ОПП можна познайомитись за посиланням: «ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ» - проєкт.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати, на електронну пошту tetiana.sobolieva@kneu.ua або передавати в к. 243 1 корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» протягом 30 днів з дати розміщення.

Гарант освітньо-професійної програми – Соболєва Тетяна Олександрівна, к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/vykladachi_men/Soboleva.T.O/

 

Третій (освітньо-науковий) рівень освіти PhD

На розгляд спільноти усіх зацікавлених сторін виноситься проект освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 073 «Менеджмент» набору 2021 року.

Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент».

Освітньо-наукова програма заснована на компетентністному підході підготовки докторів філософії (PhD) відповідно до вимог «Тимчасового Стандарту вищої освіти. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Ступінь «Доктор філософії». Галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент", який затверджено Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 30 вересня 2019 р., протокол №2.

Із текстом ОНП можна познайомитись за посиланням: «ОСВІТНЬО – НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-наукововму) рівні «МЕНЕДЖМЕНТ - проєкт.

В процесі розробки та обговорення ОНП було проведено всебічний аналіз усіх її компонентів, здійснено порівняння із ОНП інших ЗВО, а також проаналізовано основні тенеденції на ринку праці з метою отраминня випускниками конкурентних переваг при подальшому працевлаштуванні. Із резутатами проведеного аналізу можна ознайомитись за посиланнями: "Аналіз ОНП інших ЗВО та місії", "Аналіз ринку праці та рейтинги КНЕУ".

Зауваження та пропозиції просимо надсилати, заповнивши анкету, на електронну пошту sahaidak@kneu.edu.ua або передавати в к. 243 1 корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» протягом 30 днів з дати розміщення.

Гарант освітньо-наукової програми – Сагайдак Михайло Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/vykladachi_men/Sagajdak.M.P/

Форма зворотнього зв’язку

 

 

 

Остання редакція: 27.04.21