Факультет економiки та управлiння

Наукова, інноіваційна діяльність та наукові здобутки кафедри

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться в рамках кафедральних тем: "Генезис інститутів ринкової економічної системи" (№ державної реєстрації 0105U002255) ( січень 2005р. - грудень 2009р.); «Господарська система та її відображення в економічній думці: еволюційно-інституціональний аналіз» (№ державної реєстрації 0110U000471), затвердженої в січні 2010 р. терміном на п’ять років. Науковий керівник: к.е.н., професор Степаненко С.В.

 Основні напрямки дослідження:

 • Цивілізаційна парадигма як методологічна основа сучасної економічної теорії.
 • Інституціональна економічна теорія на сучасному етапі розвитку економічної науки.
 • Економічні інститути доринкової економіки.
 • Становлення, основні етапи розвитку ринкової економічної системи та її інститутів.
 • Еволюція суб’єктів ринкової економічної системи.
 • Розвиток інститутів ринкової економічної системи.

Наукові школи:

 • дослідження історії економічної думки України;
 • інституціональних досліджень економінчих систем.

В рамках науково-дослідних тем кафедрою було видано ряд важливих наукових праць, зокрема, монографії:

 •  Степаненко С.В. «Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.: КНЕУ, 2008, - 312с.; 
 • Фещенко В.М. “Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.” – К.: КНЕУ, 2003 (11 др.а.),
 • Вітер І.І. (співавтор). Європейська інтеграція: аналіз та прогнозування // Аналітика, експертиза, прогнозування. Монографія / Макаренко Є.А., Рижків М.М., Ожеван М.А. та ін. – 614 с. – розділ монографії, с. 210-244;
 • наукове видання  - Є.Є.Слуцький. Теорія граничної корисності/За наук. редакцією Фещенко В.М. : Укладачі В.М.Фещенко, Т.В.Куриленко. – К.:КНЕУ, 2006. – 528с.;
 • Ущаповський Ю.В. Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ - поч. ХХ ст. - К.: КНЕУ, 2012;
 • Чуткий А.І. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906-1920 рр.) / Монографія. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. - 524 с.;
 • Чуткий А.І. Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. - К.: Темпора, 2013. - 616 с.

Наукові здобутки

Наукові дослідження, їх активне впровадження в навчальний процес є важливою складовою діяльності колективу кафедри.

Науково-дослідна робота кафедри ведеться в межах наукової теми «Господарська система та її відображення в економічній думці: еволюційно-інституціональний аналіз» (№ державної реєстрації 0110U000471).

У рамках кафедральної наукової теми працює методологічний семінар, на якому обговорюються найбільш актуальні, важливі та дискусійні проблеми

За десять років існування викладачами кафедри опубліковано 5 наукових монографій. Зокрема:

 • С.В. Степаненко «Інституціональний аналіз економічних систем» (2008),
 • В.М. Фещенко «Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (2003),
 • Т.В. Куриленко, В.М. Фещенко «Є.Є. Слуцький. Теорія граничної корисності» (2006),
 • А.І. Чуткий «Микола Павлович Дашкевич (1852-1908)» (2008),
 • Н.А.Супрун «Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління» (2009).

Підготовлено розділи в колективних монографіях, зокрема «М.Бунге: Сучасний дискурс» / За ред.. В.Д. Базилевича (Л.Я. Корнійчук, В.М. Фещенко, А.О. Маслов), а також «Институт частной собственности» (С.В. Степаненко) в роботі «Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований» / Под. ред. д-ра экон. наук А.А. Гриценко (2008.).

Результати наукових досліджень членів кафедри регулярно публікуються на сторінках історико-економічних періодичних видань, апробуються на загальноукраїнських та міжнародних наукових конференціях. До 100-річчя університету викладачами кафедри був підготовлений спеціальний випуск «Вчених записок», присвячений науковим здобуткам провідних вчених КНЕУ, що увійшли у скарбницю світової економічної теорії (М.В. Довнар-Запольського, Є.Є. Слуцького, К.Г. Воблого, Л.М. Яснопольського, Р.М. Орженцького та ін.).

У квітні 2009 року кафедрою було проведена Міжнародна наукова конференція «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», за результатами якої був виданий збірник матеріалів конференції.  В жовтні 2009 року викладачі кафедри прийняли участь у науковій конференції  «Методологічні проблеми економічної науки». Зусиллями викладачів кафедри спільно з Полтавським університетом споживчої кооперації України  у 2010 р. була проведена міжнародна наукова конференція «Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика». А також на базі КНЕУ спільно з Донецьким національним технічним університетом була проведена міжнародна наукова конференція «Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія», в якій взяли участь вчені Білорусії Російської Федерації та України. У 2013 році проведено Круглий стіл "Кооперація на порозі ХХІ століття: проблеми, перспективи розвитку".

На кафедрі створені та успішно працюють аспірантура й докторантура. За останні роки захищено дві докторські і 13 кандидатських дисертацій.

Кафедра як базовий осередок історико-економічних досліджень у навчальних закладах України виконує велику експертну роботу з підготовки кандидатських і докторських дисертацій пошукачів внз України до захисту (Пантелеймоненко А.О. (2009 р.), Мариненко Н.Ю. (2011 р.), Марчишинець О.В. (2011 р.)), рецензування навчальних посібників для надання Грифу МОН України (Шевченко О. – Краматорськ, Шевчик В. – Львів, Левицький В. – Тернопіль).

Результати наукових досліджень впроваджуються в навчально-методичні розробки членів кафедри (підручники, посібники, тексти лекцій тощо). Зокрема:

 • Л.Я. Корнійчук «Історія економічної думки України» (2004),
 • П.В. Проскурін «История экономики и экономических учений. Економическая история индустриальной цивилизациии» (2007),
 • Н.О. Тимочко «Економічна історія України» (2008).
 • Чуткий А.І. «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія України. – Кн. 1. Давня та Нова історія України», «Історія України. – Кн. 2. Новітня історія України»;
 • Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В.М.Фещенко. - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с.;
 • .Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст.) : хрестоматія [Електронний ресурс]. - К.: КНЕУ, 2013. - 511 с.

Було опубліковане також кафедральне видання «Історія економіки та економічної думки»: навч. посіб./[С.В.Степаненко, С.Н.Антонюк, В.М.Фещенко, Н.О.Тимочко]; за ред.. проф.. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2010. 734 с. з Грифом МОН України та його електронна російськомовна версія.

Кафедра плідно співпрацює з академічними установами, вищими навчальними закладами України, зокрема КНУ ім. Тараса Шевченка, Вищою школою економіки (м. Москва, Російська Федерація), Інститутом економіки РАН (Російська Федерація), Донецьким національним технічним університетом, Інститутом економіки і прогнозування НАН України (опонування дисертацій).

Інноваційна діяльність

Інноваційні продукти:

 • Розробка програми інтегрованої науки "Історія економіки та економічної думки". Автори: проф. С.В.Степаненко, проф. В.М.Фещенко, доценти: С.Н.Антонюк, М.М.Логінов, Н.О. Тимочко та ін. Галузевий стандарт вищої освіти України. - К., 2006 р.
 • Книга "Історія економіки та економічної думки" (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 36871 від 10.02.2011 р.). Авторський колектив під керівництвом проф. Степаненко С.В.
 • Розробка авторської програми з науки "Сучасні економічні теорії". Автор - проф. Фещенко В.М.
 • Навчальний посібник з науки "Сучасні економічні теорії". - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с. Автор - проф. Фещенко В.М.
 • Розробка авторської програми з науки "Інституціональна економіка". Автор - проф. Степаненко С.В.

 

Студентська наука

         На кафедрі сформовані робочі дослідницькі групи, в межах яких здійснюється науковий пошук з активним залученням студентів. Зокрема:

 • У 2009 році студенти брали активну участь у міжнародній науковій конференції «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», присвяченій 10-річчю наукового товариства імені Сергія Подолинського.
 • У 2013 році – у роботі круглого столу «Кооперація на порозі ХХІ століття. Проблеми та перспективи розвитку». (До 100-річчя Другого кооперативного з’їзду).
 • Студенти беруть участь у роботі громадської організації «Наукове товариство імені Сергія Подолинського», що можна вважати різновидністю гурткової роботи. Засідання товариства проводяться 1 раз на місяць в КНЕУ. Також студенти приймають активну участь в заходах, які проводить ця організація в м. Києві (в Будинку вчителя, в Будинку вчених, в Будинку письменника і т.п.).
 • Ведеться співробітництво з молодіжним крилом «Ларуш», яке очолює відомий американський економіст Ліндон Ларуш.

Студентські наукові конференції:

 • Міжнародна студентська наукова конференція у Варшавському університеті наук про життя (травень 2011 року). Виступ Решетюка Тараса (студента третього курсу факультету міжнародної економіки КНЕУ) разом зі Скаєм Шилдсом (молодіжне крило «Ларуш», США). Нагороджені дипломом.

Олімпіади:

 • Всеукраїнська олімпіада з економічної теорії (лютий 2012 р.). Участь в І-ому турі, який проводився в КНЕУ і в ІІ-ому турі – в м. Кременчуці.
 • Всеукраїнська олімпіада з економічної теорії (лютий 2013 р.).

Конкурси студентських наукових робіт:

- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, який проводився на сайті Леоніда Кучми. Травень 2012. Студентка ІV курсу факультету економіки та управління Цаповська Марія отримала диплом ІІ-ого ступеню.

- Кожного року кафедра приймає активну участь у конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться у КНЕУ, а також в олімпіаді з економічної теорії.

 

Остання редакція: 28.01.16