Факультет економiки та управлiння

новий номер газети «Економіст»
листопад 2015

Економічна безпека бізнесу

1. Об’єкт, предмет, мета та проблематика дисципліни
Економічна безпека бізнесу як навчальний курс є системою знань про закономірності формування економічної безпеки господарюючих суб`єктів, принципи та процедури визначення зовнішніх і внутрішніх загроз їх ефективній діяльності, технології використання інструментів її забезпечення. 

Об`єктом навчальної дисципліни є процеси взаємодії господарюючих суб`єктів із зовнішнім середовищем з приводу розв’язання ринкових, фінансових, інформаційних, організаційних завдань щодо забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні підходи, методичний інструментарій, прикладні системи та аналітичні технології обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Мета навчальної дисципліни – досконале опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Проблематика дисципліни:

 • розробка цілей та визначення напрямів забезпечення економічної безпеки бізнесу; 
 • визначення найбільш безпечної організаційної моделі конкретного підприємства;
 • визначення ключових бізнес-процесів, що забезпечують економічну безпеки бізнесу;
 • діагностика та забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства;
 • використання методів оцінювання та забезпечення ринкової безпеки бізнесу;
 • запобігання негативному впливу тіньової економіки та недружнього поглинання на функціонування та розвиток підприємства;
 • забезпечення правової охорони інтелектуальної власності підприємства;
 • розробка заходів, спрямованих на забезпечення охорони комерційної таємниці;
 • обґрунтування та реалізація методів забезпечення кадрової безпеки підприємства;
 • визначення основних індикаторів та проведення діагностики рівня фінансової безпеки підприємства;
 • застосування методів оцінювання ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання;
 • визначення напрямів та способів забезпечення інформаційної безпеки бізнесу; 
 • забезпечення політико-правової безпеки бізнесу;
 • обґрунтування і запровадження системи силової безпеки на підприємстві;
 • обґрунтування системи індикаторів для комплексного оцінювання рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання;
 • формування інформаційної бази даних для проведення діагностики безпеки бізнесу; 
 • оцінювання рівня економічної безпеки бізнесу на основі різних методичних підходів;
 • обґрунтування переліку об’єктів, суб’єктів, а також формування політики, концепції та механізму управління безпекою бізнесу;
 • розробка прийнятної стратегії безпеки бізнесу; 
 • організація діяльності служби безпеки на підприємстві;
 • оцінювання ефективності діяльності служби безпеки та її окремих підрозділів;
 • використання передового зарубіжного досвіду в сфері забезпечення безпеки бізнесу.


2. В результаті опанування дисципліни «Економічна безпека бізнесу» студент буде
знати:

 • основні поняття та категорії економічної безпеки бізнесу;
 • зміст основних функціональних складових (напрямів) економічної безпеки бізнесу;
 • принципи та методичні підходи до проведення діагностики економічної безпеки підприємства;
 • напрями, методи та засоби управління економічною безпекою бізнесу;
 • технологію організації служби безпеки підприємства та оцінювання ефективності її діяльності;
 • зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки бізнесу.

вміти:

 • ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати загрози бізнесу в окремих напрямах його діяльності;
 • застосовувати методи оцінювання рівня економічної безпеки бізнесу в розрізі окремих функціональних її складових;
 • використовувати методики комплексної діагностики рівня економічної безпеки бізнесу;
 • організовувати з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування системи управління економічною безпекою бізнесу.


3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь після вивчення дисципліни.
Набуті під час вивчення дисципліни знання, вміння та навички студенти зможуть застосовувати в практиці господарювання суб’єктів підприємницької діяльності будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, науковій та дослідницькій діяльності в сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу, освітній діяльності у вищих та середньо-спеціальних закладах освіти при викладанні дисциплін, які пов’язані з проблематикою курсу «Економічна безпека бізнесу».

4. Зміст дисципліни.

 1. Економічна безпека бізнесу: сутність і передумови формування.
 2. Організаційні та техніко-технологічні основи економічної безпеки бізнесу. 
 3. Ринкова та зовнішньоекономічна безпека бізнесу.  
 4. Інтелектуальна та кадрова складові економічної безпеки підприємства.
 5. Фінансова безпека бізнесу.
 6. Інформаційна безпека бізнесу.
 7. Політико-правова, силова та екологічна складові економічної безпеки.
 8. Діагностика економічної безпеки. 
 9. Система управління економічною безпекою бізнесу.
 10. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки бізнесу.


5. Викладацький склад: 
Кузьомко В.М., к.е.н., доцент.

6. Основна література

 1. Берлач А. І. Безпека бізнесу : [навч. посіб.] / Берлач А. І. – К. : Університет «Україна», 2007. – 280 с. 
 2. Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / Гапоненко В. Ф., Беспалько А. А., Власков А. С. – М. : Изд-во «Ось-89», 2007. – 208 с.
 3. Грунин О. Экономическая безопасность организации / Грунин О., Грунин С. — СПб. : Питер, 2002. — 160 с.
 4. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: [навч. посіб.] / Донець Л. І., Ващенко Н. В. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
 5. Економічна безпека бізнесу : навч. посіб. / [Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. ІІІви¬даненко. — К.: КНЕУ, 2011. – 511, [1] с.
 6. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.
 7. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки: [навч. посіб.] / Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф. – К. : КНТ, 2009. – 337 с.
 8. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: [монографія] / Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.
 9. Куркін М.В., Понікаров В.Д., Назаренко Д.В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств : Навч. пос.- Х.: Інжек, 2010. – 297 с.
 10. Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности) / В. П. Мак-Мак – М. : Мир безопасности, 1999. - 160 с.
 11. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: [монографія] / Реверчук Н. Й. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.
 12. Соснин А. С. Менеджмент безопасности предпринимательства: [учеб. пособие] / Соснин А. С., Прыгунов П. Я. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2004. – 357 с.
 13. Шарый Л. Д. Безопасность предпринимательской деятельности: [учебник] / Шарый Л. Д., Родачин В. М., Сошников А. П. ; под общ. ред. д.ф.н. Шарый Л. Д. – М. : Изд-во «ВК», 2005. – 480 с.
 14. Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / [Е. А. Олейников, В. И. Видяпин, В. И. Дуженков и др.] ; под ред. Е. А. Олейникова. – М. : Изд-во «Экзамен», 2004. – 768 с.
 15. Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / Под ред. д.э.н., проф. Л. П. Гончаренко. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 543 с.
 16. Ярочкин В. И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / Ярочкин В. И. Бузанова Я. В. – М. : Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. – 208 с.
 17. Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы / Ярочкин В. И. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Ось-89, 2003. – 352 с.
Остання редакція: 29.01.13

Публікаціі з предмету