Факультет економiки та управлiння

Менеджмент інновацій (спец. 073)

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» запрошує на навчання на магістерській програмі «Менеджмент інновацій»

Шановні вступники!

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» запрошує на навчання на магістерській програмі «Управління інноваціями», яка відкрита на кафедрі менеджменту факультету економіки та управління  в межах спеціальності «Менеджмент організацій» галузі знань «Менеджмент ат адміністрування ». 

Узагальнений об’єкт діяльності:управлінська діяльність бізнес- структур та державних організацій в інноваційній сфері. Спеціалізованим об’єктом діяльності за даною програмою є: управління інноваційною діяльністю  та макро- та макрорівнях; обґрунтування та управління реалізацією інноваційних проектів та програм; впровадження інновацій в усі аспекти та бізнес-процеси діяльності бізнес-організацій; створення та  функціонування інноваційно-орієнтованих суб’єктів підприємницької діяльності.(стартапів, венчурів тощо)

Мета магістерської програми“Менеджмент інновацій ” полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентних на сучасному ринку праці фахівців для сфери інноваційно-орієнтованих та інноваційно-активних суб’єктів господарювання ( підприємств , організацій, органів державного управління) , здатних успішно  розроблювати та реалізовувати інноваційну політику та стратегію інноваційного розвитку підприємств та організацій , обґрунтовувати  та реалізовувати інноваційну інноваційні проекти та програми, ініціювати та впроваджувати інновації в усі бізнес-процеси та напрями діяльності бізнес-організацій,  забезпечувати залучення необхідного їм фінансування  за рахунок як традиційних, так і інноваційних джерел; професійно вирішувати практичні проблеми управління інноваційно-технологічним розвитком бізнес-організацій ,  забезпечувати  успішний старт та подальший сталий розвиток стартапів.

Програма спрямована на підготовку фахівців, які могли б забезпечувати:

-                         розробку та реалізацію інноваційної політики на державному та регіональному рівнях;

-                         стратегічне управління інноваційним розвитком на рівні підприємств та організацій різного типу та спрямування діяльності ;

-                         розробку та реалізацію бізнес-планів та бізнес-моделей  інноваційних проектів та програм;

-                         управління створенням та становленням стартап-проектів та інноваційно-технологічних підприємницьких структур;

-                         практичну діяльність  з управління знаннями та інтелектуальною власністю на рівні підприємств та організацій, зокрема в якості професійних учасників трансферу технологій;

-                         ефективну діяльність чи співпрацю з суб’єктами венчурного бізнесу;

-                         аналітичний супровід інноваційної діяльності, зокрема проведення діагностики передумов (потенціалу) та наслідків інноваційної діяльності на мікро- та макрорівнях;

-                         забезпечення ефективного управління інноваційно-активними та інноваційно-орієнтованими суб’єктами господарювання з використанням специфічних методів, прийомів та інструментів.

Випускники програми можуть займати такі посади:керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва , керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності,  консультант з раціоналізації виробництва, професіонал з інноваційної діяльності , професіонал з інтелектуальної власності , фахівець з ефективності підприємництва , економічний радник, консультант з економічних питань, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва .

Термін навчання: 1,5 роки (3 семестри)для денної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

           Керівник програми- д.е.н,, проф. Лігоненко Лариса Олександрівна

За більш детальною інформацією звертатися на випускаючу кафедру (кафедру менеджменту ) або в приймальну комісію КНЕУ. 

Остання редакція: 05.07.17